Help Print this page 
Title and reference
Lihoviny

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Lihoviny

Harmonizace předpisů, které se týkají uvádění lihovin na trh Společenství, přispívá k ochraně spotřebitelů a rozvoji tohoto odvětví. Tento právní rámec podporuje zavádění technologických inovací při zachování tradičních výrobních postupů.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89 (viz pozměňovací akt(y)).

PŘEHLED

Toto nařízení stanoví pravidla pro definici, popis, obchodní úpravu a označování lihovin a pro ochranu zeměpisných označení lihovin. Vztahuje se na všechny lihoviny bez ohledu na to, zda jsou vyrobeny v Evropské unii (EU) nebo ve třetích zemích.

Lihoviny

Lihoviny jsou alkoholické nápoje určené k lidské spotřebě. Podle definice mají určité organoleptické vlastnosti a minimální obsah ethanolu 15 % objemových. Lihoviny se vyrábějí buď přímo destilací, macerací nebo přidáním látek určených k aromatizaci, nebo mísením lihoviny s jinými nápoji, s lihem zemědělského původu nebo s některými destiláty.

Příloha II tohoto nařízení obsahuje seznam lihovin rozdělený do kategorií (rum, destiláty, vodka atd.)

Obchodní označení

Pro lihoviny, které splňují požadavky na výrobky definované v kategoriích 1 až 46 v příloze II, se při jejich popisu, obchodní úpravě a označení používá příslušné obchodní označení uvedené ve zmíněné příloze. Pro lihoviny, které nesplňují požadavky na zařazení do kategorií 1 až 46 přílohy II, se v jejich popisu, obchodní úpravě a označení používá obchodní označení „lihovina“.

Jestliže lihovina odpovídá definici více než jedné kategorie lihovin uvedené v příloze II, může být prodávána pod jedním nebo více názvy uvedenými pro tyto kategorie.

Obchodní označení mohou být doplněna nebo nahrazena zeměpisným označením, pokud to neuvádí spotřebitele v omyl.

Označování a obchodní úprava

Obecná pravidla týkající se obchodní úpravy a označování potravin se vztahují také na lihoviny.

Toto nařízení však stanoví i zvláštní pravidla pro popis, obchodní úpravu a označování lihovin. Pokud je v popisu, obchodní úpravě nebo označení lihoviny uvedena surovina použitá k výrobě lihu zemědělského původu, musí být každý použitý líh zemědělského původu uveden v sestupném pořadí podle použitého množství.

Popis, obchodní úprava nebo označení lihoviny mohou být doplněny výrazem „směska“, „směšování“ nebo „smíseno“, pouze pokud byla lihovina získána směšováním dvou nebo více lihovin patřících do stejné kategorie. Tyto nápoje se mezi sebou liší jenom nepatrnými rozdíly ve složení, které jsou způsobeny výrobním postupem, použitou destilační aparaturou, dobou zrání nebo stárnutí nebo zeměpisnou oblastí produkce.

Doba zrání nebo stáří mohou být v popisu, obchodní úpravě nebo označení lihoviny uvedeny pouze ve vztahu k nejmladší alkoholové složce, a jen pokud lihovina zrála pod finančním dohledem nebo pod dozorem skýtajícím rovnocenné záruky.

Na uzávěry nádob s lihovinami se nesmějí používat kapsle nebo fólie na bázi olova.

Jednotlivé údaje podle tohoto nařízení musí být uvedeny v jednom nebo více úředních jazycích Evropské unie tak, aby konečný spotřebitel snadno porozuměl každé informaci, až na:

  • výrazy uvedené v příloze II kurzívou;
  • zeměpisná označení zapsaná v příloze III.

Zeměpisná označení

Zeměpisná označení identifikují lihovinu jako pocházející z území určité země, určitého regionu nebo určitého místa na tomto území, jestliže lze určitou jakost, pověst nebo jiné vlastnosti takové lihoviny přičítat v podstatě jejímu zeměpisnému původu.

Zapisování zeměpisných označení

Žádost o zápis zeměpisného označení podává příslušný členský stát nebo třetí země Komisi. Žádost musí zahrnovat technickou dokumentaci, která musí obsahovat tyto specifikace:

  • název a kategorii lihoviny včetně zeměpisného označení;
  • popis lihoviny;
  • definici příslušné zeměpisné oblasti;
  • popis metody získání lihoviny;
  • údaje potvrzující souvislost se zeměpisným prostředím nebo zeměpisným původem;
  • další požadavky podle celostátních nebo regionálních předpisů nebo podle předpisů Společenství;
  • jméno a kontaktní adresu žadatele;
  • jakýkoli doplněk zeměpisného označení a/nebo jakékoli zvláštní pravidlo pro označování.

Do dvanácti měsíců ode dne podání žádosti Komise ověří, zda dotyčná žádost odpovídá tomuto nařízení, než technickou dokumentaci zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

Do šesti měsíců ode dne zveřejnění technické dokumentace může každá fyzická nebo právnická osoba mající oprávněný zájem vznést námitky proti zapsání zeměpisného označení.

Zrušení zeměpisného označení

Komise může zrušit zápis zeměpisného označení, pokud už lihovina nemá vlastnosti uvedené v technické dokumentaci provázející žádost o zápis zeměpisného označení.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 110/2008

20. 2. 2008

Úř. věst. L 39, 13. 2. 2008

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1334/2008

20. 1. 2009

Úř. věst. L 354,31. 12. 2008

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 110/2008 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise (ES) č. 936/2009 ze dne 7. října 2009, kterým se provádějí dohody mezi Evropskou unií a třetími zeměmi o vzájemném uznávání některých lihovin (Úřední věstník L 264 ze dne 8.10.2009). Na základě dohod mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými a Spojenými státy mexickými musí být používání označení některých lihovin (zvláště „Tennessee Whisky nebo Tennessee Whiskey“, „Bourbon Whisky nebo Bourbon Whiskey nebo Bourbon jako označení pro Bourbon Whiskey“, „Tequila“ a „Mezcal“) v souladu s právními předpisy těchto zemí.

See also

Poslední aktualizace: 20.01.2011

Top