Help Print this page 
Title and reference
Textilní výrobky: názvy textilních vláken a označování

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Textilní výrobky: názvy textilních vláken a označování

Evropská unie (EU) přijala právní předpis o názvech textilních vláken a označování materiálového složení textilních výrobků s cílem zajistit, že spotřebitelé budou řádně informováni a že trh s oděvy a textilem bude fungovat hladce.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 ze dne 27. září 2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků a o zrušení směrnice Rady 73/44/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES

PŘEHLED

Evropská unie (EU) přijala právní předpis o názvech textilních vláken a označování materiálového složení textilních výrobků s cílem zajistit, že spotřebitelé budou řádně informováni a že trh s oděvy a textilem bude fungovat hladce.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Stanoví pravidla pro:

názvy textilních vláken s ohledem na jejich definici a používání při uvádění materiálového složení vláken textilních výrobků,

označování textilních výrobků obsahujících netextilní části živočišného původu,

metody analýzy pro kontrolu informací uvedených na označeních.

KLÍČOVÉ BODY

Právní předpis zahrnuje:

výrobky, které jsou složeny výhradně z textilních vláken a

výrobky považované rovněž za textilní výrobky, například výrobky, u nichž tvoří textilní vlákna nejméně 80 % celkové hmotnosti.

Vyloučeny jsou: výrobky předávané domáckým pracovníkům nebo nezávislým podnikům nebo pocházející od samostatně výdělečně činných krejčích.

Názvy textilních vláken

K popisu materiálového složení textilních výrobků se musí používat textilní vlákna uvedená v příloze I tohoto nařízení.

Výrobci mohou požádat Evropskou komisi, aby do přílohy I tohoto nařízení přidala název nového textilního vlákna. Musí předložit technickou dokumentaci vypracovanou v souladu s přílohou II, která uvádí minimální požadavky.

Označení materiálového složení

Označení „100 %“, „čisté“ nebo „pouze z“ je vyhrazeno pouze pro textilní výrobky složené ze stejných vláken.

Označení „střižní vlna“ (a označení uvedená v příloze III) mohou být na etiketách použita pouze v případě, že je výrobek složen výhradně z vlněných vláken, která nebyla dříve součástí hotového výrobku a nebyla vystavena žádnému jinému spřádacímu procesu.

Výrobky složené z více vláken musí být označeny názvem a procentním hmotnostním podílem všech druhů vláken, které jsou obsaženy ve výrobku, v sestupném pořadí.

Přítomnost netextilních částí živočišného původu (například kožený pásek na tašce vyrobené z textilie) v textilních výrobcích musí být uvedena souslovím „obsahuje netextilní části živočišného původu“.

Označování textilních výrobků

Pokud mají být textilní výrobky prodány spotřebiteli, musí být označeny trvanlivým, čitelným, viditelným a přístupným způsobem. Toto označení definuje jejich materiálové složení. Označování je povinností těch, kdo výrobky prodávají.

Výrobky, které jsou složeny ze dvou nebo více textilních částí, jež nemají stejné materiálové složení, musí nést označení, na němž je uveden obsah textilních vláken v každé části.

Označení musí být poskytnuto v úředním jazyce či jazycích země, kde se výrobek prodává.

U výrobků uvedených v příloze V se označení nepožaduje.

Dozor nad trhem

Orgány dozoru nad trhem zemí EU musí provádět kontroly materiálového složení textilních výrobků v souladu s metodami stanovenými v příloze VIII.

ODKDY NAŘÍZENÍ PLATÍ?

Od 7. listopadu 2011.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise věnovaných právním předpisům v oblasti textilií a oděvů.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) č. 1007/2011

7. 11. 2011

-

Úř. věst. L 272 ze dne 18. 10. 2011, s. 1-64.

Postupné změny nařízení (EU) č. 1007/2011 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace: 23.04.2015

Top