Help Print this page 
Title and reference
Směrnice o službách

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Směrnice o službách

Aby došlo k vytvoření skutečného vnitřního trhu služeb, klade si Směrnice o službách za cíl zvýšit svobodu usídlování poskytovatelů služeb v jiných členských státech a svobodu poskytování služeb mezi členskými státy. Zároveň tato směrnice usiluje o rozšíření výběru nabízeného adresátům služeb a zlepšení kvality služeb pro spotřebitele i podniky využívající tyto služby.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu (Úř. věst. L 376 ze dne 27.12.2006)

PŘEHLED

Tato směrnice vytváří obecný právní rámec podporující svobodu usídlování poskytovatelů služeb, jakož i volný pohyb služeb a zároveň zajišťující vysokou úroveň kvality služeb.

Spočívá na následujících čtyřech pilířích:

 • zvýšení svobody usídlování a svobody poskytování služeb v rámci EU;
 • posílení práv adresátů služeb coby jejich uživatelů;
 • podpora kvality služeb;
 • navázání účinné administrativní spolupráce mezi členskými státy.

Oblast působnosti

Směrnice vytváří obecný právní rámec pro všechny služby poskytnuté za úplatu (kromě vyňatých odvětví); zároveň však přihlíží ke specifické povaze jistých činností či profesí.

Tato směrnice se vztahuje na širokou škálu služeb, představujících přibližně 40 % HDP celé EU a zaměstnanosti. Spadají pod ni služby, jako jsou:

 • stavební a řemeslná činnost;
 • maloobchod;
 • většina regulovaných povolání (např. advokáti, architekti, inženýři a účetní);
 • služby vázané na podniky (např. údržba kanceláří, poradenství v oblasti řízení a reklamy);
 • cestovní ruch;
 • realitní služby;
 • soukromá výuka.

Z oblasti působnosti této směrnice je vyloučeno několik druhů služeb, zejména:

 • finanční služby;
 • telekomunikační sítě;
 • doprava;
 • zdravotní služby;
 • herní aktivity;
 • některé sociální služby.

Směrnice se vztahuje na následující dva případy:

 • Při trvalém usídlení podniku, tj. pokud chce konkrétní podnikatel nebo podnik zřídit trvalé sídlo (podniku nebo pobočky) ve vlastní zemi nebo v jiné zemi EU.
 • Při přeshraničním poskytování služeb, tj. pokud již zřízený podnik v jedné zemi EU chce poskytovat služby v jiné zemi EU, aniž by si tam zřídil trvalé sídlo, nebo pokud si spotřebitel sídlící v jedné zemi EU přeje obdržet službu od poskytovatele sídlícího v jiné zemi EU.

Adresátům služeb, zejména spotřebitelům a podnikům, navíc směrnice zajišťuje větší výběr a lepší dostupnost služeb v rámci EU, a to tak, že:

 • příjemci služeb jsou lépe informováni o poskytovatelích služeb i o poprodejních zárukách či opravách;
 • směrnice zakazuje jakoukoli diskriminaci na základě státní příslušnosti či bydliště příjemce služeb.

Zjednodušení administrativy

Směrnice ukládá členským státům, aby zjednodušily všechny postupy uplatňované při zřizování a realizaci aktivit v oblasti služeb. Formální požadavky, jako je povinnost předložit původní dokumenty, ověřené překlady či ověřené kopie, musí být až na výjimky zrušeny. Od prosince 2009 musí podniky a jednotlivci mít možnost splnit všechny formality on-line pomocí jednotných kontaktních míst.

Jednotná kontaktní místa jsou portály elektronické veřejné správy spuštěné národními orgány každé země EU. Poskytovatelé služeb je mohou využívat k následujícím účelům:

 • získání podrobných informací o podnikání v zahraničí či v jejich zemi původu;
 • on-line vyřízení administrativních formalit týkajících se zřízení podniku;
 • on-line vyřízení administrativních formalit týkajících se přeshraničního poskytování služeb.

Odstranění právních a administrativních překážek rozvoje činností v oblasti služeb

Aby zvýšila svobodu usídlování, počítá směrnice s:

 • povinností vyhodnotit slučitelnost povolovacích režimů s ohledem na zásady nediskriminace a přiměřenosti a dodržovat jisté zásady, pokud jde o povolovací podmínky a postupy platné pro činnosti v oblasti služeb;
 • zákazem jistých právních požadavků neodůvodnitelně přetrvávajících v právních předpisech některých členských států, jako např. požadavků na státní příslušnost;
 • povinností vyhodnotit slučitelnost určitého množství dalších právních požadavků s ohledem na zásady nediskriminace a přiměřenosti.

