Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Děti v rámci vnější činnosti EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Děti v rámci vnější činnosti EU

Záměrem Evropské unie (EU) je důsledně prosazovat práva dětí a docílit jejich prosazování na mezinárodní úrovni. Toto sdělení přispívá k určení akčního plánu ve prospěch dětí v rámci vnější činnosti EU založeného na holistickém přístupu s přihlédnutím ke všem aspektům této problematiky, a to prostřednictvím humanitární, rozvojové a bezpečnostní politiky a politiky v oblasti lidských práv.

AKT

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 5. února 2008 - Zvláštní místo pro děti v rámci vnější činnosti EU (KOM(2008) 55 v konečném znění - nezveřejněno v Úředním věstníku).

PŘEHLED

Děti a dospívající mládež tvoří jednu třetinu světové populace a více než polovinu populace ve většině rozvojových zemí. Investovat do dětí tedy znamená investovat do budoucnosti. Zlepšením situace dětí je ve skutečnosti možné zabránit oslabení států a zajistit dlouhodobý udržitelný rozvoj, stabilitu a bezpečnost lidí na regionální, vnitrostátní i globální úrovni.

Děti jsou zranitelné. Proto musejí zaujímat ústřední místo v politikách Evropské unie (EU) v oblasti rozvoje, humanitární pomoci a vnějších vztahů.

Hlavními výzvami, které s touto částí populace souvisejí, jsou mimo jiné zdraví, vzdělávání a odborná příprava, sociální začleňování, boj proti kriminalitě, jako je obchod s lidmi a pohlavní zneužívání, ale také boj proti dětské práci a nabírání dětí do ozbrojených skupin. Některé děti jsou zvláště ohroženy, zejména v situacích humanitární krize. Zvláštní pozornost je třeba věnovat dívkám, jež jsou vystaveny dalším rizikům, například různým formám násilí, ať domácího či sexuálního.

Normativní rámec

EU se zavázala v duchu mezinárodních a evropských smluv dodržovat lidská práva obecně a zejména pak práva dětí. Podepsala úmluvu OSN o právech dítěte (EN) (ES) (FR), která stanoví čtyři obecné zásady, jež platí pro všechna opatření týkající se dětí: nediskriminace, nejvlastnější zájmy dítěte, právo dítěte na přežití a rozvoj a právo dítěte svobodně vyjadřovat svůj názor.

EU také podepsala deklaraci tisíciletí a rozvojové cíle tisíciletí (RCT) a podporuje akční plán OSN „Svět vhodný pro děti“.

Ochrana práv dětí se také těší mimořádnému zájmu v rámci politiky EU v oblasti podpory lidských práv a demokratizace třetích zemí, s čímž souvisí zejména provádění Obecných zásad EU týkajících se dětí a ozbrojených konfliktů a Obecných zásad EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte.

Dalším užitečným faktorem prosazování práv dětí je proces rozšiřování a humanitární pomoc.

Činnost EU

V reakci na početné výzvy, které zde existují, vytváří EU rámec pro globální přístup k ochraně a prosazování práv dětí ve třetích zemích. Tento přístup musí být založen na globálním a univerzálním pohledu na práva dětí. Musí být také v souladu s obecnějšími strategiemi rozvoje a snižování chudoby.

V zájmu zajištění koordinace své vnější činnosti se EU hodlá opřít o několik opatření:

 • rozvojovou spolupráci, jejímž cílem je řešit základní příčiny chudoby;
 • obchodní politiku, která musí být v souladu s ochranou a prosazováním práv dětí. Ve dvoustranných dohodách je problematika práv dětí předmětem pracovních norem;
 • politický dialog mezi EU a partnerskými zeměmi umožňující trvat na plnění závazků podle Úmluvy o právech dítěte;
 • regionální a globální činnost, která doplňuje činnost na úrovni jednotlivých zemí a která řeší otázky nadnárodního charakteru;
 • posílení postavení dětí a dospívající mládeže tak, aby mohli hrát aktivnější roli v záležitostech, které se jich přímo dotýkají;
 • rozvojovou pomoc, neboť krizové situace vyvolané přírodními katastrofami nebo konflikty nejvíce postihují právě děti. Humanitární pomoc bude zaměřena zejména na děti odloučené od rodiny a bez doprovodu, děti, které patří k ozbrojeným silám či ozbrojeným skupinám a na vzdělávání dětí v nouzových situacích.

Kontext

Toto sdělení navazuje na sdělení z roku 2006, jež navrhuje stanovení dlouhodobé strategie EU v oblasti práv dětí. Doplňuje „Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte“ schválené Radou dne 10. prosince 2007, které představují základ činnosti EU v oblasti ochrany a prosazování práv dětí ve vnější politice.

Klíčová čísla aktu

 • Děti, které nechodí do školy: 72 milionů, z toho 57 % dívek.
 • Děti, které jsou oběťmi dětské práce: 110 milionů.
 • Více než 50 % žen rodí bez přítomnosti kvalifikované porodní asistentky.
 • Více než 3 miliony dětí ročně zemřou kvůli komplikacím, k nimž dojde během porodu nebo ihned po něm.
 • Každý rok se narodí více než 300 000 HIV pozitivních dětí.
 • Každý rok zemře ze zbytečných důvodů nejméně 10 milionů dětí mladších pěti let.

Poslední aktualizace: 20.05.2008

Top