Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statistika cestovního ruchu v EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Statistika cestovního ruchu v EU

Cestovní ruch je jedním z klíčových odvětví hospodářství Evropské unie (EU), a proto se shromažďuje statistika cestovního ruchu s cílem pomáhat tvůrcům politik a těm, kdo v tomto odvětví pracují nebo působí.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 692/2011 ze dne 6. července 2011 o evropské statistice cestovního ruchu a o zrušení směrnice Rady 95/57/ES

PŘEHLED

Cestovní ruch je jedním z klíčových odvětví hospodářství Evropské unie (EU), a proto se shromažďuje statistika cestovního ruchu s cílem pomáhat tvůrcům politik a těm, kdo v tomto odvětví pracují nebo působí.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Nařízení stanoví společná pravidla a metody pro rozvoj, tvorbu a šíření evropské statistiky cestovního ruchu. Toto nařízení úzce souvisí s nařízením (ES) č. 223/2009 o evropské statistice.

KLÍČOVÉ BODY

Země EU mají sbírat, sestavovat, zpracovávat a předávat harmonizovanou statistiku nabídky a poptávky v oblasti cestovního ruchu.

Údaje, které se mají shromažďovat

Země EU musí shromažďovat údaje o vnitřním (tj. domácím a aktivním) cestovním ruchu z hlediska kapacity ubytovacích zařízení cestovního ruchu (tzn. poskytování služeb krátkodobého ubytování za úplatu). Mezi shromažďované informace patří počet:

  • zařízení,
  • lůžek,
  • pokojů.

Některé z těchto proměnných se shromažďují na vnitrostátní úrovni i na nižší než vnitrostátní úrovni či na úrovni regionální (klasifikace územních statistických jednotek - NUTS - úroveň 2) a vztahují se na:

  • typ ubytování (hotely, ubytovací zařízení cestovního ruchu a kempy),
  • typ lokality (hustě, středně nebo řídce osídlená oblast a pobřežní nebo vnitrozemská oblast),
  • velikost (malá, středně velká nebo velká zařízení).

Země EU také musí shromažďovat údaje o zařízeních, která mají pokoje přístupné pro osoby s omezenou pohyblivostí včetně osob na invalidním vozíku.

Shromažďují se také informace o obsazenosti zařízení, například počet přenocování a příjezdy rezidentů a nerezidentů a také míra obsazenosti pokojů a lůžek. Jako v případě statistiky v oblasti kapacity jsou některé tyto proměnné také shromažďovány na regionální úrovni NUTS 2.

Země EU shromažďují údaje týkající se národního cestovního ruchu (domácího a pasivního cestovního ruchu). Týkají se poptávky v oblasti účasti na cestovním ruchu a charakteristiky cest. Tyto údaje vycházejí z proměnných, jako je délka a destinace cest pro osobní účely, a sociodemografické proměnné, jako je věková skupina, úroveň vzdělání (nepovinně), situace ohledně zaměstnání (nepovinně) atd.

Každé 3 roky země EU také sestavují údaje předkládající hlavní důvody pro neúčast v cestovním ruchu za soukromým účelem (finanční důvody, nedostatek času, zdravotní důvody atd.).

A konečně země EU shromažďují údaje o poptávce týkající se cestovního ruchu po jednodenních návštěvách v rámci samotné země nebo v zahraničí. Tyto údaje vycházejí z proměnných, které souvisí s těmito položkami:

  • počet jednodenních návštěv (ze soukromých nebo pracovních důvodů),
  • výdaje,
  • cílová země (u cest do zahraničí),
  • sociodemografické proměnné.

Jednou za rok posílají země EU zprávu Eurostatu o kvalitě shromážděných údajů. Eurostat potom vytváří a aktualizuje svou metodickou příručku, která obsahuje pokyny týkající se tvořené statistiky.

Zdroje údajů

Země EU mohou vytvářet nezbytné statistické údaje s použitím kombinace těchto různých zdrojů: zjišťování, jiné vhodné zdroje (včetně administrativních údajů), vhodné postupy statistického odhadování.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Od 11. srpna 2011.

Další informace:

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) č. 692/2011

11. 8. 2011

-

Úř. věst. L 192 ze dne 22. 7. 2011, s. 17-32

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) č. 253/2013

10. 4. 2013

-

Úř. věst. L 79 ze dne 21. 3. 2013, s. 5-6

Poslední aktualizace 06.08.2015

Top