Help Print this page 
Title and reference
Práva akcionářů ve společnostech s kótovanými akciemi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Práva akcionářů ve společnostech s kótovanými akciemi

Akcionáři ve společnostech s kótovanými akciemi musí mít možnost účinně vykonávat svá práva v celé Evropské unii. Pro tento účel tato směrnice stanoví společné požadavky související s právy akcionářů ve společnostech s kótovanými akciemi, k nimž přináleží hlasovací právo na valné hromadě.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/36/ES ze dne 11. července 2007 o výkonu některých práv akcionářů ve společnostech s kótovanými akciemi

PŘEHLED

Tato směrnice stanoví minimální požadavky pro usnadnění výkonu práv akcionářů na valných hromadách společností s kótovanými akciemi, zejména na přeshraničním základě. Jejím cílem je rovněž zohlednit možnosti moderních technologií.

Směrnice se vztahuje na všechny společnosti se sídlem v členském státě Evropské unie, jejichž akcie byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu *. Členské státy však mohou z působnosti této směrnice vyloučit subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), subjekty, jejichž výhradním předmětem činnosti je kolektivní investování kapitálu získaného od veřejnosti a družstva.

Co se týče informací sdělovaných před konáním valné hromady, společnosti jsou povinny:

  • poslat oznámení o konání nejméně dvacátý první den přede dnem konání valné hromady;
  • v oznámení o konání uvést základní informace (datum, místo konání valné hromady, pořad jednání, popis postupů pro účast a hlasování atd.);
  • na internetových stránkách společnosti zveřejnit oznámení o konání, úplné nezkrácené znění návrhů usnesení a základní praktické informace (celkový počet akcií a hlasovacích práv, dokumenty, které mají být valné hromadě předloženy nebo komentář ke každému bodu pořadu jednání, případně hlasovací formuláře).

Akcionáři musejí mít jednotlivě nebo kolektivně právo zařazovat body na pořad jednání, pořad jednání tím pozměnit a předkládat návrhy usnesení. Toto právo však může být omezeno na akcionáře, kteří vlastní podíl minimálně 5 % základního kapitálu. Každý členský stát navíc stanoví jednotnou lhůtu pro výkon těchto práv.

Akcionáři mohou klást dotazy související s body na pořadu jednání a společnost je povinna na ně odpovědět. Tato práva ovšem nebrání tomu, aby byla podniknuta nezbytná opatření pro ověření totožnosti akcionářů nebo řádného průběhu valné hromady.

Podle této směrnice nelze účast a hlasování na valné hromadě podřídit žádnému zvláštnímu omezení, s výjimkou rozhodného dne. Osoby, které jsou k rozhodnému dni v postavení akcionáře, jsou na valné hromadě oprávněny hlasovat. Každý členský stát stanoví jednotný rozhodný den, který se bude vztahovat na všechny společnosti s kótovanými akciemi registrované na jeho území, i když může učinit výjimku v případě společností, které vydaly akcie na jméno a které jsou tudíž ke dni konání valné hromady schopny identifikovat všechny akcionáře. Rozhodný den nemůže předcházet dnu konání valné hromady o více než 30 dnů a musí být nejméně 8 dnů po nejzazším přípustném dnu pro oznámení o konání valné hromady.

Způsoby hlasování

Členské státy musejí odstranit veškerá omezení účasti akcionářů na valných hromadách prostřednictvím elektronických prostředků.

Každý akcionář může hlasovat na základě plné moci předáním plné moci jakékoliv fyzické nebo právnické osobě, která se jeho jménem účastní valné hromady a vykonává jeho práva. Členské státy odstraní jakékoliv omezení vztahující se na osoby, které mohou být akcionářem zmocněny, s výjimkou požadavku způsobilosti k právním úkonům. Členské státy však mohou použít jistá omezení nebo jisté povinnosti v případě možných střetů zájmů mezi zmocněncem a akcionářem. Rovněž lze omezit počet zmocněnců a dobu jejich jmenování.

Členské státy musejí umožnit akcionářům jmenovat (a odvolat) zmocněnce prostřednictvím elektronických prostředků. Členské státy nemohou podmínit platnost zmocnění jiným požadavkem, než tím, aby měly písemnou formu.

Jestliže vnitrostátní právo podmiňuje výkon hlasovacího práva splněním požadavku oznámení jistých informací, pak v případě akcionářů, kteří profesně vystupují za svého klienta, lze požadovat jen nezbytně nutné skutečnosti pro zjištění totožnosti klienta a počtu akcií s hlasovacím právem tohoto klienta.

Členské státy musejí umožnit společnostem, aby nabídly svým akcionářům možnost korespondenčního hlasování před konáním valné hromady.

Společnosti jsou povinny provést přesný součet hlasů pro každé usnesení. Členské státy však mohou společnostem umožnit, že pokud žádný z akcionářů nežádá o úplný součet hlasů, postačí ke zjištění výsledků sečíst hlasy jen do dosažení potřebné většiny pro přijetí usnesení. Společnosti jsou povinny zveřejnit na svých internetových stránkách výsledky hlasování na valné hromadě ve lhůtě do patnácti dnů po dni konání valné hromady.

Kontext

Komise ve svém sdělení pro rok 2003 „Modernizace práva společností a efektivnější řízení podniků v Evropské unii – plán postupu“ (KOM(2003) 284 v konečném znění) navrhla iniciativy s cílem posílit práva akcionářů ve společnostech s kótovanými akciemi a vyřešit problémy související s přeshraničním hlasováním. Směrnice 2004/109/ES přinesla odpověď v souvislosti s informacemi, které jsou emitenti povinni zveřejnit na trhu. Cílem této směrnice je posílit ochranu investorů usnadněním přístupu k informacím a výkonu hlasovacích práv, zejména přes hranice.

Klíčové pojmy aktu

  • Regulovaný trh: mnohostranný systém, provozovaný a/nebo řízený organizátorem trhu, který zajišťuje nebo usnadňuje sjednocení zájmů třetích osob na nákupu či prodeji finančních nástrojů.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2007/36/ES (přijetí: spolurozhodování COD/2005/0265)

3. 8. 2007

3. 8. 2009(čl. 10, § 3: 3. 8. 2012)

Úř. věst. L 184 ze dne 14. 7. 2007

Poslední aktualizace: 14.04.2008

Top