Help Print this page 
Title and reference
Strategie proti šíření zbraní hromadného ničení

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Strategie proti šíření zbraní hromadného ničení

Strategie Evropské unie (EU) proti šíření zbraní hromadného ničení (ZHN) je základním prvkem zahraniční politiky EU. Jejím cílem je omezit, a v důsledku eliminovat vývojové programy týkající se šíření těchto zbraní a raket jako jejich nosičů.

AKT

Strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení ze dne 12. prosince 2003 (dokument č. 15708/03) (nebyl zveřejněn v Úředním věstníku).

PŘEHLED

Šíření ZHN, především jaderných, chemických a biologických zbraní a jejich nosičů (rakety se střední a dlouhou dráhou doletu, střely s plochou dráhou letu a bezpilotní vzdušné dopravní prostředky (UAV)), je rostoucí hrozbou v celosvětovém měřítku. Zejména se tak zvyšuje riziko používání těchto zbraní některými státy nebo jejich získání ze strany teroristických skupin.

Nešíření jaderných zbraní proto představuje základní cíl společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP), a to zejména od přijetí strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení v roce 2003.

Tato strategie, jejímž cílem je zabránit, odradit, zastavit a, pokud je to možné, eliminovat programy šíření těchto zbraní po celém světě, byla několikrát aktualizována Radou. Hlavní směry politiky EU nicméně zůstávají nezměněny:

  • posílit účinnost mnohostrannosti: systém mnohostranných smluv je právním základem všech snah EU v oblasti nešíření jaderných zbraní; jejich univerzální uplatňování je základním cílem, stejně jako zlepšování mechanismů, které kontrolují porušování stanovených pravidel;
  • podporovat regionálně a mezinárodně stabilní prostředí: především se zabývá posílením programů zaměřených na odzbrojení a zohledňování cíle v oblasti nešíření těchto zbraní ve všech politických, diplomatických a hospodářských činnostech a programech EU;
  • úzce spolupracovat s klíčovými partnery, například s USA, Ruskem, Spojeným královstvím nebo NATO, pokud jde o země nebo mezinárodní organizace, které hrají významnou úlohu v oblasti nešíření těchto typů zbraní.

Do rámce SZBP byla začleněna řada opatření k provádění akčního plánu nastíněného v uvedené strategii, přijaté v roce 2003. Rada ve složení pro vnější vztahy pořádá každého půl roku rozpravu o provádění strategie EU týkající se ZHN a pokrok strategie je vždy jednou za šest měsíců vyhodnocován ve zprávách.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Závěry Rady a nové pokyny pro činnost Evropské unie v oblasti boje proti šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů. V Bruselu dne 17. prosince 2008 (dokument č. 17172/08) (nebyl zveřejněn v Úředním věstníku).

Rozhodnutí Rady 2008/974/SZBP ze dne 18. prosince 2008 na podporu Haagského kodexu chování proti šíření balistických raket v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení (Úř. věst. L 345, 23.12.2008).

Rozhodnutí Rady 2010/430/SZBP ze dne 26. července 2010 o zřízení evropské sítě nezávislých analytických středisek pro nešíření na podporu provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení (Úř. věst. L 202, 4.8.2010).

Rozhodnutí Rady 2012/423/SZBP ze dne 23. července 2012 na podporu nešíření balistických raket v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení a v rámci provádění společného postoje Rady 2003/805/SZBP (Úř. věst. L 196, 24.7.2012).

Závěry Rady o zajištění pokračujícího úsilí o účinnou politiku EU v souvislosti s novými výzvami spočívajícími v šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů. 21. října 2013 (dokument č. 15104/13) (nebyl zveřejněn v Úředním věstníku).

Rozhodnutí Rady 2013/668/SZBP ze dne 18. listopadu 2013 na podporu činností Světové zdravotnické organizace týkajících se biologické bezpečnosti a ochrany v rámci strategie Evropské unie proti šíření zbraní hromadného ničení (Úř. věst. L 310, 20.11.2013).

Pololetní zpráva 2013/II o pokroku v provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení (Úř. věst. C 54, 25.2.2014).

Rozhodnutí Rady 2014/129/SZBP ze dne 10. března 2014 o podpoře evropské sítě nezávislých analytických středisek pro nešíření na podporu provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení (Úř. věst. L 71, 12.3.2014).

Poslední aktualizace: 30.05.2014

Top