Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Posílení globální konkurenceschopnosti investičních fondů EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Posílení globální konkurenceschopnosti investičních fondů EU

Směrnice 2009/65 - posílení globální konkurenceschopnosti investičních fondů EU (SKIPCP)

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP)

PŘEHLED

Subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) jsou investiční fondy* regulované na úrovni Evropské unie. Tato směrnice stanoví hlavní regulační rámec, kterým se SKIPCP řídí.

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Stanoví společná pravidla pro investiční fondy v EU, která mají usnadnit přeshraniční nabídku SKIPCP.

KLÍČOVÉ BODY

Hlavními cíli směrnice je:

  • nabídnout investorům širší nabídku produktů za nižší cenu prostřednictvím efektivnějšího trhu SKIPCP v EU, lepší informace pro investory a efektivnější dohled nad fondy,
  • zachovat konkurenceschopnost evropského investičního sektoru úpravou pravidel s ohledem na vývoj trhu.

Tato směrnice stanoví pravidla zejména v těchto oblastech:

  • informace o investorech prostřednictvím standardizovaného dokumentu se souhrnem informací, aby spotřebitelé mohli produktu snadněji porozumět,
  • skutečný evropský pas pro správcovské společnosti SKIPCP, který správcovské společnosti se sídlem v jedné zemi EU umožní spravovat fondy v dalších zemích EU,
  • uvádění na trh SKIPCP v dalších zemích, například díky jednodušším správním předpisům,
  • fúze SKIPCP v dalších zemích,
  • silnější dohled nad SKIPCP a společnostmi, které je spravují, například díky vylepšené spolupráci mezi vnitrostátními orgány pro dohled nad finančními službami.

Směrnice EU 2009/65 je čtvrtou verzí právních předpisů o SKIPCP a nahrazuje směrnici 85/611/EHS o SKIPCP.

Směrnice 2009/65 byla pozměněna směrnicí 2014/91/EU (SKIPCP V), která zavedla nová pravidla o depozitářích SKIPC (subjektů pro úschovu aktiv), např. subjekty způsobilé přijmout tuto úlohu, jejich úkoly, předpisy upravující přenášení úkolů a odpovědnost depozitářů.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Od 7. prosince 2009.

Další informace:

KLÍČOVÉ POJMY

*Investiční fondy: investiční produkty zakládané s výhradním cílem shromažďovat kapitál investorů a tento kapitál investovat prostřednictvím portfolia finančních nástrojů, jako jsou akcie, dluhopisy a další cenné papíry.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2009/65/ES

7. 12. 2009

30. 6. 2011

Úř. věst. L 302 ze dne 17. 11. 2009, s. 32-96

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2010/78/EU

4. 1. 2011

31. 12. 2011

Úř. věst. L 331 ze dne 15. 12. 2010, s. 120-161

Směrnice 2011/61/EU

21. 7. 2011

22. 7. 2013

Úř. věst. L 174 ze dne 1. 7. 2011, s. 1-73

Směrnice 2013/14/EU

20. 6. 2013

21. 12. 2014

Úř. věst. L 145 ze dne 31. 5. 2013, s. 1-3

Směrnice 2014/91/EU

17. 9. 2014

18. 3. 2016

Úř. věst. L 257, 28. 8. 2014, s. 186-213

Postupné změny a opravy směrnice 2009/65/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise (EU) č. 583/2010 ze dne 1. července 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o klíčové informace pro investory a podmínky, které je třeba splnit při poskytování klíčových informací pro investory nebo prospektu na jiném trvalém nosiči, než je papír, nebo prostřednictvím internetových stránek (Úř. věst. L 176, 10.7.2010, s. 1-15).

Nařízení Komise (EU) č. 584/2010 ze dne 1. července 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o formu a obsah standardního oznámení a osvědčení SKIPCP, využívání elektronické komunikace mezi příslušnými orgány pro účely oznamování a postupy pro ověřování na místě a šetření a výměnu informací mezi příslušnými orgány (Úř. věst. L 176, 10.7.2010, s. 16-27)

Směrnice Komise 2010/43/EU ze dne 1. července 2010, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o organizační požadavky, střety zájmů, pravidla jednání, řízení rizik a obsah smlouvy mezi depozitářem a správcovskou společností (Úř. věst. L 176, 10.7.2010, s. 42-61)

Směrnice Komise 2010/42/EU ze dne 1. července 2010, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o některá ustanovení týkající se fúze fondů, struktur „master-feeder“ a postupu pro oznamování (Úř. věst. L 176, 10.7.2010, s. 28-41)

Poslední aktualizace 15.09.2015

Top