Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pravidla EU pro derivátové smlouvy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Pravidla EU pro derivátové smlouvy

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

 • Nařízení o infrastruktuře evropských trhů (známé jako „EMIR“) stanovuje pravidla týkající se mimoburzovních (OTC) derivátových* smluv, ústředních protistran* a registrů obchodních údajů v souladu se závazky skupiny G20 přijatými v Pittsburghu v září 2009.
 • Cílem EMIR je dosáhnout regulačních cílů v podobě snížení systémových rizik, zvýšení transparentnosti na OTC trhu a zachování finanční stability.

KLÍČOVÉ BODY

 • Pro zvýšení transparentnosti na trhu s OTC nařízení stanovuje, že veškeré informace o všech evropských derivátových smlouvách musí být hlášeny registrům obchodních údajů a zpřístupněny orgánům dohledu včetně Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA).
 • Pro snížení úvěrového rizika protistrany* stanovuje nařízení přísné povinnosti pro ústřední protistrany* v oblasti organizace, vedení obchodní činnosti a obezřetnosti. Clearing standardních derivátových smluv musí být prováděn prostřednictvím ústředních protistran (viz clearing*).
 • Pro snížení operačních rizik* nařízení požaduje, aby pro včasné potvrzení podmínek OTC derivátových smluv byly používány elektronické prostředky.
 • Povinnosti clearingu* a oznamování se vztahují na:
  • finanční podniky, např. banky a pojišťovny,
  • nefinanční podniky, např. energetické společnosti a letecké společnosti, které mají velké pozice v OTC derivátech.

Orgán ESMA odpovídá za identifikaci smluv, na které by se měla vztahovat povinnost clearingu, tj. ty, které jsou standardizovány a jejichž clearing musí probíhat přes ústřední protistrany. ESMA rovněž dohlíží na registry obchodních údajů*. Evropská komise přijala řadu opatření, včetně technických norem na základě návrhů ESMA, k provádění podmínek tohoto nařízení. Technické normy, vytvořené orgánem ESMA, se dotýkají celé řady témat, např. kapitálových požadavků ústředních protistran a minimálních údajů, které mají být oznámeny registrům obchodních údajů. Komise rovněž přijala rozhodnutí o „rovnocennosti“ pro regulační režimy pro ústřední protistrany v některých zemích mimo EU.

V srpnu 2015 přijala Komise nařízení v přenesené pravomoci, které určuje, že některé kategorie úrokových OTC derivátových smluv mají projít clearingem přes ústřední protistrany. Kryje úrokové swapy, které jsou denominovány v eurech, britských librách, japonských jenech nebo amerických dolarech a které mají specifické rysy, například:

 • index použitý jako referenční nástroj pro derivát,
 • doba splatnosti a
 • pomyslná hodnota (tj. nominální hodnota, která se použije pro výpočet plateb provedených na základě derivátu).

Dne 5. června 2015 přijala Evropská komise nařízení v přenesené pravomoci v souladu s článkem 85 odst. 2 nařízení EMIR. Prodlužuje tak dočasnou výjimku z požadavků na centrální clearing pro složky penzijního systému do 16. srpna 2017. Za současného uspořádání by složky penzijního systému – které zahrnují všechny kategorie penzijních fondů – měly zajistit zdroje hotovosti pro centrální clearing. Vzhledem k tomu, že složky penzijního systému nevlastní značnou hotovost ani vysoce likvidní aktiva, vyžadovalo by od nich zavedení takového požadavku velmi dalekosáhlé a nákladné změny v jejich obchodním modelu, což by mohlo v konečném důsledku ovlivnit příjem důchodců.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Vstoupilo v platnost 16. srpna 2012.

KONTEXT

Mimoburzovní (OTC) deriváty se obvykle sjednávají soukromě. Informace o nich jsou tudíž dostupné pouze smluvním stranám, v důsledku čehož může být obtížné určit povahu a úroveň příslušných rizik.

KLÍČOVÉ POJMY

* Derivát je finanční smlouva spojená s budoucí hodnotou nebo stavem podkladového nástroje, na který se vztahuje. Tímto nástrojem může být například aktivum, index nebo úroková sazba.

* Mimoburzovní derivát je derivát, který není obchodován na burze cenných papírů, nýbrž je soukromě sjednán mezi dvěma protistranami, například bankou a výrobcem.

* Úvěrové riziko protistrany je riziko, že protistrana, tj. druhá strana finanční transakce, selže při provádění platby.

* Ústřední protistrana je subjekt, který vstupuje mezi dvě protistrany obchodu, a stává se tak kupujícím pro každého prodávajícího a prodávajícím pro každého kupujícího. Hlavním účelem ústřední protistrany je řídit riziko, které by mohlo vzniknout, pokud by jedna protistrana nebyla schopna provést požadované platby při jejich splatnosti, tj. obchod by neuskutečnila.

* Registr obchodních údajů je ústřední datové centrum, kam jsou oznamovány podrobnosti o obchodech s deriváty. Registry obchodních údajů jsou obchodní firmy. Existují registry obchodních údajů pro úvěrové, úrokové a akciové* OTC deriváty (viz poslední klíčový pojem).

* Clearing označuje všechny činnosti od doby přijetí závazku uskutečnit obchod až do doby, kdy bude tento závazek splněn.

* Operační riziko znamená riziko ztráty vyplývající z nevhodných nebo neúspěšných interních procesů či externích událostí, např. podvodu, lidské chyby nebo terorismu.

* Akciový derivát je zvláštní třída derivátu, jako jsou opce nebo futures.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1-59)

Postupné změny a opravy nařízení (EU) č. 648/2012 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205 ze dne 6. srpna 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy pro povinnost clearingu (Úř. věst. L 314, 1.12.2015, s. 13-21)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1515 ze dne 5. června 2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o prodloužení přechodných období týkajících se složek penzijního systému (Úř. věst. L 239, 15.9.2015, s. 63-64)

Poslední aktualizace 14.01.2016

Top