Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bezpečnost v souvislosti s fotbalovými zápasy mezinárodního rozměru

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bezpečnost v souvislosti s fotbalovými zápasy mezinárodního rozměru

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rozhodnutí Rady 2002/348/SVV – bezpečnost na mezinárodních fotbalových zápasech

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ?

 • Jeho cílem je předcházet násilí spojenému s fotbalem a bojovat proti němu navržením metod pro mezinárodní koordinaci dohledu nad fotbalovými zápasy, která zajistí bezpečnost občanů EU.
 • Zřizuje národní fotbalová informační střediska, která usnadní sdílení informací, přeshraniční spolupráci a zajištění bezpečnosti mezinárodních fotbalových zápasů.

KLÍČOVÉ BODY

Země EU musí zřídit národní fotbalové informační středisko pro policejní zajišťování fotbalových zápasů mezinárodního rozměru. Úkolem těchto středisek je:

 • koordinovat a usnadňovat mezinárodní policejní spolupráci a výměnu informací,
 • sdílet informace o vysoce rizikových příznivcích,
 • poskytovat možnou pomoc vnitrostátním orgánům,
 • provádět hodnocení rizika týkajícího se jejich vlastních klubů a vlastního národního mužstva a tyto informace poskytovat ostatním zemím EU.

Před, během a po fotbalové události se sdílí tyto informace:

 • strategické informace popisující všechny aspekty události, zejména s ohledem na bezpečnostní rizika spojená s daným zápasem nebo soutěží,
 • operační informace umožňující vytvořit si přesný obraz událostí během dané události,
 • taktické informace, které umožňují učinit vhodná opatření za účelem udržení veřejného pořádku a bezpečnosti a poskytnou zpětnou vazbu po události.

Informace jsou důvěrné a měly by být poskytovány včas. Výměna osobních údajů musí být náležitě zabezpečena tak, aby splňovala platné vnitrostátní i mezinárodní předpisy.

Usnesení Rady z roku 2003 vyzývá země EU, aby zvážily zákaz vstupu na stadiony osobám, které byly odsouzeny za násilí na fotbalových zápasech, včetně možnosti rozšíření platnosti zákazu na jiné země EU, podpořené tresty za jeho porušení.

Příručka pro mezinárodní policejní spolupráci, která byla představena v roce 1999 a aktualizována usnesením Rady v roce 2006, poskytuje šablonu pro výměnu informací. Příručka obsahuje pokyny týkající se:

 • sběru informací,
 • průzkumu,
 • sledování (spottingu),
 • zvládnutí davu a
 • komunikace s fanoušky a médii.

Také se zabývá podmínkami, za jakých mohou pracovníci policie přímo asistovat v jiných zemích.

V rozhodnutí z roku 2014 se Evropská komise a Unie evropských fotbalových asociací dohodly na posílení spolupráce a dialogu, včetně aktivit pro potírání násilí na fotbalových stadionech. Obě strany nejméně jednou ročně pořádají bilaterální setkání vedoucích osob za účelem přezkumu postupů.

ODKDY SE ROZHODNUTÍ POUŽIJE?

Používá se od 9. května 2002.

KONTEXT

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise v části „Podpora fair play a spolupráce ve sportu“.

AKT

Rozhodnutí Rady 2002/348/SVV ze dne 25. dubna 2002 o bezpečnosti v souvislosti s fotbalovými zápasy mezinárodního rozměru (Úř. věst. L 121, 8.5.2002, s. 1–3)

Postupné změny rozhodnutí 2002/348/SVV byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Usnesení Rady ze dne 17. listopadu 2003 o využití členskými státy zákazu vstupu na místa konání mezinárodních fotbalových zápasů (Úř. věst. C 281, 22.11.2003, s. 1–2)

Usnesení Rady ze dne 4. prosince 2006 o aktualizované příručce s doporučeními pro mezinárodní policejní spolupráci a opatřeními k předcházení násilí a výtržnostem a jejich zvládání při mezinárodních fotbalových zápasech, které se týkají alespoň jednoho členského státu (Úř. věst. C 322, 29.12.2006, s. 1–39)

Rozhodnutí Komise ze dne 14. 10. 2014 o přijetí ujednání pro spolupráci Evropské komise a Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) (C(2014) 7378 final ze dne 14.10.2014)

Poslední aktualizace 25.05.2016

Top