Help Print this page 
Title and reference
Evropský investiční fond (EIF)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Evropský investiční fond (EIF)

Tyto stanovy určují pravidla fungování Evropského investičního fondu (EIF). EIF podporuje růst a rozvoj malých a středních podniků. Zakládajícími členy EIF jsou Evropská investiční banka (EIB), Komise a soukromé evropské finanční instituce.

AKT

Stanovy Evropského investičního fondu schválené dne 14. června 1994 a pozměněné dne 19. června 2000 valnou hromadou (Úř. věst. C 225, 10.8.2001)

PŘEHLED

Stanovy Evropské investiční banky (EIB) opravňují Radu guvernérů k tomu, aby jednomyslně rozhodla o vytvoření Evropského investičního fondu (EIF). EIF byl vytvořen rozhodnutím Rady guvernérů ze dne 25. května 1993 a zahájil svoji činnost v roce 1994. Tyto stanovy definují cíle, strukturu, základní kapitál, členy, finanční zdroje, intervenční nástroje, pravidla kontroly a vztahy mezi orgány EIB a orgány fondu.

Dosahování cílů Společenství

Hlavním cílem EIF je podporovat zakládání, růst a rozvoj malých a středních podniků (MSP) prostřednictvím nástrojů rizikového kapitálu a záruk. Může vykonávat svoji činnost na území členských států Společenství, v kandidátských zemích, kde byl zahájen proces přistoupení, v zemích Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) (EN) a v případě přeshraničních projektů také v zemích sousedících s Evropskou unií. Fond má právní subjektivitu a je finančně samostatný.

Fond podporuje cíle Společenství prostřednictvím:

 • poskytování záruk a obdobných nástrojů k úvěrům a jiným finančním závazkům v jakékoli právně přípustné formě;
 • nabývání, držení, správy a zcizování účastí na podnicích za podmínek vyhlášených v dohodě valné hromady EIF;
 • dalších činností souvisejících s účelem EIF, včetně přijímání úvěrů.

Za tímto účelem fond podle stanov disponuje počátečním kapitálem ve výši dvou miliard eur. Valná hromada může většinou 85 % odevzdaných hlasů rozhodnout o zvýšení základního kapitálu. Při zvýšení základního kapitálu může každý člen upsat podíl na tomto zvýšení odpovídající poměru mezi akciemi upsanými tímto členem a základním kapitálem EIF před jeho zvýšením. Členové fondu ručí za závazky fondu pouze do výše svého podílu na upsaném nesplaceném základním kapitálu.

Řídící orgány

Fond je řízen a spravován valnou hromadou, správní radou a generálním ředitelem.

Valná hromada. Valná hromada je složena z členů fondu, tj. Evropského společenství zastupovaného Evropskou komisí, ECB a finančních institucí uvedených v příloze stanov.

Přijímá rozhodnutí, která fond opravňují provádět finanční operace za účelem dosažení cílů Společenství. Valná hromada dále:

 • schvaluje jednací řád fondu;
 • rozhoduje o přijetí nových členů;
 • schvaluje výroční zprávu správní rady;
 • schvaluje roční rozvahu a výkaz ztrát;
 • rozhoduje o použití a rozdělení čistých výnosů fondu atd.

Valná hromada se koná nejméně jednou ročně a svolává ji předseda správní rady. Každý člen fondu má počet hlasů, který se rovná počtu jím upsaných akcií. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, přijímají se rozhodnutí většinou odevzdaných hlasů. Valná hromada je schopná usnášení, jestliže přítomní nebo zastoupení členové drží nejméně 50 % upsaného základního kapitálu. Valné hromadě předsedá zástupce toho člena, který má v EIF největší počet akcií. Valná hromada může dále rozhodnout o změně počtu členů správní rady.

