Help Print this page 
Title and reference
Ochranná známka Společenství - EUR-Lex

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Ochranná známka Společenství

V rámci podpory řádného fungování vnitřního trhu je důležité nabídnout podnikům režim ochranných známek na úrovni Společenství, který poskytne jednotnou ochranu na celém území Evropské unie. Toto nařízení obsahuje nezbytná ustanovení k dosažení tohoto cíle.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)

PŘEHLED

Toto nařízení zavádí pravidla a podmínky, jež je nutné dodržet pro udělení ochranné známky Společenství.

Právo ochranných známek

Všechny fyzické nebo právnické osoby, včetně veřejnoprávních subjektů, mohou získat ochrannou známku Společenství na základě zápisu do rejstříku. Ochrannou známkou Společenství může být jakékoliv označení schopné grafického ztvárnění, zejména slova, včetně vlastních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho balení, pokud jsou způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků.

Ochranná známka Společenství má jednotnou povahu v tom smyslu, že má stejné účinky v celé Evropské unii.

Z ochranné známky Společenství vzniká jejímu majiteli výlučné právo; majitel je oprávněn zakázat všem třetím stranám v obchodním styku:

 • označení totožné s ochrannou známkou Společenství pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro které je ochranná známka Společenství zapsána;
 • označení, u něhož existuje nebezpečí záměny s jinou ochrannou známkou;
 • označení totožné s ochrannou známkou Společenství nebo jí podobné pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je ochranná známka Společenství zapsána, pokud by užívání tohoto označení neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky Společenství.

Ochranná známka Společenství však neopravňuje majitele, aby zakázal třetí straně používat v obchodním styku:

 • jeho jméno nebo adresu;
 • údaje týkající se vlastností výrobku nebo služby, jako je druh, jakost, množství apod.;
 • ochrannou známku, je-li to nezbytné k označení účelu výrobku nebo služby, zejména u příslušenství nebo náhradních dílů.

Majitel je povinen začít ochrannou známku Společenství řádně užívat do pěti let od jejího zápisu. V opačném případě může nepoužívání ochranné známky Společenství podléhat sankcím.

Přihláška ochranné známky Společenství

Přihláška ochranné známky Společenství se podává podle volby přihlašovatele:

Přihláška ochranné známky Společenství se podává v některém z úředních jazyků Evropské unie. Přihlašovatel musí uvést i druhý jazyk, který je jazykem úřadu (angličtina, francouzština, italština, němčina a španělština) a s jehož možným užitím pro řízení souhlasí.

Přihlášky podané u ústředního úřadu průmyslového vlastnictví členského státu nebo u Úřadu Beneluxu pro duševní vlastnictví jsou předány OHIM ve lhůtě dvou týdnů od podání.

Přihláška musí obsahovat tyto údaje:

 • žádost o zápis ochranné známky Společenství do rejstříku;
 • údaje umožňující zjistit totožnost přihlašovatele;
 • seznam výrobků nebo služeb, pro něž se požaduje zápis;
 • vyobrazení ochranné známky.

Přihlašovatel musí nadto zaplatit přihlašovací poplatek. Jakmile byly předloženy doklady a zaplacen přihlašovací poplatek, přidělí se přihlášce den podání.

Osoba, která řádně podala přihlášku ochranné známky v kterémkoli státě nebo pro kterýkoli stát, který je stranou Pařížské úmluvy nebo Dohody o zřízení Světové obchodní organizace, nebo její právní nástupce požívá pro účely podání přihlášky ochranné známky Společenství pro stejnou ochrannou známku pro výrobky nebo služby totožné s těmi, pro které je tato známka přihlášena, právo přednosti po dobu šesti měsíců od data podání první přihlášky.

Majitel starší ochranné známky zapsané v některém státě, který podá přihlášku totožné známky jako známky Společenství, může uplatnit nárok, aby ochranná známka Společenství vstoupila do práv dřívější národní ochranné známky.

Zápisné řízení

Jakmile byla přihláška podána, Úřad přezkoumá, zda splňuje všechny podmínky pro udělení ochranné známky Společenství. Po zveřejnění přihlášky se může třetí osoba na základě starších práv postavit proti udělení známky v rámci postupu pro podání námitky.

Pokud přihláška ochranné známky Společenství splňuje všechna kritéria a pokud nebyla podána ani přijata žádná námitka, přihláška se zveřejní.

Doba platnosti, obnova a změna ochranné známky Společenství

Doba platnosti zápisu ochranné známky Společenství je deset let ode dne podání přihlášky.

Zápis může být obnoven, a to vždy na období deseti let. Žádost o obnovu zápisu se podává šest měsíců před ukončením platnosti zápisu. Obnovení zápisu nabývá účinku dnem následujícím po dni uplynutí doby platnosti zápisu.

V zapsané ochranné známce nelze během doby platnosti zápisu ani při jeho obnovení provádět změny kromě změny jména a adresy majitele a pod podmínkou, že se změna nedotkne podstatným způsobem totožnosti známky tak, jak byla původně zapsána.

Majitel ochranné známky Společenství může zápis rozdělit prohlášením, že některé výrobky nebo služby obsažené v původním zápisu budou předmětem jednoho či více oddělených zápisů.

