Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zmocněnec pro MSP

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Zmocněnec pro MSP

Zmocněnec pro malé a střední podniky (MSP) působí jako prostředník mezi Evropskou komisí a společenstvím malých a středních podniků, přičemž hraje dvojí roli - působí zároveň v rámci Komise a je ve spojení s okolním světem. Zmocněnec naslouchá obavám malých a středních podniků a zastupuje jejich zájmy v procesu tvorby právních předpisů EU. Nejenže zmocněnec je reprezentantem Komise při jejích jednáních s evropskými malými a středními podniky, ale taktéž zdůrazňuje jejich význam pro hospodářský růst a vytváření pracovních míst v Evropě.

Konkurenceschopnost Evropské unie (EU) zásadním způsobem závisí na prosperitě jejích malých a středních podniků (MSP). 23 miliony malých a středních podniků EU tvoří 99 % všech podniků v EU a vytvářejí většinu nových pracovních míst. Malé a střední podniky tak jsou zásadním zdrojem růstu, zvýšení zaměstnanosti a lepších pracovních míst v evropské ekonomice, což jsou klíčové cíle Lisabonské strategie.

Ačkoli se na ně vztahuje celá řada politik EU, malým a středním podnikům se jen obtížně daří zajistit to, aby jejich názory byly slyšet.

Aby se mohly vyjádřit, a realizovat tak v praxi princip „Zelenou malým a středním podnikům“ zakotvený v Evropské chartě pro malé podniky, přijaté na zasedání Evropské rady v Santa Maria de Feira v červnu 2000, Evropská komise rozhodla o jmenování zmocněnce pro MSP.

Při pohledu dovnitř je úlohou zmocněnce zlepšovat povědomí Komise o problémech, kterým čelí malé a střední podniky. Zmocněnec zkoumá politiky EU, které by mohly mít dopad na malé a střední podniky a zajišťuje, aby jejich zájmy a specifické potřeby byly brány v úvahu při tvorbě politik.

Úkol zmocněnce je součástí systému posuzování dopadů, který má zajistit, aby návrhy Komise podléhaly předchozímu hodnocení jejich ekonomických, environmentálních a sociálních dopadů. Klíčovým přínosem zmocněnce pro MSP je možnost vyslovit se ve prospěch malých a středních podniků v rané fázi procesu tvorby právních předpisů a předvídat tak dopady nových zákonů.

Tímto způsobem práce zmocněnce zvyšuje koordinaci v rámci Komise v otázkách týkajících se malých a středních podniků.

Z hlediska externího, zmocněnec je viditelnou kontaktní osobou, která je uznávána komunitou malých a středních podniků. Úlohou zmocněnce je naslouchat - a to prostřednictvím přímého kontaktu, jak pravidelně, tak neformálně, s malými a středními podniky a jejich zastupujícími organizacemi. Kromě shromažďování informací zmocněnec informuje malé a střední podniky o programech a financování ze strany EU a může přímo odpovídat na jejich dotazy. Umožněním dialogu mezi EU a evropskými podniky přispívá zmocněnec ke zlepšení správy věcí veřejných v Evropě.

Prvním zmocněncem pro MSP byl pan Timo Summa, někdejší ředitel GŘ pro podniky, jenž byl nominován v roce 2001 z iniciativy Erkki Liikanena, tehdejšího komisaře pro podnikání a informační společnost.

Současným zmocněncem pro MSP je pan Calleja Crespo, generální ředitel GŘ pro podniky a průmysl.

Další informace získáte na evropském portálu daného generálního ředitelství věnovaných malým a středním podnikům, zejména na internetových stránkách zmocněnce pro malé a střední podniky.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - „Zelenou malým a středním podnikům.“„Small Business Act“ pro Evropu (KOM(2008) 394 v konečném znění - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Na zmocněnce EU pro MSP se můžete obrátit na následující adrese: SME Envoy European Commission, DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Unit GROW.H1 - COSME Programme and SME Envoy Network B-1049 Brussels Belgie, nebo e-mailem: grow-sme-envoy@ec.europa.eu.

Poslední aktualizace: 08.06.2015

Top