Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Postup proti opožděným platbám v obchodních transakcích

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Postup proti opožděným platbám v obchodních transakcích

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2011/7/EU – postup proti opožděným platbám v obchodních transakcích

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

 • Jejím cílem je chránit podniky, zejména malé a střední podniky (MSP), před opožděnými platbami* v obchodních transakcích* tím, že zajistí, aby se faktury platily včas.
 • Stanoví časové rozvrhy, dokdy musí být účty vyrovnány, a peněžité tresty při jejich nedodržení.

KLÍČOVÉ BODY

 • Podniky musí platit faktury nejpozději do 60 dnů, pokud nejsou ve smlouvě výslovně dohodnuty jiné podmínky, a za předpokladu, že to vůči věřiteli není hrubě nespravedlivé.
 • Orgány veřejné moci musí za zboží a služby, jež nakupují, zaplatit do 30 dnů. Za výjimečných okolností se lhůta může prodloužit až na 60 dnů, například v odvětví zdravotnictví nebo u určitých činností průmyslové či obchodní povahy.
 • Věřitelé, kteří splnili své zákonné a smluvní povinnosti, a přesto nedostali zaplaceno v určené lhůtě, mají nárok na úrok z prodlení a náhradu za zpožděnou platbu.
 • Úrok z prodlení musí být alespoň 8 procentních bodů nad referenční sazbou Evropské centrální banky. Evropská komise zpřístupní příslušné sazby na internetu. V praxi se ve většině zemí EU pohybují od 8 do 10 %.
 • Věřitel má nárok obdržet od dlužníka alespoň pevnou částku ve výši 40 EUR. Navíc má nárok na přiměřenou náhradu za veškeré náklady spojené s vymáháním, jako jsou výdaje za právní služby či za využití služeb společnosti vymáhající pohledávky.
 • Věřitel má nárok na úrok z prodlení ode dne následujícího po dni splatnosti.
 • Pokud ve smlouvě není uveden den splatnosti, má věřitel nárok na úrok z prodlení po uplynutí 30 dnů po dni, kdy dlužník obdrží fakturu, nebo pokud není den obdržení faktury jistý, po uplynutí stejné lhůty po dni obdržení zboží nebo poskytnutí služeb.
 • Vnitrostátní orgány musí přijmout opatření pro zvýšení informovanosti o prostředcích nápravy v případě opožděných plateb.
 • Do 16. března 2016 Komise předloží zprávu o provádění této směrnice.

Od října 2012 do listopadu 2014 Komise v celé EU pořádala informační kampaň proti opožděným platbám, aby informovala zainteresované strany o jejich právech a povinnostech.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Vstoupila v platnost dne 15. března 2011. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 16. března 2013.

KONTEXT

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise v části věnované směrnici o opožděných platbách.

KLÍČOVÉ POJMY

* Opožděná platba: platba, která nebyla provedena v zákonné nebo smluvní lhůtě splatnosti poté, co bylo dodáno zboží nebo poskytnuty služby.

* Obchodní transakce: transakce mezi podniky nebo mezi podniky a orgány veřejné moci, která vede k dodání zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU ze dne 16. února 2011 o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích (Úř. věst. L 48, 23.2.2011, s. 1–10)

Poslední aktualizace 11.02.2016

Top