Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Akreditace a dozor nad trhem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Akreditace a dozor nad trhem

Toto nařízení si klade za cíl zavést společný rámec týkající se akreditace V Evropské uniI (EU) a zjednodušit tak pohyb zboží mezi členskými státy. Akreditace je poslední fáze veřejné kontroly v rámci systému posuzování shody a svědčí o odborné způsobilosti subjektů posuzování shody.

Nařízení zároveň stanovuje rámec pro dozor nad výrobky na evropském trhu, aby bylo zajištěno, že odpovídají požadavkům, čímž se zajistí vysoká úroveň ochrany obecných zájmů. Nařízení zároveň obsahuje pravidla týkající se označení CE.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 339/93 (Text s významem pro EHP).

PŘEHLED

Toto nařízení stanoví v rámci členských států jasná pravidla organizace a provádění akreditací subjektů posuzování shody, které mají na starost provádění činnosti posuzování shody tak, aby byla zajištěna shoda s platnými požadavky.

Nezbytné je, aby byla zajištěna vysoká úroveň dozoru nad trhem, což umožní vyhovět požadavkům na ochranu obecných zájmů, jako jsou zdraví a bezpečnost obecně, zdraví a bezpečnost na pracovišti, ochrana spotřebitele, ochrana životního prostředí a bezpečnost.

Tato pravidla posilují již existující systém, aniž by přitom oslabila stávající právní nástroje, mezi něž patří směrnice o obecné bezpečnosti výrobků, která obecně přinesla dobré výsledky.

Akreditace

Toto nařízení vytváří rámec pro evropskou politiku v oblasti akreditace. Jako první zavádí společný právní základ týkající se akreditace a tím vytváří ucelený právní rámec, jímž se počínaje 1. lednem 2010 upravuje organizace akreditací v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP).

Akreditace je považována za nejvyšší stupeň veřejné kontroly řádného fungování subjektů posuzování shody, bez ohledu na to, zda je prováděna na povinném nebo dobrovolném základě. Akreditace nemá komerční povahu, aby se nesnižovala její hodnota a důvěryhodnost.

Pro akreditaci platí následující pravidla:

 • v každém z členských států existuje pouze jeden akreditační orgán;
 • Akreditační orgány nepředstavují konkurenci pro subjekty posuzování shody;
 • akreditace představuje činnost veřejné povahy;
 • akreditační orgány působí na neziskovém základě a dodržují zásady nestrannosti a objektivity.

Evropská organizace pro spolupráci v oblasti akreditace (EA) (EN) je odpovědna za řízení vzájemného hodnocení, přičemž provádí kontrolu odborné způsobilosti a fungování vnitrostátních akreditačních orgánů. Prostřednictvím mechanismu vzájemného hodnocení přispívá EA k posílení kvality služeb, které poskytují vnitrostátní akreditační orgány, a díky tomu jsou pak osvědčení o shodě vzájemně přijímána v celé EU i v ostatních zemích světa.

Dozor nad trhem

Členské státy zaručují účinný dozor nad svými trhy. Jsou povinny organizovat a provádět hloubkové kontroly s cílem zajistit, aby výrobky, na které se vztahují harmonizační právní předpisy Společenství, splňovaly požadavky na ochranu obecných zájmů, zejména zdraví a bezpečnosti.

Dozor nad výrobky na trhu Společenství zajišťují v každém členském státě příslušné orgány dozoru nad trhem. K jejich povinnostem patří:

 • kontrolovat, zda výrobky splňují požadavky týkající se bezpečnosti;
 • sledovat stížnosti nebo zprávy týkající se rizik v souvislosti s výrobky;
 • sledovat nehody a poškození zdraví, u nichž existuje podezření, že byly způsobeny uvedenými výrobky;
 • kontrolovat provádění nápravných opatření;
 • dále sledovat a aktualizovat vědecké a technické poznatky o otázkách bezpečnosti;
 • sledovat oznámení o nebezpečných výrobcích v rámci systému RAPEX.

Členské státy mají povinnost vzájemně spolupracovat a zajišťovat výměnu informací s Komisí a příslušnými agenturami Společenství.

