Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Obecné zásady EU týkající se ochránců lidských práv

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Obecné zásady EU týkající se ochránců lidských práv

Tyto obecné zásady mají za cíl zlepšit podporu a ochranu, kterou Evropská unie (EU) dává ochráncům lidských práv ve třetích zemích, s cílem umožnit jim svobodně pracovat.

AKT

Zajištění ochrany – obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv. Rada pro obecné záležitosti dne 8. prosince 2008 (Nebyly zveřejněny v Úředním věstníku).

PŘEHLED

Ochránci lidských práv * hrají klíčovou roli při obraně základních práv a při ochraně obětí porušování těchto práv tím, že:

 • dokumentují případy násilí;
 • podporují oběti takového násilí poskytováním právní, psychologické, lékařské nebo jiné pomoci;
 • bojují proti kultuře beztrestnosti těch, kteří jsou za tato násilí odpovědní;
 • šíří kulturu lidských práv a informací o ochráncích lidských práv na místní, regionální a mezinárodní úrovni.

Často se však stane, že ochránci lidských práv se sami stanou cílem útoků a hrozeb a že jsou porušena jejich práva. Je tudíž důležité zajistit jejich bezpečnost a ochranu. To vždy bylo klíčovou součástí zahraniční politiky Evropské unie (EU) v oblasti lidských práv. Pomocí těchto obecných zásad EU usiluje o další zlepšení svých kroků v této oblasti v kontextu své společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP).

Pracovní skupina Rady o lidských právech (COHOM) a ostatní příslušné skupiny určují situace, v nichž je EU vybízena k zásahu na základě zpráv odborníků:

 • pravidelné zprávy vedoucích misí EU * o situaci v oblasti lidských práv v jejich zemích působnosti, přičemž jejich součástí musí být také informace o situaci ochránců lidských práv;
 • doporučení vedoucích misí na základě jejich setkání s místními pracovními skupinami pro lidská práva nebo na základě jejich naléhavých opatření na místní úrovni;
 • zprávy a doporučení zvláštního zpravodaje OSN o ochráncích lidských práv, jiných zvláštních zpravodajů OSN a subjektů se smlouvou, komisaře Rady Evropy pro lidská práva a nevládních organizací.

Mise EU jsou zejména vyzývány k:

 • přípravě místních strategií pro uplatňování obecných zásad EU v hostitelské zemi;
 • organizování setkání ochránců lidských práv a diplomatů k prodiskutování jejich situace a politiky EU na podporu jejich práce, a to nejméně jednou ročně;
 • jmenování styčného úředníka EU pro ochránce lidských práv s cílem poskytnout snadno identifikovatelného mluvčího komunity ochránců lidských práv v hostitelské zemi;
 • úzké koordinaci a sdílení informací o ochráncích lidských práv;
 • udržování vhodných kontaktů s ochránci lidských práv;
 • poskytování viditelného uznávání ochránců lidských práv a jejich práce ve sdělovacích prostředcích, včetně publicity, návštěv či pozvání;
 • návštěvy ochránců lidských práv ve vyšetřovací vazbě a účast na soudních řízeních s ochránci lidských práv.

Obecné zásady též stanovují opatření, která mají být přijata v kontextu vztahů s třetími zeměmi a v mnohostranných fórech:

 • v rámci svých návštěv ve třetích zemích se místopředseda Komise / vysoký představitel pro SZBP a zvláštní zástupci a vyslanci Evropské unie, představitelé členských států a Evropské komise budou účastnit schůzek s ochránci lidských práv;
 • otázka lidských práv v politickém dialogu mezi Evropskou unií a třetími zeměmi a regionálními organizacemi bude v případě potřeby zahrnovat i situaci ochránců lidských práv;
 • vedoucí misí EU budou připomínat úřadům třetích zemí jejich povinnost chránit ochránce lidských práv, kteří jsou v nebezpečí;
 • EU bude úzce spolupracovat se stejně smýšlejícími zeměmi, zejména v Radě OSN pro lidská práva a ve Valném shromáždění OSN;
 • EU bude případně doporučovat zemím, aby během pravidelného všeobecného přezkumu uvedly své právní předpisy do souladu s deklarací OSN o ochráncích lidských práv;
 • EU bude prosazovat posílení stávajících regionálních mechanismů na ochranu ochránců lidských práv a vytváření nových mechanismů.

Kromě toho bude EU a její země podporovat zvláštní postupy Rady OSN pro lidská práva, zejména tím, že:

 • bude doporučovat státům, aby zásadně přijímaly žádosti o návštěvy jejich země v rámci těchto zvláštních postupů;
 • se zasadí o využívání tematických mechanismů OSN místními skupinami zabývajícími se lidskými právy a ochránci lidských práv;
 • zasadí se o to, aby Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva byly poskytnuty dostatečné finanční prostředky.

A konečně, obecné zásady poskytují praktickou podporu ochránců lidských práv, zejména v rámci rozvojové politiky, včetně Evropského nástroje pro demokracii a lidská práva, jako je:

 • podpora ochránců lidských práv, jakož i nevládních organizací ve třetích zemích prostřednictvím činností zaměřených na posílení kapacit nebo osvětových kampaní;
 • poskytování podpory vnitrostátním strukturám na ochranu lidských práv a účast na vytváření sítí ochránců lidských práv na mezinárodní úrovni;
 • snaha o to, aby ochránci lidských práv ve třetích zemích měli přístup k prostředkům ze zahraničí,
 • zajištění toho, aby vzdělávací programy týkající se lidských práv propagovaly deklaraci OSN o ochráncích lidských práv;
 • příprava rychlých opatření na pomoc a ochranu ochránců lidských práv, kterým hrozí nebezpečí ve třetích zemích.

Přezkum uplatňování a následná kontrola těchto obecných zásad provádí COHOM ve spolupráci s dalšími příslušnými pracovními skupinami Rady, zejména tím, že:

 • prosazují začlenění otázky ochránců lidských práv do příslušných politik a opatření Evropské unie;
 • přezkoumávají v přiměřených intervalech provádění těchto obecných zásad a Radě předkládají zprávy o pokroku;
 • pokračují případně v hledání dalších možností spolupráce s OSN a jinými mezinárodními a regionálními mechanismy na podporu ochránců lidských práv.

Klíčové pojmy aktu

 • Ochránci lidských práv: jednotlivci, skupiny a společenské orgány, jež podporují a chrání všeobecně uznávaná lidská práva a základní svobody, konkrétně občanská, hospodářská, sociální a kulturní práva, včetně práv příslušníků domorodého obyvatelstva.
 • Mise EU: ambasády a konzuláty zemí EU a delegace EU.

Poslední aktualizace: 28.09.2010

Top