Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bílá kniha o sportu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Bílá kniha o sportu

Tato bílá kniha je první rozsáhlou iniciativou v této oblasti v evropském měřítku a poskytuje strategické pokyny v souvislosti s rolí sportu v Evropské unii (EU), zejména na společenské a hospodářské úrovni.

AKT

Bílá kniha o sportu ze dne 11. července 2007 předložená Evropskou komisí Radě, Evropskému parlamentu, Výboru regionů a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru (KOM(2007) 391 v konečném znění – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Tato bílá kniha je hlavním příspěvkem Komise ve věci sportu a jeho úlohy v každodenním životě evropských občanů.

Potvrzuje dopad sportu na všechny evropské politiky.

Kromě toho vymezuje potřeby a specifika odvětví sportu.

Otvírá tak budoucí vyhlídky pro sport v celoevropském měřítku s ohledem na zásadu subsidiarity, autonomii sportovních organizací a právo Společenství.

Cíle

Hlavním cílem knihy o sportu je:

 • poskytnout strategické pokyny;
 • podnítit debatu o konkrétních problémech;
 • více zviditelnit sport při rozhodovacím procesu Evropské unie;
 • vyzdvihnout potřeby a specifika tohoto odvětví;
 • určit míru vhodné pravomoci pro budoucí činnosti.

Komise prostřednictvím této bílé knihy konkrétněji hodlá:

 • zajistit, aby význam sportu byl plně zohledněn ve všech evropských politikách;
 • zvýšit právní jasnost pro účely uplatňování acquis communautaire v oblasti sportu a podporovat tak zlepšení správy sportu v Evropě.

Tematická struktura

Bílá kniha zahrnuje tři témata:

 • „společenská role sportu“ , sport jako sociální fenomén;
 • „hospodářský rozměr sportu“ , sport přispívá k nárůstu a vytváření pracovních míst v Evropě;
 • „organizace sportu“ , role každého zúčastněného subjektu (veřejného nebo soukromého, hospodářského nebo sportovního) ve správě sportovního hnutí.

Akční plán

Bílou knihu doplňuje akční plán pojmenovaný na počest otce moderních olympijských her po Pierru de Coubertin.

V tomto akčním plánu Komise navrhuje celou řadu konkrétních akcí, které se týkají sociálních a ekonomických aspektů sportu, jako jsou zdraví, sociální zapojení, dobrovolnictví, výchova nebo vnější vztahy.

Akční plán obsahuje tyto návrhy:

 • příprava pokynů týkajících se tělesné aktivity a vytvoření evropské sítě na podporu sportu jakožto faktoru upevňujícího zdraví;
 • větší koordinace v rámci boje proti dopingu v celoevropském měřítku;
 • přidělení evropské značky školám, které se věnují podpoře tělesných aktivit;
 • zahájení vypracování studie o dobrovolnické práci v oblasti sportu;
 • zlepšení sociálního začlenění a integrace, ke kterému sport přispívá prostřednictvím programů a evropských fondů;
 • podpora výměny informací, zkušeností a osvědčených postupů v oblasti prevence násilných a rasisticky motivovaných činů mezi donucovanými orgány a sportovními organizacemi;
 • podpora využití sportu jako nástroje evropské rozvojové politiky;
 • vytvoření statistiky umožňující měření hospodářského dopadu sportu;
 • vypracování studie o veřejném a soukromém financování odvětví sportu;
 • analýza dopadu aktivit agentů hráčů a zhodnocení přidané hodnoty případné intervence na úrovni Společenství v této oblasti;
 • lépe strukturovaný dialog v oblasti sportu na úrovni Společenství, zejména uspořádáním ročního sportovního fóra;
 • prohlubování mezivládní spolupráce v oblasti sportu;
 • podpora vytvoření výborů evropského sociálního dialogu v odvětví sportu a podporu zaměstnavatelů a zaměstnanců.

Sledování

Komise naváže na iniciativy představené touto bílou knihou prostřednictvím strukturovaného dialogu se všemi subjekty zúčastněnými v oblasti sportu, což jsou:

 • evropské sportovní federace;
 • evropské organizace, které sport zastřešují, jako jsou evropské olympijské výbory (EOC), evropské paralympijské výbory (EPC) a evropské nevládní sportovní organizace;
 • vnitrostátní organizace, které sport zastřešují, a národní olympijské a paralympijské výbory;
 • ostatní subjekty činné v oblasti sportu a zastoupené na evropské úrovni, včetně sociálních partnerů;
 • ostatní evropské a mezinárodní organizace (orgány zabývající se sportem při Radě Evropy a orgány OSN, UNESCO, WHO atd.)

Kontext

Sport představuje společenský a ekonomický fenomén, jenž je přínosem pro strategické cíle Evropské unie, kterými jsou solidarita a blahobyt. Sport šíří povědomí o míru, toleranci, vzájemném porozumění a výchově, které jsou v souladu s evropským ideálem.

Sport dnes čelí novým jevům, mezi které patří komerční tlak, obchodování s lidmi, doping, rasismus, násilí, korupce a praní špinavých peněz.

Evropská rada uznala důležitou úlohu sportu ve svém prohlášení v prosinci 2000. Mandát, kterým Evropská rada v červnu 2007 pověřila mezivládní konferenci, předpokládá přijetí ustanovení o sportu v rámci smlouvy.

Při přípravě bílé knihy byly od roku 2005 podniknuty rozsáhlé konzultace, zejména s olympijskými výbory, sportovními federacemi a členskými státy.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise Evropského parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Rozvoj evropského rozměru v oblasti sportu [KOM(2011) 12 v konečném znění - nezveřejněno v Úředním věstníku].

Toto sdělení nenahrazuje Bílou knihu o sporu, ale staví na jejích úspěších. Vychází ze tří širokých tematických kapitol (společenská role sportu, hospodářský rozměr sportu a organizace sportu), z nichž každá obsahuje seznam možných opatření, která by mohly Komise a členské státy provádět.

Poslední aktualizace 06.05.2014

Top