Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Protokol proti obchodování s lidmi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html CS html DA html DE html EL html EN html FR html HU html NL html PL html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Protokol proti obchodování s lidmi

Evropská unie přistupuje k Protokolu o potlačování a trestání obchodování s lidmi, který doplňuje Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu. Tento Protokol je zaměřen zejména na ochranu žen a dětí před sexuálním vykořisťováním, otroctvím a nucenými pracemi.

AKT

Rozhodnutí Rady 2006/618/ES a 2006/619/ES ze dne 24. července 2006 o uzavření Protokolu o prevenci, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi, doplňujícího Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, jménem Evropského společenství

PŘEHLED

Rada těmito rozhodnutími jménem Evropské unie (EU) ratifikuje Dodatkový protokol k Úmluvě Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, přijatý Valným shromážděním OSN dne 15. listopadu 2000, o obchodování s lidmi. Příloha II k těmto rozhodnutím stanovuje pravomoc Evropského společenství v záležitostech upravených protokolem.

Protokol se zaměřuje na:

  • prevenci a boj proti obchodování s lidmi *, zejména se ženami a dětmi *, páchanému nadnárodní skupinou organizovaného zločinu;
  • ochranu a pomoc obětem vykořisťování *;
  • podporování spolupráce mezi státy v této oblasti.

Každý stát, který je smluvní stranou, má povinnost přijmout nezbytná opatření pro zajištění toho, aby obchodování s lidmi, včetně napomáhání takovým činům, bylo trestně postižitelné.

Spory vzniklé mezi smluvními státy týkající se výkladu či používání tohoto protokolu musí být nejprve řešeny vyjednáváním a případně rozhodčím řízením. Pokud v případě rozhodčího řízení nebude do šesti měsíců nalezeno řešení, může smluvní strana sporu předložit věc Mezinárodnímu soudnímu dvoru.

Prevence proti obchodování s lidmi

Smluvní státy jsou vyzývány, aby přijaly opatření na prevenci a boj proti obchodování s lidmi ve spolupráci s příslušnými organizacemi občanské společnosti. K těmto opatřením mohou patřit informační kampaně, mediální kampaně a také sociální a ekonomické iniciativy.

Je rovněž důležité zaměřit se na faktory přispívající k ohrožení osob z hlediska obchodování s lidmi, např. chudobu, zaostalost a nerovnost příležitostí, prostřednictvím dvoustranné a mnohostranné spolupráce.

Ochrana obětí

Smluvní státy musí chránit soukromý život a totožnost obětí a poskytovat jim informace o použitelném soudním a správním řízení. Musí být zajištěno fyzické, psychologické a sociální zotavení obětí, například poskytnutím ubytování, vhodné péče, zaměstnání, vzdělání nebo odborné přípravy.

Každý smluvní stát musí obětem povolit zůstat dočasně nebo trvale na jeho území s ohledem na humanitární a osobní hledisko. Kromě toho musí být obětem poskytnuta pomoc pro zcela bezpečný návrat do země původu nebo pokračování do jiné země.

Spolupráce

Příslušné útvary smluvních států si musí sdílet informace o druzích cestovních dokladů používaných za účelem obchodování s lidmi a o způsobech používaných skupinami organizovaného zločinu pro obchodování s lidmi. Smluvní státy musí také posílit spolupráci mezi orgány hraniční kontroly.

Kontext

Úmluva Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, kterou přijalo Valné shromáždění OSN dne 15. listopadu 2000, vstoupila v platnost dne 23. září 2003.

Doplňují ji tři protokoly: Protokol o obchodování s lidmi, který vstoupil v platnost dne 25. prosince 2003, Protokol proti pašování přistěhovalců po zemi, letecky a po moři, jenž vstoupil v platnost dne 28. ledna 2004, a Protokol o nedovolené výrobě a distribuci střelných zbraní, který vstoupil v platnost dne 3. července 2005.

Klíčové pojmy aktu

  • Obchodování s lidmi: najímání, převoz, převod, ukrývání nebo příjem osob za použití hrozeb, síly či jiných forem nátlaku, únosu, podvodu, klamu, zneužití moci či zranitelného postavení nebo poskytnutím či obdržením platby či výhod s cílem získat souhlas osoby, jež má kontrolu nad jinou osobou za účelem vykořisťování.
  • Vykořisťování: zneužívání prostituce jiných osob nebo jiné formy pohlavního vykořisťování, nucená práce či služby, otroctví či praktiky podobné otroctví, nevolnictví nebo odebrání lidských orgánů.
  • Dítě: jakákoli osoba mladší 18 let.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí č. 2006/618/ES a 2006/619/ES (přijetí: konzultace CNS/2003/0197)

24. 7. 2007

-

Úř. věst. L 262 ze dne 22. 9. 2006

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Rady č. 2004/579/ES ze dne 29. dubna 2004 o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů jménem Evropského společenství proti nadnárodnímu organizovanému zločinu (Úř. věst. L 261 ze dne 6.8.2004)

Rozhodnutí Rady č. 2006/616/ES a 2006/617/ESze dne 24. července 2006 o uzavření Protokolu proti pašování přistěhovalců po zemi, letecky a po moři, který doplňuje Úmluvu OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu (Úř. věst. L 262 ze dne 22.9.2006)

Rozhodnutí Rady č. 2001/748/ES ze dne 16. října 2001 o podpisu Protokolu, jménem Evropského společenství, o nedovolené výrobě a distribuci střelných zbraních, jejich dílů, součástí a střeliva, připojeného k Úmluvě Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu (Úř. věst. L 280 ze dne 24.10.2001)

Poslední aktualizace: 17.03.2008

Top