Help Print this page 
Title and reference
Protokol proti pašování přistěhovalců po zemi, po moři a letecky

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Protokol proti pašování přistěhovalců po zemi, po moři a letecky

Cílem tohoto protokolu je předcházet tomuto druhu pašování, bojovat s ním, podporovat spolupráci mezi signatářskými státy a chránit práva obětí. Protokol byl přidán k Úmluvě OSN proti nadnárodní trestné činnosti jako mezinárodní nástroj proti pašování přistěhovalců.

AKT

Rozhodnutí Rady 2006/616/ES a 2006/617/ES ze dne 24. července 2006 o uzavření Protokolu proti pašování přistěhovalců po zemi, po moři a letecky, doplňujícího Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu

PŘEHLED

Tento protokol k Úmluvě Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu má pomoci v předcházení pašování přistěhovalců a boji proti němu a podpořit spolupráci mezi státy v této oblasti.

Signatářské státy musí považovat za trestný čin toto jednání, pokud bylo spácháno s cílem získat finanční nebo hmotný prospěch:

  • pašování přistěhovalců, to znamená umožnění protiprávně vstoupit na území státu osobě, která v něm nemá bydliště, ani není státním příslušníkem tohoto státu;
  • vydávání falešných cestovních dokladů nebo dokladů totožnosti;
  • používání dokladů totožnosti jinou osobou než je právoplatný držitel dokladu;
  • získávání a vydávání falešných dokladů;
  • umožnění pobytu ve státě osobě, která nesplňuje podmínky pro legální pobyt.

Ohrožení bezpečnosti nebo života přistěhovalců a nelidské nebo ponižující zacházení s nimi musí být považováno za přitěžující okolnosti. Oběti pašování přistěhovalců nepodléhají trestnímu stíhání.

Protokol se vztahuje na prevenci, vyšetřování a stíhání těchto trestných činů, pokud jsou nadnárodní povahy a do jejich páchání je zapojena skupina organizovaného zločinu. Také se vztahuje na ochranu práv obětí těchto trestných činů.

Opatření pro boj proti pašování přistěhovalců po moři

Pokud má stát podezření, že plavidlo bez státní příslušnosti provádí pašování přistěhovalců, může ho zadržet a provést na něm kontrolu.

Pokud má stát podezření, že plavidlo registrované v jiném státě provádí pašování přistěhovalců, informuje o tom stát, pod jehož vlajkou plavidlo pluje, a požádá o potvrzení registrace. Tato žádost musí být vyřízena co nejrychleji. Pokud se prokáže, že podezření bylo oprávněné, může dožadující stát plavidlo zadržet a provést na něm kontrolu a poté přijmout vhodná opatření týkající se plavidla, osob a nákladu. Musí přitom dbát na bezpečnost a humánní zacházení s osobami na palubě. Pokud nehrozí okamžité nebezpečí, nelze přijmout žádné rozhodnutí bez předchozího souhlasu státu vlajky.

Pouze plavidla ve službách státu jsou oprávněna přijímat opatření na zadržení a kontrolu podezřelého plavidla.

Mezinárodní spolupráce

Smluvní státy posílí kontrolu na svých hranicích a mají právo odmítnout vstup osobám zapojeným do pašování přistěhovalců.

Státy se společnými hranicemi nebo státy, které se nacházejí na trasách, jež se využívají k pašování přistěhovalců, musí sdílet určité informace, které se týkají např. místa nástupu a destinace, trasy a použitých způsobů dopravy, metod ukrytí přistěhovalců atd.

Úředníci imigračních služeb a jiní příslušní úředníci musí získat školení týkající se prevence pašování, humánního zacházení s přistěhovalci a respektování jejich práv. Za tím účelem státy při zajišťování náležité odborné přípravy spolupracují mezi sebou a s mezinárodními subjekty, nevládními organizacemi a jinými příslušnými subjekty, stejně jako se zástupci občanské společnosti.

Mimo to státy, které disponují odbornými znalostmi a náležitými technickými zdroji, pomáhají zemím původu nebo tranzitu, z nichž přistěhovalci pocházejí.

Opatření na prevenci, ochranu, pomoc a návrat

Každý stát vede informační kampaně zaměřené na informování a osvětu veřejnosti. Mimo jiné podporuje rozvojové programy a programy spolupráce na vnitrostátní, regionální a mezinárodní úrovni s cílem bojovat proti závažným socioekonomickým příčinám tohoto typu pašování, zejména proti nedostatečnému rozvoji a chudobě.

Navíc musí státy přijmout nezbytná opatření k ochraně práv přistěhovalců, kteří se stali oběťmi pašování, zvláště s ohledem na potřeby žen a dětí. Musejí poskytnout náležitou ochranu před všemi formami násilí, které oběti mohly utrpět, a poskytnout náležitou pomoc přistěhovalcům, jejichž život nebo bezpečnost jsou ohroženy v důsledku toho, že se stali oběťmi pašování.

A konečně, aniž je tím dotčeno právo, které právní řád hostitelského státu přiznává osobám, jež se staly oběťmi pašování, zavazují se smluvní státy protokolu usnadnit návrat svých státních příslušníků a osob, které mají právo pobytu na jejich území a které se staly oběťmi pašování. Státy musí přijmout veškerá potřebná opatření k zajištění návratu co nejdříve a s náležitým ohledem na bezpečnost a důstojnost těchto osob.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí 2006/616/ES a 2006/617/ES

24. 7. 2006

Úř. věst. L 262 ze dne 22. 9. 2006

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Rady 2006/618/ES a 2006/619/ES ze dne 24. července 2006 o uzavření Protokolu o prevenci, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi, doplňujícího Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu (Úř. věst. L 262 ze dne 22.9.2006)

Cílem tohoto protokolu je prevence a boj proti pašování osob, zejména žen a dětí, a ochrana a pomoc obětem. Podporuje mezinárodní spolupráci k dosažení těchto cílů.

Směrnice Rady 2004/81/ES ze dne 29. dubna 2004 o povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou oběťmi obchodování s lidmi nebo obdrželi pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a kteří spolupracují s příslušnými orgány (Úř. věst. L 261 ze dne 6.8.2004)

Směrnice Rady 2002/90/ES ze dne 28. listopadu 2002, kterou se definuje napomáhání k nepovolenému vstupu, přechodu a pobytu (Úř. věst. L 328 ze dne 5.12.2002)

Rámcové rozhodnutí Rady 2002/946/SVV ze dne 28. listopadu 2002 o posílení trestního rámce s cílem zabránit napomáhání k nepovolenému vstupu, tranzitu a pobytu (Úř. věst. L 328 ze dne 5.12.2002)

See also

  • Internetová stránka Generálního ředitelství pro vnitřní věci Evropské komise:
  • Internetová stránka Evropské unie o boji proti obchodování s lidmi (DE) (EN) (FR)

Poslední aktualizace: 22.12.2011

Top