Help Print this page 
Title and reference
Alternativní řešení sporů: mediace

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Alternativní řešení sporů: mediace

Tato směrnice podporuje mediaci jako způsob řešení přeshraničních sporů v občanských a obchodních věcech.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech

PŘEHLED

Prostřednictvím této směrnice má Evropská unie (EU) v úmyslu podporovat přátelské urovnání sporů zejména prostřednictvím využívání mediace. Směrnice požaduje, aby členské státy oprávnily soudy, aby stranám navrhovaly použití této metody.

Oblast působnosti

Směrnice se vztahuje na přeshraniční spory v občanských a obchodních věcech, vyjma sporů v daňových, celních a správních věcech a odpovědnosti státu za jednání a opominutí při výkonu státní moci. Směrnice se nevztahuje na Dánsko.

Výkon dohod dosažených díky mediaci

I když budou dohody dosažené prostřednictvím mediace pravděpodobně vykonány dobrovolně, směrnice zajišťuje, aby všechny členské státy stanovily postup, jímž může být dohoda na žádost účastnících se stran potvrzena rozsudkem, rozhodnutím nebo úřední listinou soudu nebo jiného veřejného orgánu.

Tento postup umožňuje vzájemné uznání a vykonání dohod vyplývajících z mediace v celé EU za stejných podmínek stanovených pro uznání a vykonání soudních rozhodnutí v civilních a obchodních věcech a ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti.

Pozastavení promlčecích a prekluzních dob

Členské státy zajistí, aby stranám, jež si ve snaze o urovnání sporu zvolí mediaci, nebránilo v pozdějším zahájení soudních či rozhodčích řízení ve stejné věci uplynutí promlčecí nebo prekluzivní doby během mediačního řízení.

Zajištění důvěrnosti a kvality mediace

Ani mediátor ani jiná osoba účastnící se řízení mediace nesmí v rámci soudního řízení předkládat důkazy týkající se informací získaných během mediace. To je přípustné pouze v následujících případech:

  • je to nutné z naléhavých důvodů veřejného pořádku, zejména z důvodu zajištění tělesné integrity osoby;
  • zpřístupnění obsahu dohody vyplývající z mediace je nutné k provedení nebo výkonu dané dohody.

Členské státy musí rovněž podporovat vzdělávání mediátorů a dobrovolné vypracovávání a používání profesních etických kodexů.

Kontext

Tato směrnice navazuje na zelenou knihu z roku 2002 o alternativních způsobech řešení sporů a na Evropský kodex chování pro zprostředkovatele vydaný v říjnu 2004.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2008/52/ES

12. 6. 2008

21. 5. 2011 (čl. 10: 21. 11. 2010)

Úř. věst. L 136 ze dne 24. 5. 2008

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Směrem k evropskému horizontálnímu rámci pro kolektivní právní ochranu ( COM(2013) 401 final - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Toto sdělení uvádí hlavní stanoviska vyjádřená v kontextu veřejné konzultace zorganizované Komisí v roce 2011 pod názem Směrem k evropskému horizontálnímu rámci pro kolektivní právní ochranu. Stanoví také názor Komise na některé základní aspekty a doplňuje je doporučení, ve kterém Komise vyzývá všechny členské státy, aby zavedly vnitrostání mechanismy kolektivní právní ochrany založené na několika evropských principech.

Komise se zejména domnívá, že konsenzuální řešení sporů, mezi něž patří i mediace, může mít dodatečnou užitečnou funkci vzhledem k právnímu řízení. Komise proto členským státům doporučuje zavést tato kolektivní regulační mechanismy.

Poslední aktualizace: 27.03.2014

Top