Help Print this page 
Title and reference
Teroristické trestné činy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Teroristické trestné činy

Po útocích 11. září 2001 se Evropská unie (EU) rozhodla zintenzívnit boj proti terorismu. Proto přijala rámcové rozhodnutí, které země EU vyzývá ke sladění právních předpisů a stanovení minimálních pravidel v oblasti teroristických trestných činů. Po definování takových teroristických trestných činů rámcové rozhodnutí stanovuje tresty, které země EU musí začlenit do svých vnitrostátních právních předpisů.

AKT

Rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV ze dne 13. června 2002 o boji proti terorismu (Viz pozměňovací akt(y)).

PŘEHLED

Rámcové rozhodnutí harmonizuje definici teroristických trestných činů ve všech zemích EU zavedením specifické a společné definice. Jeho pojetí terorismu je kombinací dvou prvků:

  • objektivního prvku, protože uvádí výčet případů závažného trestního chování (vražda, tělesná zranění, braní rukojmí, vydírání, výroba zbraní, útoky, výhrůžky spácháním některého jednání uvedeného výše atd.);
  • subjektivní prvek, protože tyto činy jsou považovány za teroristické trestné činy, pokud jsou spáchány s cílem závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo, protiprávně přinutit vládu nebo mezinárodní organizaci, aby jednala určitým způsobem nebo aby se jednání zdržela, nebo závažným způsobem destabilizovat či zničit základní politické, ústavní, hospodářské nebo sociální struktury země nebo mezinárodní organizace.

Rámcové rozhodnutí definuje teroristickou skupinu jako strukturovanou organizaci více než dvou osob existující po delší dobu, která jedná ve shodě, a mluví o vedení teroristické skupiny a účasti na její činnosti jako o trestných činech spojených s teroristickými skupinami.

Země EU dále musí zajistit trestnost určitých úmyslných jednání jako trestných činů spojených s teroristickými činnostmi, i když nedojde ke spáchání žádného teroristického trestného činu. Patří sem:

  • veřejné vyzývání ke spáchání teroristického trestného činu;
  • nábor a školení pro terorismus;
  • krádež s přitěžujícími okolnostmi, vydírání a padělání veřejných listin s cílem spáchat teroristický trestný čin.

Pro trestání teroristických trestných činů musí země EU do svých vnitrostátních právních předpisů začlenit účinné, přiměřené a odrazující tresty, které mohou vést k vydání pachatele. Kromě toho země EU musí zajistit trestnost právnických osob v případech, kdy spáchá teroristický trestný čin fyzická osoba, která má oprávnění zastupovat právnickou osobu nebo má pravomoci přijímat rozhodnutí jménem této právnické osoby.

Země EU musí podniknout nezbytné kroky pro:

  • stanovení soudní příslušnosti vzhledem k teroristickým trestným činům;
  • stanovení soudní příslušnosti, kdy odmítnou předat nebo vydat osobu podezřelou nebo usvědčenou z daného trestného činu do jiné země EU nebo země mimo EU;
  • koordinaci svých činností a rozhodování, která z nich bude pachatele trestně stíhat, aby se soudní řízení pokud možno soustředilo v jedné zemi EU, když se týká více zemí EU.

Zajistí také potřebnou pomoc pro oběti a jejich rodiny (kromě opatření již stanovených v rámcovém rozhodnutí 2001/220/JHA).

Kontext

Teroristické útoky v září 2001 vedly EU ke zintenzívnění úsilí v této oblasti. Toto rámcové rozhodnutí má proto přispět k tomu, aby na úrovni EU byl boj proti terorismu efektivnější. Tato problematika již byla rozebírána na zasedání Evropské rady v Tampere v říjnu 1999 a v Santa Maria da Feira v červnu 2000.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV

22. 6. 2002

31. 12. 2002

Úř. věst. L 164 ze dne 22. 6. 2006

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rámcové rozhodnutí 2008/919/SVV

9. 12. 2008

9. 12. 2010

Úř. věst. L 330 ze dne 9. 12. 2008

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise ze dne 6. listopadu 2007 založená na článku 11 rámcového rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 o boji proti terorismu (KOM(2007) 681 v konečném znění – Úřední věstník C 9 ze dne 15.1.2008). Tato druhá zpráva konstatuje, že většina zemí EU hodnocených po prvé uspokojivě provedla hlavní ustanovení obsažená v rámcovém rozhodnutí. Důležité otázky nicméně zůstávají. Co se týče zemí EU hodnocených po druhé, dodatečné informace, které zaslaly, umožnily Komisi obecně konstatovat vyšší úroveň souladu. Většina hlavních nedostatků uvedených v první hodnotící zprávě však zůstává nezměněna.

K hlavním obavám Komise patří to, že některé země EU nedostatečně provádějí ustanovení, která stanovují společnou definici terorismu, harmonizaci sankcí za trestné činy spojené s teroristickou skupinou a trestněprávní odpovědnost právnických osob za teroristické trestné činy.

Zpráva Komise ze dne 8. června 2004 založená na článku 11 rámcového rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 o boji proti terorismu (KOM(2004) 409 v konečném znění – Úřední věstník C 321 ze dne 28.12.2004). Tato zpráva provádí přezkum opatření provedených zeměmi EU, aby byly v souhlasu s rámcovým rozhodnutím o boji proti terorismu. Podle zprávy většina zemí EU podnikla nezbytná opatření, aby byly ve shodě s hlavními ustanoveními tohoto právního nástroje. Byly však uvedeny některé nedostatky.

Poslední aktualizace: 18.08.2010

Top