Help Print this page 
Title and reference
Pravidla EU pro derivátové smlouvy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pravidla EU pro derivátové smlouvy

Mimoburzovní deriváty* (OTC)* jsou zpravidla sjednávány soukromě. Informace, které se jich týkají, jsou v důsledku toho dostupné pouze smluvním stranám, což může ztížit identifikaci povahy a míry souvisejících rizik. Cílem tohoto nařízení je zvýšit transparentnost, účinnost a bezpečnost trhů s OTC deriváty.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů.

PŘEHLED

Mimoburzovní deriváty* (OTC)* jsou zpravidla sjednávány soukromě. Informace, které se jich týkají, jsou v důsledku toho dostupné pouze smluvním stranám, což může ztížit identifikaci povahy a míry souvisejících rizik. Cílem tohoto nařízení je zvýšit transparentnost, účinnost a bezpečnost trhů s OTC deriváty.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Nařízení (známé jako „EMIR“ (z angl. European market infrastructure regulation) - nařízení o infrastruktuře evropských trhů) stanovuje pravidla týkající se OTC derivátových smluv, ústředních protistran a registrů obchodních údajů v souladu se závazky skupiny G20 přijatými v Pittsburghu v září 2009.

KLÍČOVÉ BODY

Pro zvýšení transparentnosti na trhu s OTC nařízení stanovuje, že veškeré informace o všech evropských derivátových smlouvách musí být hlášeny registrům obchodních údajů a zpřístupněny orgánům dohledu včetně Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA).

Pro snížení úvěrového rizika protistrany* stanovuje nařízení přísné povinnosti pro ústřední protistrany* v oblasti organizace, vedení obchodní činnosti a obezřetnosti a clearing standardních derivátových smluv musí být prováděn prostřednictvím ústředních protistran.

Pro snížení operačních rizik* nařízení požaduje, aby pro včasné potvrzení podmínek OTC derivátových smluv byly používány elektronické prostředky.

Povinnosti clearingu* a oznamování se vztahují na:

finanční podniky, např. banky a pojišťovny,

nefinanční podniky, např. energetické společnosti a letecké společnosti, které mají velké pozice v OTC derivátech.

Orgán ESMA odpovídá za identifikaci smluv, na které se vztahuje povinnost clearingu, tj. ty, které jsou standardizovány a musí procházet přes ústřední protistrany. ESMA rovněž dohlíží na registry obchodních údajů* a navrhuje závazné technické normy pro uplatňování nařízení.

Evropská komise přijala řadu opatření včetně technických norem k provádění a prosazování ustanovení tohoto nařízení. Technické normy, vytvořené orgánem ESMA, se dotýkají celé řady témat, např. kapitálových požadavků ústředních protistran a minimálních údajů, které mají být oznámeny registrům obchodních údajů. Komise rovněž přijala rozhodnutí o „rovnocennosti“ pro regulační režimy pro ústřední protistrany v některých zemích mimo EU.

Dne 3. února 2015 zveřejnila Evropská komise zprávu s doporučením, aby penzijní fondy dostaly pro své obchody s OTC deriváty dvouletou výjimku z požadavků na centrální clearing. Zpráva došla k závěru, že ústřední protistrany potřebují tuto lhůtu k tomu, aby nalezly řešení pro penzijní fondy.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Od 16. srpna 2012.

KLÍČOVÉ POJMY

* Derivát je finanční smlouva spojená s budoucí hodnotou nebo stavem podkladového nástroje, na který se vztahuje. Tímto nástrojem může být například aktivum, index nebo úroková sazba.

* OTC derivát je derivát, který není obchodován na burze cenných papírů, nýbrž je soukromě sjednán mezi dvěma protistranami, například bankou a výrobcem.

* Úvěrové riziko protistrany je riziko, že protistrana, tj. druhá strana finanční transakce, selže při provádění platby.

* Ústřední protistrana je subjekt, který vstupuje mezi dvě protistrany obchodu, a stává se tak kupujícím pro každého prodávajícího a prodávajícím pro každého kupujícího. Hlavním účelem ústřední protistrany je řídit riziko, které by mohlo vzniknout, pokud by jedna protistrana nebyla schopna provést požadované platby při jejich splatnosti, tj. obchod by neuskutečnila.

* Operační riziko znamená riziko ztráty vyplývající z nevhodných nebo neúspěšných interních procesů či externích událostí, např. podvodu, lidské chyby nebo terorismu.

* Clearing označuje všechny činnosti od doby přijetí závazku uskutečnit obchod až do doby, kdy bude tento závazek splněn.

* Registr obchodních údajů je ústřední datové centrum, kam jsou oznamovány podrobnosti o obchodech s deriváty. Registry obchodních údajů jsou obchodní firmy. Existují registry obchodních údajů pro úvěrové, úrokové a akciové* OTC deriváty.

* Akciový derivát je zvláštní třída derivátu, jako jsou opce nebo futures.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise v části věnované derivátům/EMIR.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) č. 648/2012

16. 8. 2012

-

Úř. věst. L 201 ze dne 27. 7. 2012, s. 1-59

Pozměňovací/doplňující akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) č. 153/2013

15. 3. 2013

-

Úř. věst. L 52 ze dne 23. 2. 2013, s. 41-74

Nařízení (EU) č. 575/2013

28. 6. 2013.Použití: vyjma některých ustanovení od 1. 1. 2014.

-

Úř. věst. L 176 ze dne 27. 6. 2013, s. 1-337

Nařízení (EU) č. 1002/2013

8. 11. 2013

-

Úř. věst. L 279 ze dne 19. 10. 2013, s. 2-3

Směrnice 2014/59/EU

2. 7. 2014

31. 12. 2014

Úř. věst. L 173 ze dne 12. 6. 2014, s. 190-348

Nařízení (EU) č. 591/2014

5. 6. 2014

-

Úř. věst. L 165 ze dne 4. 6. 2014, s. 31-32

Nařízení (EU) č. 600/2014

2. 7. 2014

-

Úř. věst. L 173 ze dne 12. 6. 2014, s. 84-148

Nařízení (EU) č. 1317/2014

15. 12. 2014

-

Úř. věst. L 355 ze dne 12. 12. 2014, s. 6-7

Směrnice (EU) 2015/849

25. 6. 2015

26. 6. 2017

Úř. věst. L 141 ze dne 5. 6. 2015, s. 73-117

Nařízení (EU) 2015/880

12. 6. 2015

-

Úř. věst. L 143 ze dne 9. 6. 2015, s. 7-8

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě podle čl. 85 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, která posuzuje pokrok a úsilí ústředních protistran při hledání technických řešení pro převod nehotovostního kolaterálu složkami penzijního systému jako variačních marží a nutnost přijmout opatření k usnadnění takového řešení (COM(2015) 39 final, 3. 2. 2015).

Poslední aktualizace: 26.06.2015

Top