Help Print this page 
Title and reference
Evropská rada pro systémová rizika

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Evropská rada pro systémová rizika

Finanční krize v roce 2008 odhalila mnoho závažných nedostatků ve finančním dohledu. S cílem odstranit tyto závady zavedla Evropská komise legislativní opatření, která současný systém nahrazují Evropským systémem finančního dohledu (ESFS), jehož cílem je obnovit důvěru evropských občanů a předcházet rizikům v podobě destabilizace celosvětového finančního systému.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1092/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika.

PŘEHLED

Toto nařízení zřizuje Evropskou radu pro systémová rizika (ESRB). Tvoří část balíčku opatření zavedených za účelem reformování Evropského systému finančního dohledu (dále jen ESFS), který vytváří tři orgány pro dohled nad finančními činnostmi:

Tento balíček také reformuje stávající právní předpisy o finančních věcech na základě směrnice Omnibus a zahrnuje nařízení o pověření Evropské centrální banky zvláštními úkoly.

Dohled nad finančním systémem ze strany Evropské unie (EU) dále posiluje:

 • Společný výbor evropských orgánů dohledu;
 • příslušné orgány nebo orgány dohledu členských států.

Cíle ESRB

Rada ESRB je zodpovědná za makroobezřetnostní dohled nad finančním systémem v EU. Jedním z jejích hlavních cílů je předcházet systémovým rizikům, která mohou mít vliv na finanční stabilitu EU, a zmírňovat je. V tomto ohledu musí ESRB plnit tyto úkoly:

 • určuje a shromažďuje nezbytné informace pro dosažení cílů;
 • identifikuje systémová rizika a stanoví pořadí jejich důležitosti;
 • vydává varování a ve vhodných případech je zveřejňuje;
 • vydává doporučení pro nápravná opatření reagující na zjištěná rizika.

Organizace ESRB

Složení ESRB:

 • generální rada pro zajištění plnění úkolů;
 • řídící výbor, který napomáhá procesu rozhodování;
 • sekretariát odpovídající za běžný provoz;
 • poradní vědecký výbor a poradní technický výbor, které poskytují rady a pomoc.

Předsedou ESRB je po dobu pěti let prezident Evropské centrální banky (ECB). Předseda bude plnit své povinnosti s pomocí dvou místopředsedů, přičemž prvního volí ze svých řad členové Generální rady ECB a druhým místopředsedou je předseda společného výboru.

Členové ESRB mají povinnost při plnění svých povinností dodržovat zásady nestrannosti a služebního tajemství, a to i po skončení jejich povinností.

Zasedání generální rady se konají čtyřikrát za rok a předchází jim zasedání řídícího výboru. Z iniciativy předsedy ESRB mohou být svolávána mimořádná zasedání.

ESRB si také může vyžádat poradenství ze soukromého sektoru.

Varování a doporučení

ESRB může vydávat varování a doporučení pro přijetí nápravných opatření nebo dokonce legislativních návrhů. Tato doporučení je možné adresovat:

 • EU;
 • jednomu nebo několika členským státům;
 • jednomu nebo několika evropským orgánům dohledu;
 • jednomu nebo několika vnitrostátním orgánům dohledu;

Doporučení týkající se opatření, která se mají přijmout, budou vydávána podle barevné klasifikace rizik. Pokud ESRB zaznamená, že její doporučení nebyla dodržena, bude důvěrně informovat adresáty, Radu a podle okolností také příslušný Evropský orgán dohledu.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) č. 1092/2010

16. 12. 2010

-

Úř. věst. L 331, 15. 12. 2010

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Rady (EU) č. 1096/2010 ze dne 17. listopadu 2010 o pověření Evropské centrální banky zvláštními úkoly, které se týkají fungování Evropské rady pro systémová rizika (Úřední věstník L 331 ze dne 15.12.2010).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/78/EU ze dne 24. listopadu 2010, kterou se mění směrnice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES s ohledem na pravomoci Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) a Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) Text s významem pro EHP (Úř. věst. L 331 ze dne 15.12.2010).

Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/78/EU ze dne 24. listopadu 2010, kterou se mění směrnice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES s ohledem na pravomoci Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) a Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) (Úřední věstník L 54 ze dne 22.2.2014).

Poslední aktualizace: 20.05.2014

Top