Usnadnění dočasného poskytování přeshraničních služeb

Aby posílila svobodu poskytování služeb, stanovuje směrnice, že členské státy musí zaručit svobodný přístup ke službě i její svobodné poskytování na jejich území. Členský stát, do nějž se poskytovatel služeb přesune, nebude moci vyžadovat dodržování takových vlastních požadavků, které nejsou nediskriminační a přiměřené a které nejsou vyžadovány z důvodu veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti, veřejného zdraví či ochrany životního prostředí.

Směrnice rovněž stanovuje jisté množství důležitých odchylek od této zásady, např. v oblasti profesní kvalifikace, vysílání pracovníků a služeb obecného hospodářského zájmu.

Posilování práv spotřebitelů coby uživatelů služeb

V rámci ochrany práv adresátů služeb směrnice:

 • upřesňuje právo adresátů využívat služby jiných členských států;
 • stanovuje právo adresátů obdržet informace o pravidlech platných pro poskytovatele služeb bez ohledu na jejich sídlo a nabízené služby.

Zajištění kvality služeb

V rámci kvality služeb si směrnice klade za cíl:

 • posílit kvalitu služeb např. podporou dobrovolné certifikace činností či formulováním chart kvality;
 • podpořit vypracovávání evropských kodexů chování, zejména ze strany profesních organizací či sdružení.

Navázání účinné administrativní spolupráce mezi členskými státy

K usnadnění usídlování a svobodného pohybu služeb v Evropské unii směrnice:

 • stanovuje členským státům právně závazné povinnosti spolupracovat s orgány jiných členských států na zajištění účinné kontroly činností v oblasti služeb v rámci Unie, aniž by však docházelo k nárůstu kontrol. Rovněž dochází k vytvoření výstražného mechanismu mezi členskými státy;
 • vytváří platformu pro rozvoj elektronického systému výměny informací mezi členskými státy, která je nezbytná pro realizaci jejich účinné administrativní spolupráce.

Kontext

Služby jsou hybnou silou evropské ekonomiky. Představují přibližně 70 % pracovních míst a evropského HDP a právě v tomto odvětví vzniká téměř 9 nových pracovních míst z 10. V rámci lisabonské strategie Komise vyslyšela výzvu Evropské rady, aby zformulovala politiku usilující o odstranění překážek svobodného pohybu služeb a svobody usídlování poskytovatelů služeb. Směrnice reaguje na zjištění, že jednotný trh služeb ještě nepřináší veškeré výhody, jež by bylo možné očekávat. Navzdory všudypřítomnosti služeb v evropské ekonomice se služby stále podílejí jen asi na pětině z celkového objemu obchodní výměny v rámci EU. Směrnice o službách byla přijata Parlamentem a Radou v prosinci 2006. Členské státy měly k dispozici na provedení jejích ustanovení do vnitrostátních předpisů lhůtu v délce tří let. Lhůta vypršela 28. prosince 2009.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2006/123/ES

28. 12. 2006

28. 12. 2009

Úř. věst. L 376 ze dne 27. 12. 2006

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Komise 2011/130/EU ze dne 25. února 2011, kterým se stanoví minimální požadavky na přeshraniční zpracování dokumentů elektronicky podepsaných příslušnými orgány podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu (Úř. věst. L 53 ze dne 26.2.2011)

Toto rozhodnutí si klade za cíl usnadnit ověřování elektronických podpisů, pokud jsou použity v:

 • originálech;
 • ověřených kopiích;
 • ověřených překladech.

Členské státy jsou povinny zavést nezbytné technické prostředky, které jim umožní zpracování elektronicky podepsaných dokumentů, jež předkládají poskytovatelé služeb prostřednictvím jednotných kontaktních míst a které jsou podepsány pomocí zaručeného elektronického podpisu XML, CMS nebo PDF.

Sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě, Evropskému Hospodářskému a Sociálnímu Výboru a Výboru Regionů ze dne 27. ledna 2011 s názvem Cesta k lépe fungujícímu jednotnému trhu služeb vycházející z výsledků postupu vzájemného hodnocení podle směrnice o službách (KOM(2011) 20 v konečném znění – Nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Prováděcí nařízení Komise 2014/148/EU ze dne 17. března 2014 kterým se mění rozhodnutí 2011/130/EU, kterým se stanoví minimální požadavky na přeshraniční zpracování dokumentů elektronicky podepsaných příslušnými orgány podle směrnice 2006/123/ES Evropského parlamentu a Rady o službách na vnitřním trhu (Úř. věst. L 80 ze dne 19.3.2014).

Poslední aktualizace: 06.06.2014

Top