Help Print this page 
Title and reference
OTC deriváty, ústřední protistrany a registry obchodních údajů

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

OTC deriváty, ústřední protistrany a registry obchodních údajů

Mimoburzovní deriváty jsou obvykle soukromě sjednané smlouvy. Veškeré informace o nich jsou proto dostupné pouze smluvním stranám, v důsledku čehož může být obtížné určit povahu a úroveň příslušných rizik. K nápravě těchto nedostatků a ke zvýšení účinnosti a bezpečnosti trhů s OTC deriváty zavádí toto nařízení pravidla týkající se OTC derivátů, ústředních protistran a registrů obchodních údajů v souladu se závěry vrcholné schůzky skupiny G-20, která se konala v září 2009 v Pittsburgu.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Text s významem pro EHP).

PŘEHLED

Cílem tohoto nařízení je zavést rámec pro některé deriváty, jako jsou mimoburzovní (OTC) derivátové smlouvy , a to stanovením požadavků na clearing a dvoustranné řízení rizik. Nařízení také vymezuje požadavky na oznamování všech derivátových smluv a jednotné požadavky na výkon činností ústředních protistran a registrů obchodních údajů .

Toto nařízení se vztahuje na:

 • ústřední protistrany a na členy jejich clearingového systému;
 • finanční a nefinanční smluvní strany;
 • registry obchodních údajů;
 • obchodní systémy ve stanovených případech.

Toto nařízení se nevztahuje na:

 • členy Evropského systému centrálních bank (ESCB);
 • veřejné subjekty Unie zabývající se správou veřejného dluhu;
 • Banku pro mezinárodní platby.

OTC deriváty: řízení rizik

OTC derivátové smlouvy, které lze považovat za vhodné pro povinný clearing, podléhají povinnosti clearingu prostřednictvím ústředních protistran. Ke zhodnocení, zda by OTC deriváty měly podléhat povinnosti clearingu, musí vzít Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) v úvahu určitá kritéria, jako například:

 • míru standardizace smluvních podmínek;
 • objem a likviditu příslušné kategorie OTC derivátů;
 • dostupnost spravedlivých, spolehlivých a všeobecně přijímaných cenových informací.

ESMA vede veřejný rejstřík, v kterém aktualizuje kategorie OTC derivátů, jakož i údaje o ústředních protistranách a data, odkdy povinnost clearingu nabývá účinnosti.

Obchodní systém poskytne každé ústřední protistraně na její žádost údaje o uzavřených obchodech.

Finanční smluvní strany a nefinanční smluvní strany zajistí s náležitou péčí, aby byly zavedeny vhodné postupy a systémy pro měření, sledování a zmírňování operačního rizika a úvěrového rizika protistrany.

Ústřední protistrany: požadavky a dohled

Ústřední protistrany musejí vyhovět těmto požadavkům:

 • povolení: aby ústřední protistrana mohla poskytovat clearingové služby, musí získat povolení od příslušného orgánu členského státu, kde je usazena. Může rozšiřovat svou činnost o další služby a musí mít počáteční kapitál ve výši alespoň 7,5 milionů EUR.
 • třetí země: ústřední protistrana usazená v třetí zemi může poskytovat clearingové služby členům clearingového systému nebo obchodním systémům usazeným v EU, pouze pokud ji uzná ESMA.
 • organizace: ústřední protistrana je povinna zřídit výbor pro rizika, který je složen ze zástupců členů jejího clearingového systému, z nezávislých členů rady a ze zástupců klientů. Tento výbor podává radě rady ke všem opatřením, která mohou mít dopad na řízení rizik ústřední protistrany.
 • vedení záznamů: ústřední protistrana musí po dobu alespoň deseti let uchovávat informace o všech smlouvách, které zpracovala.
 • opatření a posouzení: ústřední protistrana může měřit a posuzovat svou likviditu a úvěrové expozice vůči každému členu clearingového systému a popřípadě vůči jiné ústřední protistraně, se kterou uzavřela dohodu o interoperabilitě, téměř v reálném čase.
 • marže, ztráty a fondy pro riziko selhání: ústřední protistrana členům svého clearingového systému ukládá marže, vyzývá je k dodatkové úhradě marží a realizuje marže k omezení svých úvěrových expozic. Tyto marže musí stačit k pokrytí ztrát, které vznikají alespoň z 99 % pohybů expozic v příslušném časovém horizontu. Ústřední protistrana musí udržovat předem financovaný fond pro riziko selhání ke krytí ztrát, které překročí tuto hodnotu.

Dohody o interoperabilitě

Po předběžném schválení příslušných orgánů musejí ústřední protistrany, které uzavřely dohodu o interoperabilitě:

 • rozpoznávat, sledovat a řídit rizika, která z dohody vyplývají;
 • dohodnout se na svých právech a povinnostech;
 • rozpoznávat, sledovat a účinně řídit úvěrová rizika a rizika likvidity;
 • rozpoznávat, sledovat a řídit potenciální vzájemné závislosti, které dohodou o interoperabilitě vznikají.

Registry obchodních údajů

Registry obchodních údajů usazené v Unii se musí zaregistrovat u ESMA. Musí mít spolehlivé řídicí systémy, které zahrnují jasnou organizační strukturu s dobře vymezenými, transparentními a konzistentními hranicemi odpovědnosti.

Oznamovací povinnost

Na úrovni Unie je stanoven jednotný požadavek na oznamování údajů o derivátech. Všechny protistrany a ústřední protistrany musí hlásit údaje o OTC derivátových smlouvách registrům obchodních údajů. Údaje se oznamují nejpozději v pracovní den následující po uzavření, změně nebo ukončení smlouvy.

Výměna informací

V zájmu transparentnosti trhu s OTC deriváty mají příslušné orgány, ESMA a další relevantní orgány přístup k informacím z registrů obchodních údajů.

Další informace: Infrastruktura finančních trhů

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení

Úřední věstník

Nařízení (EU) č. 648/2012

16.8.2012

Úř. věst. L 201 ze dne 27.7.2012

Pozměňující/Doplňující akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení

Úřední věstník

Nařízení (EU) č. 153/2013

15.3.2013

-

Úř. věst. L 52 ze dne 23.2.2013

Nařízení (EU) č. 575/2013

28.6.2013.Použití ode dne 1.1.2014 s výjimkou některých ustanovení.

-

Úř. věst. L 176 ze dne 27.6.2013

Nařízení (EU) č. 149/2013

15.3.2013

-

Úř. věst. L 52 ze dne 23.2.2013

Nařízení (EU) č. 150/2013

15.3.2013

-

Úř. věst. L 52 ze dne 23.2.2013

Nařízení (EU) č. 151/2013

15.3.2013

-

Úř. věst. L 52 ze dne 23.2.2013

Nařízení (EU) č. 152/2013

15.3.2013

-

Úř. věst. L 52 of 23.2.2013

Nařízení (EU) č. 153/2013

15.3.2013

-

Úř. věst. L 52 ze dne 23.2.2013

Nařízení (EU) č. 876/2013

3.10.2013

-

Úř. věst. L 244 ze dne 13.9.2013

Nařízení (EU) č. 1002/2013

8.11.2013

-

Úř. věst. L 279 ze dne 19.10.2013

Nařízení (EU) č. 1003/2013

22.10.2013

-

Úř. věst. L 279 ze dne 19.10.2013

Poslední aktualizace: 12.03.2014

Top