Orgány dozoru nad trhem provádějí přiměřené kontroly vlastností výrobků, a to prostřednictvím kontrol dokladů a fyzických a laboratorních kontrol. Mají právo požadovat, aby hospodářské subjekty poskytly nezbytné informace, a rovněž mohou vstupovat do prostor dotčených hospodářských subjektů, aby mohly zcela nezávisle a co nejlépe plnit svůj úkol, spočívající v provedení dozoru.

Pokud orgány naleznou výrobek, který představuje riziko, varují uživatele přijetím vhodných opatření. Pokud výrobek představuje vážné riziko, členské státy zajistí, aby:

 • byl výrobek uveden v rámci systému RAPEX;
 • byl stažen z oběhu nebo z trhu;
 • byl výrobek změněn a riziko odstraněno.

V případě rizika členské státy neprodleně oznámí své rozhodnutí dotyčnému hospodářskému subjektu a Komisi a uvedou přitom přesné důvody tohoto rozhodnutí.

Pokud jde o kontroly výrobků, které vstupují na trh Společenství, členské státy poskytnou celním orgánům nezbytné prostředky k zajištění vhodných kontrol bezpečnosti výrobků, a to před jejich propuštěním do volného oběhu. V případě předpokládané nebo skutečné existence vážného nebezpečí nebo v případě, že k výrobku není přiložena požadovaná dokumentace, celní orgány pozastaví propuštění daného výrobku do volného oběhu.

Orgány dozoru nad trhem spolupracují s celními orgány s cílem zajistit účinnou kontrolu bezpečnosti výrobků.

Označení CE je jediné označení, které v případě, kdy je požadováno, svědčí o shodě výrobku s evropskými právními předpisy. Za připojení tohoto označení, zajišťujícího, že jsou splněny požadavky právních předpisů, nese odpovědnost výrobce. Pro případ neoprávněného užití tohoto označení jsou stanoveny sankce, včetně trestních.

Některé z činností, které souvisí s uplatňováním tohoto nařízení, může financovat Unie.

Tímto nařízením se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 s účinkem ode dne 1. ledna 2010.

Odkaz

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 765/2008

2. 9. 2008

-

Úř. věst. L 218ze dne 13. 8. 2008

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o dozoru nad trhem s výrobky a o změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 1999/5/ES, 2000/9/ES, 2000/14/ES, 2001/95/ES, 2004/108/ES, 2006/42/ES, 2006/95/ES, 2007/23/ES, 2008/57/ES, 2009/48/ES, 2009/105/ES, 2009/142/ES, 2011/65/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, č. 764/2008 a (ES) č. 765/2008 - (KOM (2013) 75 v konečném znění): Komise navrhuje přezkoumat stávající pravidla vycházející ze směrnice 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků, z nařízení (ES) č. 765/2008 o dozoru nad trhem a z odvětvových harmonizačních právních předpisů. Z jejich překrývání totiž vznikají hospodářským subjektům a vnitrostátním orgánům nejasnosti. Stávající návrh si klade za cíl zjednodušit současný systém dozoru nad nepotravinářskými spotřebními výrobky na vnitřním trhu způsobem, který co nejvíce spojuje pravidla platná pro všechny výrobky. Hlavní cíle jsou následující:

 • spojit pravidla pro dozor nad trhem do jednoho právního nástroje platného pro všechna odvětví;
 • odstranit překrývání v budoucích ustanoveních;
 • zavést jediný postup dozoru: návrh podporuje jednotné varovné oznámení prostřednictvím unijního systému rychlé výměny informací (RAPEX) o nebezpečných výrobcích;
 • jasně vymezit postup dozoru nad trhem chronologickým rozlišením různých fází postupu (obecná spravedlnost, zveřejňování informací, oznamování atd.).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování některých vnitrostátních technických pravidel u výrobků uvedených v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 3052/95/ES (Text s významem pro EHP) (Úřední věstník L 218 ze dne 13.8.08).

Poslední aktualizace 12.11.2013

Top