Vzdání se, zrušení a neplatnost

Ochranné známky Společenství se lze vzdát ve vztahu ke všem výrobkům nebo službám, pro které byla zapsána, nebo k některým z nich. Ke zrušení práv majitele ochranné známky Společenství může dojít, pokud:

 • po nepřerušené období pěti let nebyla ochranná známka v Evropské unii řádně užívána;
 • se ochranná známka stala označením, které je v obchodě obvyklé pro výrobek nebo službu, pro které je zapsána;
 • by ochranná známka mohla klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ těchto výrobků nebo služeb.

Nařízení také uvádí absolutní nebo relativní důvody neplatnosti známky.

Odvolání

Je možné podat písemné odvolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení napadeného rozhodnutí. Odvolání má odkladný účinek. Je-li odvolání přípustné, je předáno odvolacímu senátu, který je přezkoumá a rozhodne, zda mu lze vyhovět.

Proti rozhodnutí odvolacího senátu o odvolání lze podat žalobu k Soudnímu dvoru v následujících případech:

 • nepříslušnost;
 • podstatné porušení procesních ustanovení;
 • porušení Smlouvy, tohoto nařízení nebo prováděcích předpisů;
 • zneužití pravomoci.

Žalobu může podat každý účastník řízení ve lhůtě dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího senátu. Úřad je povinen provést nezbytná opatření, aby vyhověl rozhodnutí Soudního dvora.

Kolektivní ochranné známky Společenství

Při podání přihlášky je možné označit ochrannou známku Společenství za kolektivní. O zápis kolektivní ochranné známky Společenství mohou požádat sdružení:

 • výrobců;
 • producentů;
 • poskytovatelů služeb;
 • obchodníků;

a také právnické osoby veřejného práva.

Žaloby týkající se ochranných známek Společenství

Pro řízení ve věcech ochranných známek Společenství a přihlášek ochranných známek Společenství i pro řízení ve věcech současně nebo následně podaných žalob týkajících se ochranných známek Společenství a národních ochranných známek se použijí ustanovení nařízení (ES) č. 44/2001.

Členské státy určí soudy příslušné pro ochranné známky Společenství. Tyto soudy mají výlučnou příslušnost ve věcech všech žalob pro porušení a platnost ochranné známky Společenství.

Převod na přihlášku národní ochranné známky

Přihlašovatel nebo majitel ochranné známky Společenství může požádat o převod své přihlášky nebo ochranné známky Společenství na přihlášku národní ochranné známky.

Mezinárodní zápis ochranných známek

Mezinárodní zápis umožňuje majiteli známky získat ochranu své známky ve více zemích podáním jediné přihlášky přímo u svého úřadu. Tato přihláška je předána Mezinárodnímu úřadu Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO), který sídlí ve švýcarské Ženevě a který o mezinárodním zápisu uvědomí Úřady příslušných zemí.

Toto nařízení se vztahuje na všechny mezinárodní přihlášky podle Madridského protokolu, který od roku 2004, kdy ho Evropská unie podepsala, umožňuje:

 • podávat u OHIM mezinárodní přihlášku na základě přihlášky nebo zápisu ochranné známky Společenství;
 • uvést Evropskou unii v mezinárodní přihlášce podávané u Světové organizace duševního vlastnictví jako smluvní stranu Madridského protokolu (viz seznam současných členů).

Toto nařízení zrušuje nařízení (ES) č. 40/94.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 207/2009

13. 4. 2009

Úř. věst. L 78 ze dne 24. 3. 2009

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009ze dne 26. února 2009o ochranné známce Společenství(COM(2013) 0161 final - 2013/0088 (COD)) (nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Cílem návrhu přezkumu nařízení (ES) č. 207/2009 je dobře cílená modernizace stávajících ustanovení, a to zejména s ohledem na toto:

 • upravit terminologii nařízení podle Lisabonské smlouvy;
 • zjednodušit řízení týkající se přihlášky a zápisu evropské ochranné známky;
 • zvýšit právní jistotu tím, že se vyjasní ustanovení a odstraní nejednoznačnosti, zejména pokud jde o definici evropské ochranné známky a práva, které je s ní spojeno;
 • vytvořit vhodný rámec pro spolupráci mezi Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) a vnitrostátními úřady s cílem podpořit sbližování postupů a rozvoj společných nástrojů;
 • sladit právní rámec s ustanoveními ve Smlouvě o fungování Evropské unie (SFEU), pokud jde o akty v přenesené pravomoci.

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (přepracované znění)(COM(2013) 0162 final - 2013/0089 (COD)) (nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Tato iniciativa vytváří balíček opatření s návrhem na úpravu nařízení (ES) č. 207/2009. Jejich společným cílem je zpřístupněním systémů zápisu ochranných známek pro podniky (zejména MSP) v celé EU a jejich zefektivněním s cílem dosáhnout nižších nákladů, menší složitosti, větší rychlosti a předvídatelnosti a právní jistoty.

Přesněji návrh na přepracování této směrnice o ochranných známkách sleduje následující cíle:

 • modernizaci a zlepšení stávajících ustanovení směrnice (změnou zastaralých ustanovení, zvýšením právní jistoty a vyjasněním práv z ochranných známek);
 • dosažení většího sblížení vnitrostátních právních předpisů o ochranných známkách a souvisejících postupů s cílem zajistit dokonalejší soulad se systémem ochranných známek Společenství;
 • usnadňování spolupráce mezi úřady členských států a OHIM za účelem sbližování postupů a rozvoje společných nástrojů zavedením právního základu pro tuto spolupráci.

Poslední aktualizace: 05.02.2014

Top