Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Odškodňování obětí trestných činů

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Odškodňování obětí trestných činů

Cílem této směrnice je vytvořit systém spolupráce pro usnadnění přístupu k odškodnění obětí trestných činů v přeshraničních situacích. Tento systém funguje na základě systémů členských států pro odškodnění obětí úmyslných násilných trestných činů spáchaných na jejich územích.

AKT

Směrnice Rady 2004/80/ES ze dne 29. dubna 2004 o odškodňování obětí trestných činů

PŘEHLED

Oběti trestných činů by měly mít právo na spravedlivé a přiměřené odškodnění za újmu, kterou utrpěly, bez ohledu na to, kde v Evropské unii (EU) byl trestný čin spáchán. Tato směrnice k tomu přispívá následovně:

  • požaduje, aby členské státy do svých vnitrostátních právních předpisů zahrnuly systémy pro odškodnění obětí úmyslných násilných trestných činů spáchaných na jejich územích;
  • stanoví systém pro usnadnění přístupu k odškodnění obětí trestných činů v přeshraničních situacích (možnost podat žádost v členském státě bydliště, jmenování ústředních kontaktních bodů v členských státech, atd.).

Zajištění přiměřeného odškodnění obětí trestných činů po celé EU

Často je náročné zajistit odškodnění obětí kvůli tomu, že pachatel nemá dostatečné prostředky nebo že nelze zjistit totožnost pachatele nebo jej nelze trestně stíhat (o možnosti získat odškodnění od pachatele pojednává rámcové rozhodnutí o postavení obětí v trestním řízení). Většina členských států si je této skutečnosti vědoma a již zavedla státem financované systémy odškodnění. Tyto systémy se však velmi liší a tyto rozdíly vytvářejí značné nerovnosti, pokud jde o úplné pokrytí všech občanů EU a výši odškodnění.

Po tom, co směrnice vstoupí v platnost, bude možné odškodnit oběti trestného činu v přeshraničních a vnitrostátních situacích bez ohledu na zemi pobytu oběti nebo členský stát, ve kterém byl trestný čin spáchán. Výše odškodnění, které bude jednotlivým obětem vyplaceno, je ponecháno na uvážení členského státu, ve kterém byl trestný čin spáchán, ale musí být spravedlivé a přiměřené.

Usnadnění nároků na odškodnění ze strany obětí v přeshraničních situacích

Tato směrnice stanoví systém spolupráce pro usnadnění přístupu k odškodnění obětí trestných činů v přeshraničních situacích. Tento systém má fungovat na základě systémů členských států pro odškodnění obětí úmyslných násilných trestných činů spáchaných na jejich územích. Všechny členské státy proto musí do 1. července 2005 vytvořit mechanismus pro odškodnění a zavést vnitrostátní právní předpisy zajišťující systém pro odškodnění obětí.

Vytvoření systému pro odškodnění a posílení spolupráce mezi členskými státy

Všechny členské státy musí zajistit, aby jejich vnitrostátní právní předpisy stanovily existenci systému odškodnění obětí násilných trestných činů spáchaných na jejich území, který zaručuje spravedlivé a přiměřené odškodnění obětí.

Tato směrnice stanoví systém spolupráce mezi vnitrostátními orgány pro usnadnění přístupu k odškodnění obětí v přeshraničních situacích. Oběti trestných činů spáchaných v jiném členském státě nežli v členském státě, ve kterém mají obvyklé bydliště, mohou požádat orgán v členském státě bydliště (asistenční orgán) o informace, jak zažádat o odškodnění. Tento orgán v členském státě obvyklého bydliště předá žádost přímo orgánu v členském státě, v němž byl trestný čin spáchán (rozhodující orgán), který je zodpovědný za posouzení žádosti a vyplacení odškodného.

Komise vypracovala vzorové formuláře pro předávání žádostí a rozhodnutí týkající se odškodnění obětí (viz „Související akty“).

S ohledem na provádění směrnice stanoví vytvoření příručky pro pomoc orgánům a její zveřejnění na internetu. Směrnice také stanoví systém ústředních kontaktních bodů v každém členském státě pro usnadnění spolupráce v přeshraničních situacích. Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách Evropský soudní atlas ve věcech občanských.

