Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Obecné zásady EU v oblasti práv dítěte

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Obecné zásady EU v oblasti práv dítěte

Evropská unie (EU) stanoví obecné zásady, které jsou v její vnější politice základem ochrany práv dítěte. Jejich cílem je usnadňovat celkový přístup k právům dítěte, posilovat úsilí, které se momentálně vynakládá, a zlepšovat soudržnost mezi činnostmi v této oblasti. EU se aktivně snaží prosazovat své cíle ve vztazích se zeměmi mimo EU a na mezinárodním fóru.

AKT

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte. Schváleny Radou dne 10. prosince 2007 (Nebyly zveřejněny v Úředním věstníku)

PŘEHLED

I přesto, že v oblasti práv dítěte existuje mnoho mezinárodních nástrojů, norem a závazků a že se podařilo dosáhnout pokroku, každodenní realita milionů dětí na celém světě s těmito závazky a cíli ostře kontrastuje.

Mnoho dětí je v řadě ohledů ohrožováno a má nedostatek příležitostí k přístupu ke vzdělání a zdravotní a sociální péči. Jsou oběťmi nejhorších forem dětské práce, násilí, sexuálního zneužívání, nemocí, ozbrojených konfliktů a jsou vystaveni diskriminaci, přehlížení a vyloučení. Zvláště ohroženy jsou dívky, které vyžadují mimořádnou pozornost.

Proto tyto obecné zásady posilují opatření Evropské unie (EU) pro prosazování a ochranu práv dítěte v těchto vnějších vztazích a vybízejí k celkovému, strategickému přístupu k této problematice. Doplňují obecné zásady EU týkající se dětí a ozbrojených konfliktů.

Pro dosažení svých cílů bude EU používat operační nástroje, jako je:

 • politický dialog zahrnutím práv dětí do jednání a diskusí konaných s mezinárodními nebo regionálními organizacemi a se zeměmi mimo EU;
 • demarše v rámci reakcí na aktuální otázky s dopadem na práva dětí a s cílem připomínat zemím mimo EU, že je nutné přijmout nezbytná opatření na ochranu dětí;
 • dvoustranná i mnohostranná spolupráce na vytvoření humanitární pomoci a rozvoji programů podpory s důrazem na práva dětí a s cílem vyzdvihnout otázku práv dětí ve všech oblastech vnější činnosti EU;
 • partnerství a koordinace s mezinárodními subjekty, jako je OSN, regionální organizace, Evropské fórum pro práva dítěte, výzkumné instituce, partnerství veřejného a soukromého sektoru, ale také občanská společnost a mezinárodní finanční instituce.

Obecné zásady stanoví opatření, která je třeba přijmout v kontextu vztahů se zeměmi mimo EU a v mnohostranných fórech.

Provádění

EU navrhuje všeobecná opatření pro provádění těchto operačních politik ve svým vztazích se zeměmi mimo EU:

 • vybízet země mimo EU, aby dodržovaly příslušné mezinárodní nástroje a normy a spolupracovaly s různými existujícími mechanismy, například mechanismy OSN, a také regionálními nástroji, například nástroji Rady Evropy;
 • zasazovat se o posilování kapacity pro prosazování a ochranu práv dítěte na vnitrostátní úrovni vytvářením strategií a rozvíjením či posilováním vládních mechanismů;
 • zlepšovat procesy a struktury pro sledování, například databáze a systémy dohledu a také podporovat výzkum v oblasti práv dítěte, vytvářet vnitrostátní nezávislé instituce a prosazovat zapojení občanské společnosti;
 • nabízet více prostředků na podporu prosazování a ochrany práv dítěte;
 • vybízet a podporovat přezkum vnitrostátních právních předpisů o prosazování a ochraně práv dítěte pro zajištění větší důslednosti a slučitelnosti s mezinárodními normami a nástroji;
 • bojovat proti porušování práv dítěte a ukončit stávající beztrestnost;
 • vybízet k účinnějšímu zapojení dětí do rozhodování a provádění politik, které se jich týkají, a usnadňovat jejich zapojení;
 • posílit schopnost rodin a dalších opatrovatelů plně zvládat svou úlohu s ohledem na ochranu práv dítěte;
 • prosazovat provádění programů pro zvyšování povědomí o právech dítěte podporou kampaní nebo začleněním práv dítěte do školních osnov.

V rámci těchto obecných zásad budou přijata zvláštní opatření v prioritních oblastech na základě samostatných strategií provádění. Prioritní oblasti jsou vybrány na dvouleté období. První zvolená prioritní oblast se týká všech forem násilí páchaného na dětech. Cíle, operační část a strategie provádění v jednotlivých zemích, opatření, sledování a hodnocení provádění je popsáno v příloze 1 obecných zásad.

Za provádění a sledování těchto obecných zásad zodpovídá pracovní skupina Rady pro lidská práva (COHOM) v koordinaci a úzké spolupráci s dalšími pracovními skupinami Rady.

Kontext

EU se v mezinárodních a evropských smlouvách zavázala respektovat lidská práva obecně a zejména práva dětí. Dodržuje Úmluvu OSN o právech dítěte, prosazuje provádění deklarace tisíciletí a rozvojových cílů tisíciletí (RCT) a podporuje akční plán OSN „Svět vhodný pro děti“ (EN).

EU již řadu let usiluje o různá opatření týkající se dětí a ozbrojených konfliktů, připomíná problematiku práv dítěte při rozhovorech se zeměmi mimo EU a v kontextu s procesem rozšíření. EU kromě toho vytvořila evropský nástroj pro demokracii a lidská práva, který umožňuje podporu iniciativ v této oblasti. EU začlenila dodržování práv dítěte také do své rozvojové politiky, jak je to stanoveno v Evropském konsensu o rozvoji.

Poslední aktualizace: 09.12.2010

Top