Help Print this page 
Title and reference
Statut Evropské investiční banky (EIB)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Statut Evropské investiční banky (EIB)

Tento statut stanoví pravidla fungování Evropské investiční banky (EIB), banky Evropské unie, která poskytuje dlouhodobé úvěry. EIB, vytvořená v roce 1958 na základě Římské smlouvy, napomáhá realizaci cílů Evropské unie financováním investičních projektů podporujících evropskou integraci, vyvážený rozvoj, hospodářskou a sociální soudržnost a inovativní ekonomiku založenou na znalostech.

AKT

Protokol o statutu Evropské investiční banky (EIB) připojený ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování EU

PŘEHLED

Protokol stanoví složení a poslání Evropské investiční banky (EIB). EIB má právní subjektivitu, finanční autonomii a vlastní rozhodovací strukturu. Jejím posláním je napomáhat rozvoji vnitřního trhu Evropské unie (EU). Poskytuje úvěry a záruky usnadňující financování projektů ve všech hospodářských oblastech.

OBECNÁ USTANOVENÍ

Sídlo, členové a kapitál

EIB sídlí v Lucemburku. Členy EIB je všech 28 členských států Evropské unie a banka disponuje kapitálem vyšším než 242,3 miliard EUR. Kapitál upisují společně všechny členské státy. Jednotlivé příspěvky se vypočítávají podle hospodářského podílu každého státu v Unii (vyjádřeného v HDP) v době jeho přistoupení. Takže s každým přistoupením nového státu do EU se kapitál zvyšuje. Rada guvernérů může jednomyslně rozhodnout o zvýšení upsaného základního kapitálu.

PRACOVNÍ ORGÁNY

Rada guvernérů ( DE ) ( EN ) (FR )

Skládá se z ministrů jmenovaných členskými státy (v zásadě ministrů hospodářství a financí). Rada guvernérů je nejvyšším rozhodovacím orgánem EIB. Stanoví hlavní směry banky a přijímá nejdůležitější rozhodnutí.

Rada guvernérů má tyto funkce:

 • vydává obecné směrnice týkající se úvěrové politiky banky;
 • rozhoduje o zvýšení upsaného základního kapitálu;
 • vykonává pravomoci týkající se jmenování a zbavení úřadu členů správní rady a řídícího výboru;
 • na výroční schůzi schvaluje výroční zprávu a roční rozvahu, jakož i výkaz zisků a ztrát;
 • rozhoduje o poskytování finančních prostředků na projekty mimo EU;
 • má pravomoc přijímat jednomyslně veškerá rozhodnutí, která se týkají zastavení činnosti banky, a zastavit poskytování úvěrů a záruk členským státům nebo jejich státním příslušníkům, pokud dotčený členský stát neplní své povinnosti;
 • schvaluje jednací řád banky.

Správní rada ( DE ) ( EN ) (FR )

Předsedá jí předseda banky (DE) (EN) (FR) a je složena z 28 řádných členů a 18 zastupujících členů jmenovaných Radou guvernérů. Funkční období členů trvá pět let a lze jej prodloužit. Každý členský stát nominuje jednoho řádného člena a jeden řádný člen je nominován Komisí z osob, které poskytují veškeré záruky způsobilosti a nezávislosti.

Správní rada řídí poskytování finančních prostředků EIB a má tyto funkce:

 • má výlučnou pravomoc rozhodovat o poskytování úvěrů a záruk, a o uzavírání půjček;
 • stanoví úrokové míry poskytnutých úvěrů a provize;
 • dozírá na řádnou správu EIB v souladu s ustanoveními Smluv a s obecnými směrnicemi vydanými Radou guvernérů.

Aby mohla být správní radě k dispozici širší odborná expertíza, může správní rada kooptovat šest odborníků, jakožto konzultanty bez hlasovacího práva.

Řídící výbor ( DE ) ( EN ) (FR )

Je hlavním prováděcím orgánem banky. Skládá se z předsedy a osmi místopředsedů jmenovaných Radou guvernérů na návrh správní rady na dobu šesti let. Mohou být jmenováni opakovaně. Rada guvernérů může jednomyslným rozhodnutím změnit počet členů řídícího výboru.

Řídící výbor má tyto funkce:

 • zajišťuje pod dohledem předsedy a pod kontrolou správní rady vedení běžných obchodů EIB;
 • připravuje rozhodnutí správní rady a zajišťuje provádění těchto rozhodnutí;
 • přijímá svá stanoviska k návrhům na uzavření půjček nebo poskytnutí finančních prostředků, zejména ve formě úvěrů a záruk, většinou hlasů.

