Help Print this page 
Title and reference
Definice mikropodniků, malých a středních podniků

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Definice mikropodniků, malých a středních podniků

Definice mikropodniků, malých a středních podniků se aktualizuje podle hospodářského vývoje. Definice podniků podle počtu zaměstnanců a obratu nebo celkové bilanční sumy je důležitá pro identifikaci podniků schopných využívat programů nebo politik Evropské unie (EU) určených specificky pro malé a střední podniky (MSP).

AKT

Commission Recommendation 2003/361/EC of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises [Official Journal L 124 of 20.5.2003] (doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků)

PŘEHLED

Definice mikropodniků, malých a středních podniků se aktualizuje podle hospodářského vývoje od roku 1996 (růst inflace a produktivity) a podle získaných praktických poučení.

Nová definice proto kvalifikuje malé a střední podniky (MSP) a pojem mikropodnik. Posiluje účinnost programů a politik Společenství určených pro tyto podniky. Cílem je zajistit to, aby podniky, jejichž hospodářská schopnost je větší než u MSP, nevyužívaly podpůrných mechanismů určených specificky pro MSP.

Mikropodniky, malé a střední podniky

Mikropodniky, malé a střední podniky jsou definovány podle počtu zaměstnanců a obratu nebo celkové bilanční sumy.

Střední podnik je definován jako podnik, který zaměstnává méně než 250 osob a jehož roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jehož celková roční bilanční suma nepřesahuje 43 milionů EUR.

Malý podnik je definován jako podnik, který zaměstnává méně než 50 osob a jehož roční obrat nebo celková roční bilanční suma nepřesahuje 10 milionů EUR.

Mikropodnik je definován jako podnik, který zaměstnává méně než 10 osob a jehož roční obrat nebo celková roční bilanční suma nepřesahuje 2 miliony EUR.

Nezávislé podniky, partnerské podniky, propojené podniky

Nová definice MSP objasňuje typologii podniků. Rozlišuje mezi třemi typy podniků na základě typu vztahů, které mají s dalšími podniky vzhledem k procentuálnímu podílu na základním kapitálu, hlasovacích právech nebo právu uplatňovat rozhodující vliv:

  • nezávislé podniky;
  • partnerské podniky;
  • propojené podniky.

Nezávislé podniky jsou zdaleka nejčastější. Patří sem všechny podniky, které nepatří mezi druhé dva typy (partnerské nebo propojené podniky). Podnik je nezávislý, pokud:

  • nemá podíl 25 % nebo více v jiném podniku;
  • není vlastněn z 25 % či z více procent jiným podnikem ani veřejným orgánem ani společně podniky vzájemně mezi sebou propojenými, s několika výjimkami;
  • nesestavuje konsolidovanou účetní závěrku a není zahrnut v účetnictví podniku, který sestavuje konsolidovanou účetní závěrku, a tudíž není propojeným podnikem.

Podnik je možné dále považovat za nezávislý, i když je tento 25procentní strop dosažen nebo překročen, pokud existují určité kategorie investorů, kteří hrají pozitivní úlohu ve financování a vytváření podniků (například „business angels“).

Partnerské podniky: Tento typ představuje situaci podniků, které vytvářejí velká finanční partnerství s dalšími podniky, aniž by některý podnik uplatňoval účinný přímý nebo nepřímý vliv v jiném podniku. Partnerské podniky jsou podniky, které nejsou nezávislé ani propojené. Podnik je partnerem jiného podniku, pokud:

  • má podíl 25 až 50 % v tomto jiném podniku;
  • tento jiný podnik má podíl 25 až 50 % v žádajícím podniku;
  • žádající podnik nesestavuje konsolidovanou účetní závěrku, která zahrnuje tento jiný podnik, a není zahrnut v konsolidované účetní závěrce tohoto jiného podniku ani podniku, který by byl propojen.

Propojené podniky odpovídají hospodářské situaci podniků, které tvoří skupinu prostřednictvím přímého nebo nepřímého vlivu na základě většiny základního kapitálu nebo hlasovacích práv (včetně prostřednictvím dohod nebo v některých případech prostřednictvím jednotlivých akcionářů) nebo prostřednictvím schopnosti uplatňovat rozhodující vliv v podniku. Takové případy jsou proto méně běžné a velmi odlišné od dvou předcházejících typů. S cílem předejít potížím při interpretaci podniků Evropská komise definovala tento typ podniků přijetím podmínek – kdykoli jsou vhodné pro účely této definice – stanovených v článku 1 směrnice Rady 83/349/EHS o konsolidované účetní závěrce, která platí několik let. Podnik tedy bude okamžitě vědět, že je propojený, protože podle uvedené směrnice je již povinen sestavovat konsolidovanou účetní závěrku nebo je zahrnut do konsolidované účetní závěrky podniku, který má povinnost ji sestavovat.

Počet zaměstnanců v souvislosti s definicí mikropodniků, malých a středních podniků

Počet zaměstnanců odpovídá počtu ročních pracovních jednotek (RPJ), tzn. počtu osob, které byly v daném podniku nebo jeho jménem zaměstnány na plný pracovní úvazek po celý sledovaný rok. Práce osob, které nepracovaly po celý rok nebo které pracovaly na částečný úvazek, se započítává jako zlomky RPJ. Učni nebo studenti, kteří jsou zapojeni do odborné přípravy na základě smlouvy o učňovském nebo odborném vzdělávání, ani délka mateřské nebo rodičovské dovolené se nezahrnují do počtu zaměstnanců.

Právní hodnota definice

Definice mikropodniků, malých a středních podniků je závazná pouze pro určité věci, jako je státní podpora, provádění programů strukturálních fondů nebo programů Společenství, zejména rámcového programu pro výzkum a technologický rozvoj.

Evropská komise nicméně vyzývá členské státy, Evropskou investiční banku a Evropský investiční fond, aby ji používaly jako referenci. Opatření prováděná v rámci podpory MSP potom budou konzistentnější a účinnější.

Časový rozvrh

S cílem umožnit hladký přechod na úrovni Společenství i jednotlivých států se nová definice začala používat od 1. ledna 2005.

Na základě přezkumu uplatňování definice z 6. května 2003 a s ohledem na úpravy článku 1 směrnice 83/349/EHS o definici propojených podniků ve významu zmíněné směrnice Komise podle potřeby tuto definici upraví, zejména stropy pro obrat a celkovou roční bilanční sumu, a to podle zkušeností a hospodářského vývoje Evropské unie.

Kontext

Komise přijala novou definici mikropodniků, malých a středních podniků, která od 1. ledna 2005 nahrazuje definici uvedenou v doporučení 96/280/ES.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Doporučení 2003/361/EC

1. 1. 2005

Úř. věst. L 124 ze dne 20. 5 .2003

See also

  • Další informace najdete na internetových stránkách Generálního ředitelství pro podniky a průmysl pro MSP

Poslední aktualizace: 08.08.2007

Top