Help Print this page 
Title and reference
Volný pohyb a pobyt v EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Volný pohyb a pobyt v EU

Splní-li občané Evropské unie všechny podmínky vytyčené ve smlouvách o EU, mají právo svobodně odejít do jiné země EU a žít v ní. Tento volný pohyb osob je jednou ze základních zásad EU.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS

PŘEHLED

Splní-li občané Evropské unie všechny podmínky vytyčené ve smlouvách o EU, mají právo svobodně odejít do jiné země EU a žít v ní. Tento volný pohyb osob je jednou ze základních zásad EU.

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Směrnice:

spojuje do jediného právního aktu řadu stávajících právních předpisů,

stanoví podmínky práva občanů EU* a jejich rodinných příslušníků* na volný pohyb a pobyt (jak dočasný, tak trvalý),

vytyčuje omezení těchto práv z důvodu veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo veřejného zdraví,

ujasňuje postavení zaměstnaných osob, osob samostatně výdělečně činných, studentů a osob nepracujících za úplatu.

KLÍČOVÉ BODY

Občané EU s platným průkazem totožnosti či pasem mohou:

stejně jako jejich rodinní příslušníci, ať se jedná o občany EU či nikoli, vstoupit do jiné země EU, aniž by potřebovali výjezdní či vstupní vízum,

žít až tři měsíce bez jakýchkoli podmínek či formalit v jiné zemi EU,

žít za jistých podmínek v jiné zemi EU déle než tři měsíce v závislosti na svém postavení v této hostitelské zemi. Osoby zaměstnané či samostatně výdělečně činné nemusí žádné další podmínky splňovat. Studenti a jiné lidé nepracující za úplatu, jako jsou osoby v důchodu, musí mít pro sebe a svou rodinu dostatek prostředků, aby nebyli přítěží pro systém sociální podpory hostitelské země, a mít komplexní zdravotní pojištění,

žijí-li v zemi déle než tři měsíce, musí se zapsat na příslušných úřadech. Jejich rodinní příslušníci, nejedná-li se o státní příslušníky EU, potřebují pobytovou kartu na pět let,

mít právo na trvalý pobyt, žijí-li v jiné zemi EU nepřetržitě po dobu pěti let. Totéž platí i pro rodinné příslušníky,

mají právo, aby s nimi bylo zacházeno stejně jako se státními příslušníky hostitelské země. Hostitelské orgány však nejsou povinny občanům EU nepracujícím za úplatu během prvních tří měsíců jejich pobytu přidělovat dávky.

Dále:

v případě, že daný občan EU zemře nebo zemi opustí, rodinným příslušníkům může právo žít v dotčené zemi za jistých podmínek zůstat,

v případě, že se občané EU či rodinní příslušníci chovají způsobem, který vážně ohrožuje některý ze základních zájmů společnosti, mohou být tito občané či rodinní příslušníci vyhoštěni,

jedinými nemocemi, které odůvodňují omezení svobody pohybu, jsou takové, které Světová zdravotnická organizace považuje za nemoci s epidemickým potenciálem.

KDY SMĚRNICE VSTOUPILA V PLATNOST?

Dne 30. dubna 2004.

KLÍČOVÉ POJMY

* občan EU: kdokoli se státní příslušností v zemi EU.

* rodinný příslušník: vztahuje se například na manžela či manželku, partnera, se kterým občan EU žije v registrovaném partnerství, a přímé potomky, kteří jsou mladší 21 let.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2004/38/ES

30. 4. 2004

30. 4. 2006

Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 77-123

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/54/EU ze dne 16. dubna 2014 o opatřeních usnadňujících výkon práv udělených pracovníkům v souvislosti s jejich volným pohybem (Úř. věst. L 128, 30.4.2014, s. 8-14);

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o pokynech pro lepší provádění a uplatňování směrnice 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států (KOM(2009) 313 v konečném znění ze dne 2. července 2009);

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Volný pohyb občanů EU a jejich rodin: Pět rozhodujících opatření (COM (2013) 837 final ze dne 25. listopadu 2013);

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Pomáhat vnitrostátním orgánům v boji proti zneužívání práva na volný pohyb: Příručka pro řešení otázky údajných účelových sňatků mezi občany EU a státními příslušníky třetích zemí v kontextu práva EU o volném pohybu občanů EU (COM(2014) 604 final ze dne 26. září 2014)

Poslední aktualizace 24.09.2015

Top