Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ratingové agentury

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Ratingové agentury

Ratingové agentury poskytují nezávislé posouzení úvěruschopnosti osoby, dluhu nebo finančního závazku či nástroje.

Jejich ratingy přímo ovlivňují trhy a hospodářství.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách (Text s významem pro EHP).

PŘEHLED

Účelem tohoto nařízení je regulovat činnost ratingových agentur s cílem chránit investory a evropské finanční trhy před riziky spojenými s nesprávnými postupy. Nařízení má zaručit nezávislost, čestnost a poctivost ratingového procesu a zlepšit kvalitu vydávaných ratingů.

Registrace, pravidla jednání a dohled: pro registraci v Evropské unii (EU) ratingové agentury musí:

 • bránit střetům zájmů: úvěroví analytici například nesmějí hodnotit ratingem subjekt, ve kterém mají kapitálový podíl;
 • zajistit kvalitu ratingů a ratingových metod;
 • zajistit vysokou míru transparentnosti: například každoročním zveřejňováním zprávy o transparentnosti.

Od července 2011 nese odpovědnost za registraci ratingových agentur Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA), který má výhradní pravomoci dohledu ve vztahu k těmto agenturám.

Změny zavedené novými pravidly:

Menší závislost ratingů

 • Finanční instituce a investoři mají povinnost provádět vlastní hodnocení úvěrových rizik a nesmějí se poléhat výhradně nebo automaticky na externí ratingy při hodnocení úvěruschopnosti osoby nebo finančního nástroje.

Kvalitnější ratingy státních dluhopisů zemí EU

 • Ratingové agentury musí vytvořit rozvrh s uvedením dat, kdy budou hodnotit země EU; tyto země se budou hodnotit nejméně každých šest měsíců.
 • Aby nedošlo k narušení trhu, je možné ratingy zveřejňovat až po uzavření burz cenných papírů v EU a nejméně jednu hodinu před jejich opětným otevřením.
 • Investoři a země EU musí být informováni o skutečnostech a předpokladech na pozadí každého ratingu.

Zvýšená odpovědnost ratingových agentur

 • Ratingová agentura může být činěna zodpovědnou, pokud toto nařízení poruší, ať už záměrně, nebo v důsledku závažné nedbalosti, pokud způsobí škodu investorovi nebo emitentovi.

Větší nezávislost a méně střetu zájmů

 • Pravidlo střídání vyžaduje, aby eminenti složitých strukturovaných finančních nástrojů (resekuritizace) změnili agenturu každé čtyři roky.
 • Ratingové agentury musí zveřejnit situace, kdy akcionář drží pět nebo více % kapitálu nebo hlasovacích práv agentury a pět nebo více % subjektu, který tato agentura hodnotí. Pokud oba tyto podíly dosahují nebo přesahují deset %, není tato ratingová agentura oprávněna subjekt hodnotit.
 • Je zakázáno držet pět nebo více % kapitálu nebo hlasovacích práv více než jedné ratingové agentury, pokud tyto agentury nenáleží téže skupině.

Všechny dostupné ratingy budou zveřejňovány na evropské ratingové platformě, která bude v provozu od června 2015.

Kontext

Nařízení EU o ratingových agenturách je součástí iniciativ, které Evropa podniká v reakci na závazky skupiny G20 přijaté na summitu ve Washingtonu v listopadu 2008.

Další informace jsou k dispozici níže:

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 1060/2009

7. 12. 2009

-

Úř. věst. L 302 ze dne 17. 11. 2009

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) č. 513/2011

1. 6. 2011

-

Úř. věst. L 145 ze dne 31. 5. 2011

Směrnice 2011/61/EU

21. 7. 2011

22. 7. 2013

Úř. věst. L 174 ze dne 1. 7. 2011

Nařízení (EU) č. 462/2013

20. 6. 2013

-

Úř. věst. L 146 ze dne 31. 5. 2013

Směrnice 2014/51/EU

23. 5. 2014

31. 3. 2015

Úř. věst. L 153 ze dne 22. 5. 2014

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 272/2012 ze dne 7. února 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 s ohledem na poplatky účtované Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy ratingovým agenturám (Úřední věstník L 90 ze dne 28.3.2012).

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 446/2012 ze dne 21. března 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009, pokud jde o regulační technické normy pro obsah a formát pravidelného předkládání ratingových údajů, jež má Evropský orgán pro cenné papíry a trhy požadovat od ratingových agentur (Úřední věstník L 140 ze dne 30.5.2012).

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 447/2012 ze dne 21. března 2012, kterým se doplňuje nařízení (ES) č. 1060/2009 Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách stanovením regulačních technických standardů pro posuzování souladu metodik pro vydávání ratingů (Úřední věstník L 140 ze dne 30.5.2012).

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 448/2012 ze dne 21. března 2012, kterým se doplňuje nařízení (ES) č. 1060/2009 Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o regulační technické standardy pro předkládání informací, které ratingové agentury poskytují do centrálního archivu zřízeného Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (Úřední věstník L 140 ze dne 30.5.2012).

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 449/2012 ze dne 21. března 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009, pokud jde o regulační technické normy týkající se informací v souvislosti s registrací a certifikací ratingových agentur (Úřední věstník L 140 ze dne 30.5.2012).

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 946/2012 ze dne 12. července 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009, pokud jde o procesní pravidla týkající se pokut ukládaných ratingovým agenturám Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy, včetně pravidel týkajících se práva na obhajobu a ustanovení o lhůtách (Úřední věstník L 282 ze dne 16.10.2012).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/14/EU ze dne 21. května 2013, kterou se mění směrnice 2003/41/ES o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi, směrnice 2009/65/ES o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a směrnice 2011/61/EU o správcích alternativních investičních fondů, pokud jde o nadměrné spoléhání se na ratingy (Úřední věstník L 145 ze dne 31.5.2013):

Cílem této směrnice je zamezit situacím, kdy instituce zaměstnaneckého penzijního připojištění, správcovské a investiční společnosti ve vztahu k SKIPCP a správci alternativních investičních fondů spoléhají výhradně nebo automaticky na ratingy nebo je využívají jako jediné kritérium pro hodnocení rizik.

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o proveditelnosti sítě malých ratingových agentur (COM(2014) 248 final)

Zpráva hodnotí proveditelnost sítě malých ratingových agentur v EU a způsob, jak by taková síť mohla přispět k posílení menších agentur, aby mohly lépe konkurovat ostatním hráčům na trhu. Zpráva navrhuje vyhodnocení přidané hodnoty sítě malých ratingových agentur ve středně- až dlouhodobém výhledu na základě analýzy účinků nových právních předpisů.

Poslední aktualizace: 25.09.2014

Top