Help Print this page 
Title and reference
Úmluva Organizace spojených národů o boji proti korupci

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Úmluva Organizace spojených národů o boji proti korupci

Toto rozhodnutí opravňuje předsedu Rady jmenovat osoby zmocněné k podepsání Úmluvy Organizace spojených národů o boji proti korupci jménem Evropského společenství. Cílem úmluvy je posílit účinnost boje proti korupci, podpořit řádné spravování veřejných záležitostí a posílit mezinárodní spolupráci a technickou pomoc.

AKT

Rozhodnutí Rady o podepsání Úmluvy Organizace spojených národů o boji proti korupci jménem Evropského společenství

PŘEHLED

Na konferenci konané v Meridě (Mexiko) od 9. do 11. prosince 2003 byla otevřena k podpisu Úmluva Organizace spojených národů o boji proti korupci. Na svém 2658. zasedání dne 10. května 2005 Rada přijala návrh Komise týkající se podepsání Úmluvy (DE) (EN) (FR).

Toto rozhodnutí opravňuje předsedu Rady jmenovat osoby zmocněné k podepsání úmluvy OSN jménem Evropského společenství. Dne 15. září 2005 Evropská komise a předsednictví Rady úmluvu jménem Evropského společenství podepsalo. Úmluva, nyní známá jako Meridská úmluva, byla přijata Valným shromážděním OSN dne 31. října 2003 (rezoluce 58/4) a byla otevřená k podpisu do 9. prosince 2005.

Vytvoření účinného nástroje proti korupci

V prosinci 2000 Valné shromáždění OSN rozhodlo o ustanovení zvláštního výboru otevřeného všem státům pro vytvoření účinného mezinárodního právního nástroje proti korupci (rezoluce 55/61). Výbor o úmluvě jednal v období leden 2002 až říjen 2003. Komise zastupovala zájmy Evropského společenství.

Komise se domnívá, že cíle stanovené Radou v pokynech pro jednání byly dosaženy. Úmluva stanoví vysoký standard preventivních a technických pomocných opatření v záležitostech, které má Komise v pravomoci, zejména s ohledem na vnitřní trh. Patří sem předcházení praní peněz a boj proti němu a normy týkající se účetnictví v soukromém sektoru a transparentnosti a rovného přístupu všech kandidátů na veřejné zakázky na dodávky veřejných prací nebo služby.

Vzhledem k tomu, že členské státy prohlásily, že úmluvu podepíší, jakmile bude otevřena k podpisu Meridě v Mexiku (z EU15 tak neučinilo pouze Španělsko), Komise prosazuje, že by tak mělo učinit i Evropské společenství. Komise proto navrhla, aby předsednictví Rady jmenovalo osoby zmocněné k podepsání úmluvy OSN jménem Evropského společenství. Rada návrh Komise přijala bez jakékoli diskuse.

Boj proti korupci: úmluva OSN

Účelem této Úmluvy je:

 • účinněji a efektivněji prosazovat a posilovat opatření k prevenci a potírání korupce;
 • prosazovat, usnadňovat a podporovat mezinárodní spolupráci a technickou pomoc;
 • prosazovat integritu, odpovědnost a řádné spravování veřejných záležitostí a řádné zacházení s veřejným majetkem.

Vztahuje se na prevenci, vyšetřování a stíhání korupce a na zmrazení, zabavení, konfiskaci a navrácení výnosů z trestné činnosti.

Úmluva podrobně vyjmenovává opatření k prevenci korupce, včetně uplatňování preventivní strategie a praxe, vytvoření orgánů pro prevenci korupce, uplatňování pravidel chování pro veřejné činitele a objektivních kritériích při náboru a služebním postupu veřejných zaměstnanců a při veřejných zakázkách. Doporučuje podporu průhlednosti a povinnosti skládat účty při spravování veřejných financí a v soukromém sektoru, s přísnějšími standardy účetnictví a auditu. Stanovena jsou také opatření k prevenci praní špinavých peněz společně s opatřeními pro zabezpečení nezávislosti soudnictví. K doporučeným preventivním opatřením patří podávání informací veřejnosti a účast společnosti.

Pokud jde o kriminalizaci, odhalování a potlačování, doporučuje Úmluva státům přijmout taková legislativní a jiná opatření, která jsou nezbytná pro to, aby za trestné činy byla považována celá řada jednání. Jedná se o tyto činy:

 • korupce vnitrostátních nebo cizích veřejných činitelů a činitelů veřejných mezinárodních organizací;
 • defraudace, zpronevěra nebo jiná forma zneužití veřejného nebo soukromého majetku ze strany veřejného činitele;
 • obchodování s vlivem;
 • zneužití funkcí a nezákonné obohacování.

Úmluva ve všech ohledech považuje za korupci nabídku nebo přijetí neoprávněné výhody pro sebe nebo jinou osobu či subjekt.

