Help Print this page 
Title and reference
Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu

V roce 2005 podpořila Rada zřízení Agentury Společenství pro kontrolu rybolovu (CFCA). Tato agentura si klade za cíl organizovat operační koordinaci kontrolní a inspekční činnosti členských států v oblasti rybolovu a napomoci členským státům při uplatňování pravidel společné rybářské politiky (SRP).

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 768/2005 ze dne 26. dubna 2005, kterým se zřizuje Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu a mění nařízení (EHS) č. 2847/93 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku (Viz pozměňující akt(y)).

PŘEHLED

Poslání a úkoly agentury

Uvedená agentura je technickým a správním subjektem Evropské unie, jejímž posláním je:

  • koordinovat kontrolní a inspekční činnost členských států;
  • koordinovat nasazení vnitrostátních kontrolních a inspekčních prostředků vyčleněných členskými státy;
  • napomáhat členským státům při podávání Komisi a zúčastněným stranám informací o rybolovných činnostech a o kontrolních a inspekčních činnostech;
  • napomáhat členským státům při plnění jejich úkolů a závazků podle pravidel společné rybářské politiky;
  • napomáhat členským státům a Komisi při harmonizaci uplatňování společné rybářské politiky v celé Unii, zejména stanovených kontrolních a inspekčních programů, programů zaměřených na kontrolu nedovoleného, neohlašovaného a neregulovaného rybolovu a mezinárodních kontrolních a inspekčních programů;
  • přispívat k práci členských států a Komise při výzkumu a vývoji kontrolních a inspekčních metod;
  • přispívat k odborné přípravě inspektorů a k výměně zkušeností mezi členskými státy;
  • koordinovat boj proti nedovolenému, neohlašovanému a neregulovanému rybolovu;

Na žádost Komise musí agentura provádět rovněž úkoly týkající se mezinárodních závazků Unie a jejích členských států. Napomáhá jim v jejich vztazích s třetími zeměmi a s mezinárodními regionálními rybolovnými organizacemi, jichž je Unie členem. Může také spolupracovat s příslušnými orgány třetích zemí v rámci mezinárodních regionálních organizací nebo dvoustranných dohod o rybolovu. Dále může provádět jménem členských států úkoly stanovené v mezinárodních dohodách o rybolovu.

Kromě toho může agentura poskytovat členským státům i smluvní služby, například při najímání a provozování plavidel pro dohled.

Operační koordinace

Provádění kontrolních a inspekčních programů agentura koordinuje prostřednictvím plánů společného nasazení.

Tyto plány agentura sestavuje po dohodě s členskými státy.

Výkonný ředitel agentury oznámí návrh plánu dotčeným členským státům a Komisi. Neobdrží-li do patnácti pracovních dnů žádnou námitku, plán je schválen. V případě námitky postoupí výkonný ředitel věc Komisi, která může provést jakékoliv úpravy nezbytné ke schválení plánu.

Plány společného nasazení uplatňují kritéria, měřítka, priority a společné postupy stanovené Komisí v kontrolních a inspekčních programech. Organizují nasazení vnitrostátních prostředků a využívání lidských a materiálních zdrojů podle období a oblastí, v nichž mají být tyto zdroje nasazeny.

Stanovují rovněž podmínky, za nichž mohou kontrolní a inspekční prostředky členského státu vstoupit do výsostných vod jiného členského státu.

Agentura provádí roční vyhodnocení účinnosti každého plánu společného nasazení a na základě dostupných důkazů rovněž analýzu existence rizika, že rybolovné činnosti nejsou v souladu s příslušnými kontrolními opatřeními a opatřeními na zachování.

Přijetím nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky byly agentuře přiznány další pravomoci, s cílem zvýšit její účinnost.

Koupě, najímání a pronajímání zařízení

Agentura je oprávněna ke koupi, najímání a pronajímání zařízení nezbytných k provádění plánů společného nasazení a kontrolních a inspekčních programů.

Inspektoři Společenství

Zaměstnanci agentury mohou být spolu s lidskými zdroji, které poskytují členské státy v rámci stanovených kontrolních a inspekčních programů nebo v rámci mezinárodních kontrolních a inspekčních programů, pověřeni funkcí inspektora Společenství v mezinárodních vodách.

Jednotka pro mimořádné události

V případě, že existuje závažné riziko pro společnou rybářskou politiku a tomuto riziku se nedá zabránit stávajícími prostředky, agentura může z vlastního podnětu nebo na požádání nejméně dvou členských států zřídit jednotku pro mimořádné události.

Úkolem jednotky pro mimořádné události je sběr a vyhodnocení veškerých důležitých informací a určení možností, které jsou k dispozici za účelem co nejrychlejší prevence rizika pro společnou rybářskou politiku.

Víceletý pracovní program

Víceletý pracovní program agentury stanoví její celkové cíle, mandát, úkoly, výkonnostní ukazatele a priority pro každou činnost agentury na období pěti let.

Spolupráce v námořní oblasti

Agentura přispívá k provádění integrované námořní politiky Evropské unie. Zejména je odpovědna za uzavírání správních dohod s jinými subjekty na základě schválení správní rady.

Vnitřní struktura a funkce

Agentura je subjektem Evropské unie a jejím sídlem je Vigo (Španělsko).

Zaměstnanci agentury jsou dočasně přidělení nebo přeložení úředníci a další zaměstnanci získaní náborem agentury, podle potřeby pro plnění jejích úkolů.

Agentura má správní radu, která přijímá postupy nutné pro plnění úkolů agentury. Skládá se ze šesti zástupců Komise a jednoho zástupce z každého členského státu. Tito zástupci jsou jmenováni na základě svých zkušeností.

Správní rada jmenuje výkonného ředitele, jehož funkční období je pět let s možností prodloužení.

Výkonný ředitel řídí agenturu a zajišťuje uplatňování zásad společné rybářské politiky. Přijímá pracovní program, jakož i konečný rozpočet agentury na další rok a souhrnnou zprávu za předchozí rok.

Rozpočet

Agentura je financována ze tří zdrojů: z rozpočtu Společenství, z poplatků za služby poskytované agenturou členským státům a z poplatků za publikace, odbornou přípravu anebo další služby poskytované agenturou.

Hodnocení

Do pěti let ode dne, kdy agentura převezme své povinnosti, a poté každých pět let nechá správní rada provést nezávislé externí hodnocení provádění tohoto nařízení.

Každé hodnocení posoudí dopad tohoto nařízení, jakož i užitečnost, důležitost a účinnost agentury při zajišťování jednotného uplatňování společné rybářské politiky.

Kontext

Po provedení reformy společné rybářské politiky v roce 2002 se klíčovým prvkem této politiky stalo zavedení harmonizovaných podmínek pro uplatňování právních předpisů. K tomu bylo zapotřebí, aby byl vytvořen stálý subjekt, který by zajistil koordinaci kontrolní a inspekční činnosti v oblasti rybolovu: Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu.

V souladu s doporučeními, která předložil Účetní dvůr (zvláštní zpráva č. 7/2007), byla úloha agentury později výrazně posílena přijetím nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky. Agentura tak získala větší vliv v oblasti kontroly a inspekcí, zejména v souvislosti s plány společného nasazení a s kontrolními a inspekčními programy.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č.°768/2005

10. 6. 2005

-

Úř. věst. L 128ze dne 21. 5. 2005

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1224/2009

1. 1. 2010

-

Úř. věst. L 343ze dne 22. 12. 2009

Poslední aktualizace: 27.05.2010

Top