Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Parity kupní síly

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Parity kupní síly

Parity kupní síly (PPP)* nabízejí způsob, jak měřit cenové rozdíly mezi zeměmi. Evropská unie (EU) schválila pravidla pro jejich výpočet ve vnitrostátních statistických institutech a Eurostatu, statistickém úřadu EU. Cílem těchto pravidel je zlepšit kvalitu a porovnatelnost shromažďovaných a počítaných dat.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1445/2007 ze dne 11. prosince 2007 o stanovení společných pravidel pro poskytování základních informací o paritách kupní síly a pro jejich výpočet a zveřejňování

PŘEHLED

Parity kupní síly (PPP)* nabízejí způsob, jak měřit cenové rozdíly mezi zeměmi. Evropská unie (EU) schválila pravidla pro jejich výpočet ve vnitrostátních statistických institutech a Eurostatu, statistickém úřadu EU. Cílem těchto pravidel je zlepšit kvalitu a porovnatelnost shromažďovaných a počítaných dat.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Stanoví pravidla pro vývoj, tvorbu a výpočet PPP a působnost různých zainteresovaných stran.

KLÍČOVÉ BODY

Úlohy a působnost

Eurostat vypočítá PPP za každý kalendářní rok. Tento úkol zahrnuje:

koordinaci poskytování základních informací,

shromažďování informací ze zemí EU pro výpočet PPP,

výpočet a zveřejňování PPP a

vypracovávání a zveřejňování metodiky po konzultaci se zeměmi EU.

Země EU musí:

dodržovat postup pro shromažďování základních informací stanovený v tomto nařízení;

dát souhlas s výsledky šetření, kterými jsou pověřeny, jakmile je ukončen přezkum platnosti údajů;

schvalovat metodiku sběru údajů a kontrolovat hodnověrnost údajů, které poskytl Eurostat.

Kontrola kvality

Každá země musí vést záznamy o provádění tohoto nařízení. Nejméně jednou za šest let musí nechat posoudit svůj proces PPP.

Zveřejňování výsledků

Eurostat zveřejní konečné roční výsledky do tří let od konce vykazovaného roku. Výsledky obsahují alespoň tyto údaje:

PPP na úrovni hrubého domácího produktu (HDP);

parity kupní síly za výdaje soukromých domácností na spotřebu* a za skutečnou individuální spotřebu*,

indexy cenové hladiny* ve vztahu k průměru za EU,

HDP, výdaje soukromých domácností na spotřebu a skutečnou individuální spotřebu a příslušné údaje na obyvatele ve standardu kupní síly*.

Užití PPP

PPP se používá pro výpočet:

částek přidělených strukturálními a investičními fondy EU; vnitrostátní HDP na obyvatele měřený paritou kupní síly se využívá k vypracování seznamu regionů, které mohou čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů a k určení výše finančních prostředků, které se mají přidělit jednotlivým regionům,

opravných koeficientů, které se používají při aktualizaci odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců EU v souladu se služebním řádem úředníků a pracovním řádem ostatních zaměstnanců Evropského hospodářského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii.

Dostupný grant

Protože PPP jsou v zásadě mezinárodní statistiky a mají pouze omezený vnitrostátní účel, poskytuje Eurostat finanční příspěvek, který pokrývá maximálně 70 % nákladů vzniklých zemím EU způsobilým podle pravidel pro poskytování grantů (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 - finanční nařízení EU).

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Od 9. ledna 2008.

Další informace poskytne:

KLÍČOVÉ POJMY

* Parity kupní síly (PPP): ukazatele rozdílů v cenových hladinách mezi zeměmi. Umožňují přímé srovnání, kolik měnových jednotek je zapotřebí k nákupu daného množství zboží nebo služeb v různých zemích.

* Konečné výdaje soukromých domácností: výdaje rezidentských domácností na spotřebu zboží a služeb.

* Skutečná individuální spotřeba: celková hodnota výdajů domácností, neziskových institucí sloužících domácnostem (NISD) a vládních institucí na individuální spotřebu. Míra individuálního zboží a služeb, které domácnosti skutečně spotřebují oproti těm, které skutečně nakupují.

* Indexy cenové hladiny: podíl PPP na směnném kurzu. Tyto indexy měří rozdíly v cenových hladinách mezi zeměmi uvedením počtu společných měnových jednotek potřebných k nákupu stejného objemu úrovně agregace nebo analytické kategorie v každé zemi.

* Standard kupní síly: uměle vytvořená společná měna používaná k vyjádření objemu národních souhrnných ukazatelů (tj. souhrnné spotřeby, souhrnných investic) způsobem, kterým se eliminují rozdíly v cenových hladinách pomocí PPP. To umožňuje srovnatelnost výsledků.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 1445/2007

9. 1. 2008

-

Úř. věst. L 336, 20.12.2007, s. 1-24

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) č. 193/2011

21. 3. 2011

-

Úř. věst. L 56, 1.3.2011, s. 1-2

Nařízení (EU) č. 2015/1163

5. 8. 2015

-

Úř. věst. L 188, 16.7.2015, s. 6-27

Poslední aktualizace: 13.08.2015

Top