Help Print this page 
Title and reference
Veřejné zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Veřejné zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti

Cílem této směrnice je přizpůsobit evropská pravidla o veřejných zakázkách smlouvám souvisejícím s obranou a bezpečností.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES (Text s významem pro EHP). [Viz pozměňovací akt(y)].

PŘEHLED

Směrnice se vztahuje na veřejné zakázky zadávané v oblasti obrany a bezpečnosti, jejichž předmětem jsou:

 • dodávky vojenského vybavení;
 • dodávky citlivého vybavení;
 • stavební práce, dodávky a služby přímo související s vojenským nebo citlivým vybavením;
 • stavební práce a služby pro výhradně vojenské účely či citlivé stavební práce a citlivé služby.

Veřejné zakázky

Hospodářské subjekty, ať se jedná o fyzické nebo právnické osoby, se mohou účastnit veřejných zakázek v těchto oblastech. Podávat nabídky mohou i skupiny hospodářských subjektů. Jestliže byla zakázka zadána skupině hospodářských subjektů, může od ní být vyžadováno získání jiné právní formy.

Prahové hodnoty a vyloučení zakázky

Tato směrnice se vztahuje na zakázky, jejichž odhadovaná hodnota bez daně z přidané hodnoty (DPH) se rovná těmto prahovým hodnotám nebo je vyšší:

 • 414 000 EUR v případě zakázek na dodávky a služby;
 • 5 186 000 EUR v případě zakázek na stavební práce.

Vyloučené zakázky

Tato směrnice vylučuje z oblasti své působnosti některé specifické zakázky, jako jsou:

 • zakázky, které se řídí zvláštními procedurálními pravidly podle mezinárodní dohody či ujednání uzavřeného mezi jedním nebo více členskými státy a jednou nebo více třetími zeměmi, a zakázky, které se řídí zvláštními procedurálními pravidly mezinárodní organizace, jež provádí nákupy pro své vlastní účely;
 • zakázky, u nichž by použití pravidel této směrnice zavazovalo členský stát poskytnout informace, jejichž zveřejnění by podle něj bylo v rozporu s podstatnými zájmy jeho bezpečnosti;
 • zakázky zadávané v rámci programu spolupráce, jehož cílem je vývoj nového systému;
 • zakázky pro účely zpravodajských činností;
 • zakázky zadané ve třetí zemi, provedené v době nasazení sil mimo území Evropské unie (EU), pokud operační potřeby vyžadují, aby byly zadány hospodářským subjektům umístěným v oblasti operací;
 • zakázky, které se týkají nemovitostí;
 • zakázky zadávané veřejnou správou jiné veřejné správě.

Řízení

Řízení navržená směrnicí zahrnují zvláštní pravidla pro zajištění bezpečnosti informací, veřejných zakázek a subdodávek.

Při zadávání zakázek zadavatelé použijí vnitrostátní řízení upravená pro účely této směrnice; mohou se rozhodnout zadat zakázky za použití omezeného řízení nebo vyjednávacího řízení se zveřejněním oznámení o zakázce. Nabídkové řízení zvolit nelze.

V případě zvláště složitých zakázek mohou členské státy stanovit, že zakázky zadají prostřednictvím soutěžního dialogu. V takovém případě zadavatelé zahájí s vybranými zájemci dialog, jehož cílem je určit a vymezit prostředky, které nejlépe vyhovují pro splnění jejich potřeb.

Existují také výjimečné případy, kdy zadavatelé mohou zadávat své zakázky ve vyjednávacím řízení bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce.

Zadavatelé mohou uzavírat rámcové dohody, jejichž doba platnosti nesmí překročit sedm let. Takové dohody nesmějí bránit hospodářské soutěži.

Pravidla pro zveřejňování a transparentnost

Zadavatelé mohou zveřejnit oznámení předběžných informací na svém profilu kupujícího nebo na Tenders Electronic Daily (TED). Oznámení o zakázce na TED je povinné, s jedinou výjimkou, jde-li o vyjednávací řízení bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce.

V případě omezených nebo vyjednávacích řízení zadavatelé vyzývají vybrané zájemce k podání svých nabídek (a vyjednávání ve vyjednávacích řízeních). Výzva zájemcům zahrnuje zejména zadávací dokumentaci, lhůtu pro doručení nabídek a informace o dokumentech, které mají být případně přiloženy.

O každé zakázce a každé rámcové dohodě zadavatelé vypracují písemnou zprávu s informacemi o zvoleném zadávacím řízení a o kandidátech.

Kritéria pro zadání zakázky

Zadavatelé zadávají zakázky na základě:

 • hospodářsky nejvýhodnější nabídky. Zakázka se pak zadává s ohledem na různá kritéria vztahující se na předmět dotyčné zakázky, jako jsou kvalita, cena nebo technická úroveň; nebo
 • nejnižší ceny.

Subdodávky

Zadavatelé mohou požadovat, aby úspěšní uchazeči uspořádali transparentní a nediskriminační zadávací řízení na subdodávky od třetích osob.

Členské státy mohou dále povolit nebo požadovat, aby subdodávky představující minimálně určitý podíl zakázky (maximálně 30 %) byly zadány v souladu s pravidly transparentního a nediskriminačního zadávacího řízení.

Přezkumná řízení

Je možné zahájit přezkumné řízení proti rozhodnutí zadavatele v případě porušení právních předpisů Společenství. Členské státy musí zajistit, aby poškozený uchazeč měl přístup k rychlému a účinnému odvolacímu řízení. Členské státy mohou požadovat, aby osoba, která má v úmyslu zahájit přezkumné řízení, o tom buď informovala zadavatele, nebo nejprve podala návrh na přezkum u zadavatele.

V přezkumném řízení mohou být přijata provizorní nebo definitivní opatření. V obou případech může být dotčeným osobám přiznán nárok na náhradu škody.

Kontext

Zelená kniha o veřejných zakázkách v oblasti obrany z roku 2005 zdůraznila nutnost vytvořit evropský trh s obranným vybavením. Tato směrnice slouží jako legislativní rámec uzpůsobený zvláštním požadavkům na zboží a služby v oblasti obrany a bezpečnosti.

ODKAZ

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2009/81/ES

21. 8. 2009

21. 8. 2011

Úř. věst. L 216 ze dne 20. 8. 2009

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1177/2009

1. 1. 2010

-

Úř. věst. L 314 ze dne 1. 12. 2009

Nařízení (EU) č. 1251/2011

2. 12. 2011

-

Úř. věst. L 319 ze dne 2. 12. 2011

Nařízení (EU) č. 1336/2013

1. 1. 2014

-

Úř. věst. L 335, 14. 12. 2013

Postupné změny a opravy směrnice 2009/81/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Poslední aktualizace: 21.04.2014

Top