Help Print this page 
Title and reference
Evropský účetní dvůr

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Evropský účetní dvůr

Tento jednací řád upravuje vnitřní fungování Účetního dvora Evropské unie (EU), který je pověřen kontrolou řádného řízení rozpočtu Společenství. Účetní dvůr kontroluje příjmovou i výdajovou stránku rozpočtu EU.

AKT

Jednací řád Účetního dvora Evropské unie (Úřední věstník L 103 ze dne 23.4.2010).

PŘEHLED

Tento jednací řád, který vstoupil v platnost dne 1.června 2010, upravuje vnitřní fungování Účetního dvora, pravidla pro jmenování předsedy i postup přijímání rozhodnutí. Stanovením vnitřního jednacího řádu je pověřen přímo Účetní dvůr. Musí jej však předložit ke schválení Radě, která se usnese kvalifikovanou většinou hlasů.

Úloha

Úlohu a pravomoci Účetního dvora stanoví článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (EU).

Podle uvedeného ustanovení Účetní dvůr kontroluje legalitu příjmů a výdajů EU a jejích institucí. Kontrola, kterou Účetní dvůr provádí, sledují dvojí cíl: zlepšit výsledky finančního řízení a současně poskytovat evropským občanům informace o využívání veřejných financí.

Tuto kontrolu Účetní dvůr provádí:

  • na základě účetních dokladů k finančním transakcím a podle potřeby na místě v orgánech Unie;
  • v prostorách jakéhokoli subjektu, který spravuje příjmy a výdaje jménem Unie;
  • v členských státech, včetně prostor fyzických a právnických osob, které přijímají platby z evropského rozpočtu.

Při provádění kontroly Účetní dvůr spolupracuje s vnitrostátními místy a evropskými orgány. Kromě toho je oprávněn požádat o veškeré informace nezbytné pro splnění jeho úkolů také orgány a instituce EU, subjekty přijímající platby z evropského rozpočtu a vnitrostátní orgány kontroly účetnictví.

Právo Účetního dvora na přístup k informacím Evropské investiční banky týkajícím se její činnosti při správě příjmů a výdajů Unie bude upraveno dohodou mezi Účetním dvorem, bankou a Komisí.

Účetní dvůr je povinen podat příslušným orgánům zprávu o jakýchkoli nesrovnalostech. Pro tyto účely úzce spolupracuje s Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF (FR)).

Navzdory svému názvu nemá evropský Účetní dvůr žádnou soudní pravomoc, není tedy ani oprávněn udílet sankce. Po skončení každého rozpočtového roku vypracuje výroční zprávu, kterou zveřejní v Úředním věstníku. Předmětem této zprávy je řízení evropského rozpočtu příslušnými orgány. Uvedená zpráva má rozhodující vliv na rozhodnutí Evropského parlamentu týkající se udělení rozpočtového absolutoria Komisi.

Účetní dvůr rovněž předkládá Radě a Parlamentu prohlášení o věrohodnosti, jímž se potvrzuje věrohodnost účetnictví a řádné řízení evropského rozpočtu. Účetní dvůr může dále kdykoli předkládat své připomínky k jednotlivým otázkám, zejména ve formě zvláštních zpráv, a na žádost některého orgánu EU zaujímat stanoviska.

Složení

Pravidla složení Účetního dvora jsou obsažena v článcích 285 a 286 Smlouvy o fungování EU.

Nejvyšším rozhodovacím orgánem Účetního dvora je kolegium. Každý členský stát EU má v tomto kolegiu jednoho zástupce. Členy kolegia jmenuje Rada kvalifikovanou většinou hlasů po konzultaci s Evropským parlamentem a na základě návrhů, které předloží členské státy. Členské státy mohou jmenovat pouze členy, kteří v dané zemi působí v některém z orgánů vnější kontroly nebo mají pro výkon této funkce zvláštní kvalifikaci. Svou funkci u Účetního dvora vykonávají zcela nezávisle. Funkční období členů kolegia trvá šest let a lze jej prodloužit.

Předseda Účetního dvora je zvolen z členů kolegia tajným hlasováním. Předsedou je zvolen ten kandidát, který získá v prvním kole dvoutřetinovou většinu hlasů všech členů Účetního dvora. Pokud žádný z kandidátů neobdrží odpovídající počet hlasů, pak je ve druhém kole hlasování zvolen ten kandidát, který získá většinu hlasů. Funkční období trvá tři roky a lze jej prodloužit. K povinnostem předsedy patří:

  • stanovení pořadu jednání;
  • svolávání a řízení schůzí kolegia;
  • zajišťování řádného průběhu jednání;
  • dohled nad výkonem rozhodnutí Účetního dvora;
  • zabezpečení správného fungování útvarů Účetního dvora a řádného řízení jejich různých činností;
  • určení osoby pověřené zastupováním Účetního dvora ve všech sporech;
  • zastupování Účetního dvora navenek, například ve vztahu k orgánům a ostatním kontrolním institucím EU.

Účetní dvůr jmenuje svého generálního tajemníka po zvolení tajným hlasováním. Generální tajemník zajišťuje sekretariát Účetního dvora. Kromě toho se zřizují senáty a výbory. Úkolem senátů je připravovat stanoviska a zprávy, které má Účetní dvůr přijmout. Výbory jsou příslušné pro záležitosti, které nejsou v působnosti senátů.

Na zasedáních Účetní dvůr přijímá většinou hlasů všech svých členů výroční zprávy, zvláštní zprávy nebo stanoviska. Zasedání jsou neveřejná, pokud Účetní dvůr nerozhodne jinak. V jednotlivých případech může Účetní dvůr rozhodnout o přijetí některých rozhodnutí na základě písemného postupu.

Okolnosti vzniku

Účetní dvůr byl založen Bruselskou smlouvou dne 22. července 1975 a svou činnost zahájil v říjnu 1977. Na základě Maastrichtské smlouvy (1992) se Účetní dvůr stal orgánem plně vykonávajícím své pravomoci. Sídlem Účetního dvora je Lucemburk.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Provedení v členských státech

Úřední věstník

Jednací řád Účetního dvora Evropské unie

1. 6. 2010

-

Úř. věst. L 103ze dne 23. 4. 2010

See also

Poslední aktualizace: 06.08.2010

Top