V soukromém sektoru požaduje vytvoření trestného činu zpronevěry a korupce. Existují také trestné činy praní výnosů z trestné činnosti, nakládání s odcizeným majetkem, bránění výkonu spravedlnosti a účast na zpronevěře nebo korupci a pokus o ně.

Státům je doporučeno podniknout nezbytná opatření s cílem:

 • stanovit odpovědnost právnických osob;
 • umožnit zmrazení, zabavení a konfiskaci;
 • chránit svědky, znalce a oběti;
 • chránit osoby podávající oznámení;
 • řešit následky trestných činů korupce;
 • zajistit, aby subjekty nebo osoby, které utrpěly škodu v důsledku korupčního jednání měly právo zahájit soudní řízení za účelem získání náhrady;
 • ustavit orgán nebo orgány nebo jmenovat osoby specializované na potírání korupce cestou vymáhání práva;
 • podporovat spolupráci s orgány činnými v trestním řízení;
 • podporovat spolupráci mezi vnitrostátními orgány a se soukromým sektorem;
 • překonávat překážky, jež mohou vzniknout v souvislosti s aplikací zákonů o bankovním tajemství;
 • brát v úvahu předchozí odsouzení údajného pachatele v jiném státě pro účely využití takových informací v trestním řízení;
 • uplatnit soudní pravomoc nad trestnými činy spáchanými na území daného státu, proti státu nebo státním příslušníkem tohoto státu atd.

Státy také mají přijmout nezbytná opatření týkající se řízení a sankcí proti veřejným činitelům pro zachování odpovídající rovnováhy mezi jejich imunitami a trestnými činy, které spáchali, včetně následků.

Jednu kapitolu úmluva věnuje mezinárodní spolupráci. Státy mají spolupracovat v trestních věcech, ve věcech vydávání a předávání odsouzených osob, a to v řadě situací popsaných v Úmluvě. Významným námětem této kapitoly je vzájemná právní pomoc a úmluva předkládá celou řadu scénářů s cílem uvést co nejširší škálu možností pomoci.

Státy mohou také v případě potřeby předat trestní řízení, vést společné vyšetřování a využívat zvláštní metody vyšetřování, jako je elektronické sledování. Orgány činné v trestním řízení mají vzájemně spolupracovat prostřednictvím účinnějších komunikačních cest a spolupráce při vedení vyšetřování.

Kapitola V se týká navrácení majetku. Navrácení majetku podle této kapitoly je základní zásadou Úmluvy. Finanční instituce jsou vybízeny, aby ověřovaly totožnost zákazníků a nominálních vlastníků finančních prostředků uložených na účtech vysoké hodnoty a aby se vyhýbaly bankám, jež nemají fyzickou existenci a nejsou přičleněny k regulované finanční skupině. Kapitola dále specifikuje opatření, která se mají přijmout k přímému navrácení majetku, a aparát, který je nezbytný pro jejich realizaci prostřednictvím mezinárodní spolupráce v oblasti konfiskace. Takový majetek by se měl vracet v souladu s pravidly stanovenými úmluvou. Zvážit je také nutné finanční zpravodajskou jednotku a dvoustranné či mnohostranné dohody a ujednání pro zvýšení účinnosti mezinárodní spolupráce.

Státy mají vytvořit konkrétní školicí programy a vzájemně si poskytovat co nejširší možnou technickou pomoc. Úmluva stanoví shromažďování, výměnu a analýzu informací o korupci a také praktická opatření pro prohloubení spolupráce na různých úrovních a také finanční a hmotnou pomoc s cílem podpořit snahy rozvojových zemí účinně předcházet korupci a bojovat proti ní.

Zavádí se konference států, smluvních stran Úmluvy s cílem zlepšit schopnosti a spolupráci států, smluvních stran při dosahování cílů popsaných v této Úmluvě a podporovat a kontrolovat její provádění.

Úmluva je rovněž otevřena k podpisu regionálním organizacím pro hospodářskou integraci za předpokladu, že alespoň jeden členský stát takové organizace tuto Úmluvu podepsal. Úmluva vstoupí v platnost devadesátého dne od data uložení třicáté ratifikační listiny, listiny o přijetí, schválení nebo přístupu..

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Rady 2008/801/ES ze dne 25. září 2008 o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 287 ze dne 29.10.2008). Tímto rozhodnutím byla schválena Úmluva Organizace spojených národů proti korupci jménem Evropského společenství. Toto rozhodnutí opravňuje předsedu Rady jmenovat osobu nebo osoby zmocněné uložit listinu Společenství o formálním potvrzení. Potvrzení je pro Společenství zavazující. Obsahuje prohlášení o pravomocech Společenství v záležitostech upravených úmluvou (příloha II) a o prohlášení o řešení sporů v souvislosti s výkladem nebo uplatňováním této Úmluvy (příloha III).

See also

Další informace naleznete na následujících internetových stránkách:

Poslední aktualizace: 12.12.2008

Top