Výbor pro audit ( DE ) ( EN ) (FR )

Výbor pro audit se skládá ze šesti členů jmenovaných Radou guvernérů. Je nezávislým orgánem, přímo odpovědným Radě guvernérů, který prověřuje, zda jsou operace a účetnictví banky řádně vedeny.

Podává zprávu Radě guvernérů a předkládá prohlášení o provedeném auditu při schvalování výroční zprávy správní rady Radou guvernérů.

CÍLE A ČINNOST

Úkoly

V rámci svého mandátu poskytuje banka úvěry členským státům nebo soukromým či veřejným podnikům na investiční projekty realizované na evropském území členských států. Výjimečně může EIB poskytnout úvěry na projekty, které mají být uskutečněny zcela nebo zčásti mimo evropské území členských států.

Financované projekty mohou například napomáhat rozvoji nejvíce znevýhodněných regionů, modernizaci nebo konverzi podniků nebo jsou to projekty velkého rozsahu či společné projekty několika členských států.

Jestliže je to možné, je poskytnutí půjčky vázáno podmínkou, že současně bude použito též jiných prostředků financování (efekt katalyzátoru, který vybízí k účasti i jiné banky).

Banka může také poskytnout záruku na půjčky uzavřené podniky soukromého či veřejného práva anebo samosprávnými celky.

Úroková míra půjček a provize musí být přizpůsobovány podmínkám převládajícím na kapitálovém trhu a musí bance umožnit pokrýt své náklady a vytvořit rezervní fond. Rezervní fond postupně dosáhne 10 % upsaného základního kapitálu.

Zásady při poskytování úvěru

EIB dbá, aby její prostředky byly používány co nejúčelněji v zájmu EU.

Nesmí nabývat žádné podíly v podnicích ani přijímat žádnou odpovědnost za jejich řízení, ledaže by to vyžadovala ochrana jejích práv a bylo tak zajištěno splacení její pohledávky.

Ani banka, ani členské státy nesmí stanovovat podmínky, podle kterých by měly být částky z jejích půjček použity na území určitého členského státu. Banka nefinancuje zcela ani zčásti žádný projekt, s nímž nesouhlasí členský stát, na jehož území má být tento projekt uskutečněn.

Etapy žádosti o půjčku

Žádosti o půjčku nebo záruku se mohou podávat bance buď prostřednictvím Komise, nebo prostřednictvím členského státu, na jehož území bude projekt uskutečněn. Podniky se mohou na banku obracet se žádostí o půjčku nebo záruku také přímo.

Jestliže se žádost podává prostřednictvím Komise, bude předložena k vyjádření členskému státu a opačně. Jestliže žádost podává přímo podnik, bude předložena k vyjádření členskému státu i Komisi.

Řídící výbor zkoumá, zda jsou žádosti o půjčku či záruku v souladu se statutem. Aby projekty a programy získaly jeho podporu, musí být životaschopné z hlediska: hospodářského, technického, životního prostředí a finančního. Každý investiční projekt je pečlivě posuzován a sledován až do jeho dokončení.

Jestliže řídící výbor souhlasí s poskytnutím, postoupí návrh smlouvy správní radě, která rozhodne.

V případě záporného stanoviska řídícího výboru může správní rada poskytnout danou půjčku pouze jednomyslným rozhodnutím.

V případě záporného stanoviska Komise může správní rada poskytnout danou půjčku pouze jednomyslným rozhodnutím, přičemž člen ustanovený do své funkce Komisí se zdrží hlasování.

V případě záporného stanoviska řídícího výboru i Komise nemůže správní rada danou půjčku nebo záruku poskytnout.

Operace na kapitálových trzích

V rámci své činnosti je EIB oprávněna provádět operace na kapitálových trzích. Může:

 • si prostředky potřebné k plnění svých úkolů půjčovat na kapitálovém trhu;
 • nakupovat a prodávat cenné papíry na finančních trzích;
 • investovat na peněžních trzích.

Evropský investiční fond (EIF)

Protokol opravňuje EIB zřizovat pobočky nebo jiné subjekty s právní subjektivitou a finanční samostatností. Stanovy těchto subjektů přijímá jednomyslně Rada guvernérů.

EIB zřídila Evropský investiční fond v roce 1994. EIF je součástí skupiny EIB. Jeho úkolem je především poskytovat malým a středním podnikům rizikový kapitál. EIB má pravomoc účastnit se řízení EIF a přispět do jeho upsaného základního kapitálu do výše stanovené Radou guvernérů.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Provedení v členských státech

Úřední věstník

Protokol č. 5 o statutu Evropské investiční banky

-

-

Úř. věst. C 83 ze dne 30. 3. 2010

12.11.2013

Top