Help Print this page 
Title and reference
Posílení globální konkurenceschopnosti evropských investičních fondů - SKIPCP

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Posílení globální konkurenceschopnosti evropských investičních fondů - SKIPCP

SKIPCP (subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů) jsou oblíbené u malých investorů a poskytovatelů financí a nyní je čeká další vývoj díky aktualizaci pravidel pro tyto fondy v rámci směrnice EU 2009/65.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Text s významem pro EHP) (Viz pozměňovací akty).

PŘEHLED

Směrnice EU 2009/65 o SKIPCP byla přijata dne 13. července 2009 a platí od 1. července 2011. Směrnice stanoví pravidla platná v celé EU pro zakládání a provozování evropských investičních fondů.

Investiční fondy se zakládají s cílem kolektivně investovat kapitál investorů prostřednictvím portfolia finančních nástrojů, jako jsou akcie, dluhopisy a další cenné papíry. SKIPCP byly zavedeny v osmdesátých letech 20. století a jsou evropskou formou investičních fondů. V roce 2009 disponovaly aktivy ve výši přesahující 5 bilionů EUR, což odpovídá polovině hrubého domácího produktu EU.

Tato směrnice aktualizuje pravidla o SKIPCP. Toto jsou její hlavní cíle:

 • nabídnout investorům širší nabídku produktů za nižší cenu prostřednictvím efektivnějšího trhu SKIPCP v EU, lepší informace pro investory a efektivnější dohled nad fondy;
 • zachovat konkurenceschopnost evropského investičního sektoru úpravou pravidel s ohledem na vývoj trhu.

Text zavedl následující změny:

 • vylepšené informace pro investory díky standardizovanému dokumentu se souhrnnými informacemi. Klíčové informace pro investory kladou důraz jednak na srozumitelnost, a jednak na množství informací požadovaných ze strany investorů;
 • skutečný evropský pas pro správcovské společnosti SKIPCP: má přispět k odstranění byrokracie a umožnit správcovské společnosti se sídlem v jedné zemi EU spravovat fondy v dalších zemích;
 • snadnější uvádění na trh SKIPCP v dalších zemích díky jednodušším správním předpisům;
 • snazší fúze SKIPCP v dalších zemích umožňující zvýšení průměrné velikosti evropských fondů;
 • snazší sdružování aktiv, což například povede k větší ochraně investorů, a to vytvořením rámce pro systém master-feeder, kdy fond investuje více než 85 % svých aktiv do jiného fondu;
 • silnější dohled na SKIPCP a společnosti, které je spravují, díky vylepšené spolupráci mezi orgány pro dohled.

Směrnice EU 2009/65 je čtvrtou verzí právních předpisů o SKIPCP a nahrazuje směrnici 85/611/EHS o SKIPCP.

Dne 1. července 2010 byla provedena vylepšení směrnice o SKIPCP a Komise přijala čtyři prováděcí akty. Jejich účelem je ještě zvýšit ochranu investorů, snížit byrokracii a zajistit větší konkurenceschopnost investičních fondů v EU.

Směrnice o SKIPCP byla pozměněna směrnicí 2013/14/ES ze dne 21. května 2013. Cílem změn je chránit investory v těchto systémech kolektivního investování před přílišným spoléháním se na rating. Například správcovské nebo investiční společnosti jsou žádány, aby prováděly vlastní hodnocení úvěruschopnosti firem, a ne aby se výhradně nebo mechanicky spoléhaly na ratingy vydané ratingovými agenturami.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2009/65/ES

7. 12. 2009

30. 6. 2011

Úř. věst. L 302 ze dne 17. 11. 2009

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2010/78/EU

4. 1. 2011

31. 12. 2011

Úř. věst. L 331 ze dne 15. 12. 2010

Směrnice 2011/61/EU

21. 7. 2011

22. 7. 2013

Úř. věst. L 174 ze dne 1. 7. 2011

Směrnice2013/14/EU

20. 06. 2013

21. 12. 2014

Úř. věst. L 145 ze dne 31. 5. 2013

Postupné změny a opravy směrnice 2009/65/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Prováděcí předpisy

Nařízení Komise (EU) č. 583/2010 ze dne Úřední věstník L 176 ze dne 10.7.2010 ). 1. července 2010 - podmínky pro poskytování klíčových informací pro investory nebo prospektu na pevném nosiči (Úřední věstník L 176 ze dne 10.7.2010).

Cílem tohoto nařízení je standardizovat klíčové informace pro investory a stanovit pravidla v těchto oblastech:

 • jaké informace se musí poskytovat o cílech investiční politiky
 • jak se prezentují rizika a výnosy (vyžaduje se použití číselné stupnice od 1 do 7).
 • jak se prezentují a vysvětlují poplatky.

Vztahuje se také na zvláštní struktury SKIPCP skládající se ze dvou nebo více podfondů.

Nařízení Komise (EU) č. 584/2010 ze dne Úřední věstník L 176 ze dne 10.7.2010 ). 1. července 2010 -standardní oznámení a osvědčení SKIPCP, využívání elektronické komunikace mezi příslušnými orgány pro účely oznamování a postupy pro ověřování na místě a šetření a výměnu informací mezi příslušnými orgány (Úřední věstník L 176 ze dne 10.7.2010).

Cílem tohoto nařízení je harmonizace postupu pro oznamování záměru uvést podílové jednotky SKIPCP na trh v jiném členském státě.

Stanoví formu a obsah standardního oznámení, které mají SKIPCP používat. Definuje také formu a obsah osvědčení, které mají používat příslušné orgány členských států pro potvrzení toho, že SKIPCP splňuje podmínky stanovené směrnicí 2009/65/ES. Nařízení také stanoví podrobný postup pro elektronické předávání dokumentace mezi příslušnými orgány.

Stanoví také postupy pro dohled nad hraničními činnostmi správců fondu.

Směrnice

Směrnice EU 2010/43/EU ze dne Úřední věstník L 176 ze dne 10.7.2010 ). 1. července 2010 o organizačních požadavcích, střetech zájmů, pravidlech jednání, řízení rizik a obsahu smlouvy mezi depozitářem a správcovskou společností (Úřední věstník L 176 ze dne 10.7.2010).

Směrnice EU 2010/44/EU ze dne Úřední věstník L 176 ze dne 10.7.2010 ). 1. července 2010 o některých ustanoveních týkajících se fúze fondů, strukturmaster-feedera postupu pro oznamování (Úřední věstník L 176 ze dne 10.7.2010).

Návrhy

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/65/ES o SKIPCP, pokud jde o činnost depozitářů, zásady odměňování a sankce (COM(2012)350 final - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Poslední aktualizace: 21.01.2014

Top