Správní rada. Správní radu tvoří sedm členů, které jmenuje valná hromada a které určují členové fondu. Členové správní rady pracují zcela nezávisle a v souladu s nejlepšími zájmy fondu. Odpovídají pouze valné hromadě. Jsou jmenováni na dobu dvou let a mohou být jmenováni opakovaně.

Správní rada

 • rozhoduje o všech operacích fondu;
 • přijímá směrnice a pokyny pro operace a správu fondu;
 • vypracovává návrhy, které mají být předloženy valné hromadě;
 • stanovuje obecné podmínky pro nabývání podílů;
 • stanovuje kritéria návratnosti pro operace fondu atd.

Správní radě předsedá jeden z jejích členů. Správní rada se schází podle potřeby dané zájmy fondu, nejméně jednou za čtvrtletí. Rozhodnutí jsou přijímána většinou hlasů, přičemž musí být přítomna nejméně polovina členů.

Generální ředitel. Generální ředitel řídí fond zcela nezávisle, avšak odpovídá správní radě. Je jmenován na dobu pěti let a může být jmenován opakovaně.

Generální ředitel odpovídá za běžné řízení fondu. Jeho povinností je zejména:

 • jednat v souladu se směrnicemi a pokyny přijatými správní radou;
 • překládat správní radě výroční zprávu o činnosti fondu;
 • zpracovávat na vlastní odpovědnost roční zúčtování fondu;
 • předkládat správní radě další zprávy a dokumenty uvedené ve stanovách.

Fungování EIF

Účetnictví fondu ověřuje každoročně kontrolní výbor složený ze tří auditorů jmenovaných valnou hromadou.

Výše odměny nebo jiného příjmu požadovaná fondem v souvislosti s jeho činností musí odrážet vzniklé riziko, pokrývat provozní náklady a umožňovat vytváření rezerv.

Pokud jde o poskytování záruk, limity pro závazky fondu stanoví správní rada. Limity pro závazky fondu při nákupu podílů v podnicích stanoví valná hromada.

Celková angažovanost EIF nesmí u poskytování záruk překročit trojnásobek upsaného základního kapitálu (přičemž tuto horní hranici může valná hromada rozhodnutím zvýšit až na maximálně pětinásobek upsaného základního kapitálu) a u nabývání podílů částku určenou valnou hromadou.

Jestliže si to okolnosti vyžádají, správní rada může dočasně pozastavit činnost fondu. Rozhodnutí předloží valné hromadě, která kvalifikovanou většinou 85 % odevzdaných hlasů rozhodne o trvalém ukončení činnosti fondu.

Při plnění svých povinností spolupracuje fond s třetími osobami, například s mezinárodními organizacemi. Spory mezi fondem a příjemci rozhodují příslušné vnitrostátní soudy. Sídlem EIF je Lucemburk.

Kontext

Paralelně se založením Evropského hospodářského společenství (EHS) byla Římskou smlouvou v roce 1958 vytvořena EIB, veřejnoprávní banka sloužící k provádění politik EU. Úkolem EIB je poskytovat úvěry, které jsou financovány nikoli z rozpočtových zdrojů, ale z prostředků vypůjčených na kapitálových trzích. Často se podílí na financování projektů spolu s Evropskou komisí, která spravuje nevratnou podporu EU, zejména strukturální fondy.

EIF je pobočkou skupiny EIB, která se specializuje na rizikový kapitál. Byl vytvořen v roce 1994 s cílem podporovat zejména malé a střední podniky (MSP) a investuje do fondů rizikového kapitálu, které mají podporovat rychle se rozvíjející podniky nebo podniky působící v oblasti nových technologií. Bankám poskytujícím střednědobé či dlouhodobé úvěry malým a středním podnikům také poskytuje záruky za úvěrová portfolia pro tento typ podniků. EIF také aktivně působí v oblasti poskytování strategického a technického poradenství partnerům z veřejného i soukromého sektoru. Tuto činnost zajišťuje oddělení „finančního inženýrství a poradenských služeb“.

Poslední aktualizace: 10.11.2005

Top