Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropská centrální banka (ECB)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Evropská centrální banka (ECB)

PŘEHLED DOKUMENTU:

Protokol (č. 4) – statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky

PŘEHLED

Evropská centrální banka (ECB) je centrální banka eurozóny a nezávislý orgán Evropské unie (EU). Představuje jádro Eurosystému, který provádí měnovou politiku v eurozóně, a Evropského systému centrálních bank (ESCB).

Eurosystém je tvořen ECB a národními centrálními bankami (NCB) zemí eurozóny. Naproti tomu ESCB je tvořen ECB a NCB všech zemí EU. Eurosystém a ESCB budou působit společně tak dlouho, dokud budou existovat země EU, které nejsou součástí eurozóny.

Hlavním cílem ECB je udržovat cenovou stabilitu, to znamená chránit hodnotu eura. Aniž by byl dotčen její hlavní cíl, ECB také podporuje obecné hospodářské politiky v EU.

K základním úkolům ECB patří:

vymezovat a provádět měnovou politiku pro eurozónu,

provádět devizové operace,

držet a spravovat oficiální devizové rezervy zemí eurozóny,

podporovat plynulé fungování platebních systémů.

Kromě toho ECB pro zajištění svých úkolů shromažďuje ve spolupráci s jednotlivými NCB statistické informace a má výhradní právo povolovat vydávání eurobankovek v rámci EU.

Společně s vnitrostátními orgány dohledu ECB provádí také bankovní dohled v eurozóně a v dalších zúčastněných zemích v rámci jednotného mechanismu dohledu. Tato odpovědnost jí byla udělena v roce 2014 a má přispívat k bezpečnosti a spolehlivosti úvěrových institucí a ke stabilitě finančního systému.

K rozhodovacím orgánům ECB patří Rada guvernérů, Výkonná rada a Generální rada. Rada guvernérů, hlavní rozhodovací orgán, se skládá z členů Výkonné rady a guvernérů jednotlivých NCB zemí eurozóny. Výkonná rada, která je odpovědná za provádění měnové politiky a každodenní činnosti, se skládá z prezidenta, viceprezidenta a dalších čtyř členů. Generální rada provádí úkoly, které má ECB vykonávat do doby, než všechny země EU přijmou euro. Skládá se z prezidenta a viceprezidenta a guvernérů všech NCB zemí eurozóny.

V kontextu jednotného mechanismu dohledu byla zřízena Rada dohledu, která provádí úkoly související s bankovním dohledem. Tvoří ji předseda, místopředseda, čtyři zástupci ECB a jeden zástupce vnitrostátního orgánu dohledu z každé země zúčastněné v jednotném mechanismu dohledu.

ECB byla založena v roce 1998 a sídlí v Německu, ve Frankfurtu nad Mohanem.

KONTEXT

Evropská centrální banka, která byla zřízena 1. června 1998, je plnohodnotnou institucí EU. V roce 2009 získala právní subjektivitu (článek 282 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie).

Další informace najdete na:

AKT

Protokol (č. 4) o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky připojený ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování EU

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Protokol č. 4 o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky

Úř. věst. C 326, 26. 10. 2012, s. 230–250.

Poslední aktualizace 21.09.2015

Top