Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Systém na ochranu eura proti padělání

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Systém na ochranu eura proti padělání

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení Rady (ES) č. 1338/2001 - ochrana eura proti padělání

PŘEHLED

Evropská unie (EU) zavedla systém na ochranu eura proti padělání.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Stanovuje systém umožňující zemím EU sbírat a vyměňovat si mezi sebou, s Evropskou centrální bankou (ECB), s Evropskou komisí a případně třetími zeměmi informace o padělaných bankovkách a mincích.

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

Nařízení Rady (ES) č. 1339/2001 rozšiřuje oblast působnosti nařízení tak, aby byly zahrnuty i země EU, které nejsou členy eurozóny.

Hlavní znaky systému na ochranu eura

Systematický přenos technických údajů o padělaných eurobankovkách a euromincích orgány zemí EU (především národními centrálními bankami) do ECB, ECB odpovídá za jejich uchovávání a zpracování.

Orgány zemí EU musí umožnit svému národnímu analytickému středisku, aby přezkoumávalo podezřelé padělané bankovky, a národnímu mincovnímu analytickému středisku, aby přezkoumávalo podezřelé mince. Tyto orgány musí všechny nové typy podezřelých bankovek poslat ECB a všechny nové typy podezřelých mincí Evropskému technickému a vědeckému středisku.

Určité povinnosti mají úvěrové instituce, jiní poskytovatelé platebních služeb a jiné instituce, které zpracovávají a distribuují bankovky a mince veřejnosti. Země EU musí zajišťovat účinné, přiměřené a odrazující tresty použitelné na instituce, které neplní své povinnosti.

Spolupráce mezi příslušnými orgány zemí EU (zejména vnitrostátními ústředními orgány zřízenými podle Mezinárodní úmluvy o potírání penězokazectví, ECB, Komisí a Evropským policejním úřadem (Europol).

Centralizace informací o případech padělání eura na vnitrostátní úrovni a jejich předávání Europolu.

Spolupráce se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi (včetně Interpolu).

Země EU musí Komisi a ECB předložit seznam orgánů, které určily jako příslušné k identifikaci padělků bankovek a mincí.

KONTEXT

Nařízení (ES) č. 1338/2001, zavedené před zavedením eura v roce 2002, se snaží chránit eurobankovky a euromince před paděláním.

Doplňuje sérii již dříve přijatých rozhodnutí o:

zřízení národních analytických středisek,

shromažďování technických informací o padělcích eura Evropskou centrální bankou a Evropským technickým a vědeckým střediskem odpovědným za analyzování euromincí,

zavedení sankcí za padělání eura.

Více informací je k dispozici zde:

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 1338/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se stanoví opatření nutná k ochraně eura proti padělání

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 1338/2001

4. 7. 2001

-

Úř. věst. L 181, 4. 7. 2001, s. 6-10

Nařízení Rady (ES) č. 1339/2001 (rozšiřuje účinky nařízení Rady (ES) č. 1338/2001 na země, které nejsou členy eurozóny)

1. 1. 2002

-

Úř. věst. L 181, 4. 7. 2001, s. 11Viz konsolidované znění

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 44/2009

23. 1. 2009

-

Úř. věst. L 17, 22. 1. 2009, s. 1-3

Nařízení (ES) č. 45/2009

9. 2. 2009

-

Úř. věst. L 17, 22. 1. 2009, s. 4

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Rady 2001/887/SVV ze dne 6. prosince 2001 o ochraně eura proti padělání (Úř. věst. L 329 ze dne 14.12.2001, s. 1-2)

2001/912/ES: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 8. listopadu 2001 o některých podmínkách přístupu k systému monitorování padělků (ECB/2001/11) (Úř. věst. L 337 ze dne 20.12.2001, s. 49-51)

Rozhodnutí Rady 2003/861/ES ze dne 8. prosince 2003 o analýze a spolupráci s ohledem na padělané euromince (Úř. věst. L 325, 12.12.2003, s. 44)

2010/597/EU: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 16. září 2010 o ověřování pravosti a upotřebitelnosti eurobankovek a jejich navracení zpět do oběhu (ECB/2010/14) (Úř. věst. L 267, 9. 10.2010, s. 1-20)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1210/2010 ze dne 15. prosince 2010 o ověřování pravosti euromincí a o zacházení s euromincemi nevhodnými pro oběh (Úř. věst. L 339, 22.12.2010, s. 1-5).

2013/211/EU: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 19. dubna 2013 o nominálních hodnotách, specifikacích, reprodukci, výměně a stahování eurobankovek (ECB/2013/10) (Úř. věst. L 118, 30.4.2013, s. 37-42)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 331/2014, kterým se zřizuje program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání (program „Pericles 2020“) a kterým se zrušují rozhodnutí Rady 2001/923/ES, 2001/924/ES, 2006/75/ES, 2006/76/ES, 2006/849/ES a 2006/850/ES (Úř. věst. L 103, 5.4.2014, s. 1-9)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/62/EU ze dne 15. května 2014 o trestněprávní ochraně eura a jiný ch měn proti padělání, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2000/383/SVV (Úř. věst. L 151, 21.5.2014, s. 1-8)

Dohoda mezi Evropským policejním úřadem (EUROPOL) a Evropskou centrální bankou (ECB) (Úř. věst. C 123, 17.4.2015, s. 1-5)

Poslední aktualizace 06.10.2015

Top