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. ledna 2006.

Komise do 1. ledna 2009 předloží Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru zprávu o provádění této směrnice.

Kontext

V roce 1999 Komise předložila sdělení s cílem zlepšit situaci obětí trestných činů v EU. Kromě toho na zasedání Evropské rady v Tampere členské státy uznaly, že je zapotřebí stanovit minimální normy na ochranu obětí trestných činů v Unii. Dne 15. března 2001 Rada přijala rámcové rozhodnutí o postavení obětí v trestním řízení. Toto rámcové rozhodnutí obsahuje ustanovení o odškodnění pachatelem, ale jinak se záležitosti odškodňování obětí trestných činů nedotýká.

Následně, dne 28. září 2001, Komise představila zelenou knihu o odškodňování obětí trestných činů, která se zaměřovala na dvě hlavní oblasti možné akce:

  • přijetí minimálních norem vzhledem k odškodnění na evropské úrovni s tím, že by členské státy obětem zajistily přiměřenou výši státního odškodnění;
  • přijetí opatření, která by v praxi zajistila snadný přístup k odškodnění, bez ohledu na to, kde v EU byl trestný čin spáchán.

Tato směrnice z uvedené zelené knihy vychází. Po teroristických útocích v Madridu v březnu 2004 Komise ve svém prohlášení o boji proti terorismu vyzvala k přijetí směrnice před 1. květnem 2004.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2004/80/ES

26. 8. 2004

1. 1. 2006

Úř. věst. L 261, 6. 8. 2004.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru ze dne 20. dubna 2009 o uplatňování směrnice Rady 2004/80/ES odškodňování obětí trestných činů (KOM(2009) 170 v konečném znění – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku). Tato zpráva hodnotí uplatňování směrnice v členských státech v období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2008. Termín provedení směrnice (1. ledna 2006) splnilo pouze 15 členských států. Od 11 členských států byla přijata následná oznámení. Hodnocení proto není úplné.

V každém případě 25 členských států zavedlo systémy, pomocí kterých mohou oběti předkládat žádosti, určilo příslušné orgány a provedlo ustanovení týkající se správních řízení. Většina členských států také informovala o opatřeních a metodách, pomocí kterých mohou žadatelé dostávat informace o émech odškodnění.

Kvůli nedávnému provádění směrnice v některých členských státech, jazykovým bariérám, se kterými se někteří setkali, a také nedostatku znalostí o ých právních řádech a řízeních zůstal počet přeshraničních žádostí a akcí velmi nízký. Dále zpracovávání a předávání žádostí a rozhodnutí se v ých členských státech velmi liší.

Všechny členské státy až na jeden mají zavedené spravedlivé a přiměřené vnitrostátní systémy odškodnění. Většina států odškodňuje oběti za zranění, dlouhodobé tělesné postižení a smrt a také blízké příbuzné v případech zabití, ale vylučuje neúmyslnou újmu. Trestné činy však musí být nahlášeny policii. Většina členských států ukládá lhůtu pro žádosti a horní mez odškodnění. Většina členských států také poskytuje omezené odškodnění, když oběť ke své újmě přispěla.

Pouze 13 členských států předalo Komisi úplné podrobnosti o asistenčních a rozhodujících orgánech, jazycích, ve kterých je možné předávat informace mezi těmito orgány, opatřeních pro poskytování informací žadatelům a formulářích žádostí. Následně bude pravidelně aktualizována příručka, která je zveřejněná v Atlasu a obsahuje všechny tyto podrobnosti.

Rozhodnutí Komise 2006/337/ES ze dne 19. dubna 2006, kterým se zavádí vzorové formuláře pro předávání žádostí a rozhodnutí podle směrnice Rady 2004/80/ES o odškodňování obětí trestných činů (Úř. věst. L 125 ze dne 12.5.2006). Komise zavedla vzorové formuláře pro předávání žádostí a rozhodnutí o odškodňování. Tyto formuláře jsou připojeny v příloze k tomuto rozhodnutí.

Poslední aktualizace: 10.11.2009

Top