Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropská soudní síť pro občanské a obchodní věci

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Evropská soudní síť pro občanské a obchodní věci

Rada vytvořila soudní síť pro občanské a obchodní věci pro usnadnění spolupráce mezi členskými státy v těchto oblastech. Prostřednictvím internetu mají občané k dispozici informace o právním systému členských států (o způsobu zahájení soudního řízení, o právní pomoci atd.). Síť tvoří kontaktní místa v členských státech.

AKT

Rozhodnutí Rady 2001/470/ES ze dne 28. května 2001 o vytvoření Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci (Viz pozměňovací akt(y))

PŘEHLED

Postupné vytvoření prostoru svobody, bezpečnosti a práva a také řádné fungování vnitřního trhu vyžadují zdokonalení, zjednodušení a urychlení účinné soudní spolupráce členských států v občanských a obchodních věcech.

Toto rozhodnutí má zajistit provádění tohoto cíle, jehož význam zdůraznil akční plán Rady a Komise z prosince 1998 a také zasedání Evropské rady konané v Tampere v říjnu 1999, a to vytvořením Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci.

Evropskou soudní síť pro občanské a obchodní věci tvoří:

 • ústřední kontaktní místa určená členskými státy a podle potřeby omezený počet dalších kontaktních míst;
 • styční soudci a další orgány (zodpovědné v oblasti soudní spolupráce v občanských a obchodních věcech), jejichž členství v síti považují členské státy za účelnou;
 • profesní sdružení, která zastupují právníky, jenž se podílejí na uplatňování právních aktů Společenství a mezinárodních dokumentů v oblasti civilního soudnictví.

Výraz „členský stát“ v tomto rozhodnutí znamená všechny členské státy s výjimkou Dánska.

Informování členských států a jejich občanů o občanských a obchodních věcech

Síť má dva zvláštní úkoly:

 • usnadnit soudní spolupráci mezi členskými státy v občanských a obchodních věcech vytvořením informačního systému pro členy sítě;
 • usnadnit přístup k soudům poskytováním informací o nástrojích pro soudní spolupráci Společenství a mezinárodních nástrojích.

Síť také pomáhá:

 • zajistit hladký průběh řízení s přeshraničním účinkem;
 • usnadnit žádosti o soudní spolupráci mezi členskými státy, zejména pokud není použitelný žádný právní akt Společenství nebo mezinárodní dokument;
 • uplatňovat akty Společenství nebo platné úmluvy mezi členskými státy.

Plnění požadavků sítě: kontaktní místa

Kontaktní místa mají v síti klíčovou úlohu, poskytují obecné informace o právních aktech Společenství a mezinárodních dokumentech a rovněž informace potřebné pro spolupráci a pro uplatňování práva členského státu, které je použitelné, usnadňují zpracovávání žádostí o soudní spolupráci, usilují o řešení vznikajících obtíží a koordinují spolupráci mezi vnitrostátními členy.

Kontaktní místa reagují na žádosti o soudní spolupráci ve stanoveném časovém limitu (do 15 dní od obdržení, pokud nedojde k prodloužení) s využitím technologických prostředků, které poskytují členské státy. Komise si vede rejstřík žádostí a odpovědí kontaktních míst.

Kontaktní místa se nejméně jednou za šest měsíců setkávají pro výměnu informací a zkušeností, pro identifikaci problémů a osvědčených postupů a pro určení parametrů informačního systému.

I když se na Dánsko nevztahuje uplatňování tohoto rozhodnutí, může být na setkáních sítě zastoupeno. Kromě toho přistupující a kandidátské země a také některé třetí země mohou zaslat nejvýše tři zástupce, kteří se těchto setkání mohou účastnit jako pozorovatelé.

Mimo setkání si kontaktní místa mohou vyměňovat informace prostřednictvím zabezpečeného systému vytvořeného Komisí.

Síť má jednat s podobnými sítěmi a mezinárodními organizacemi, jako je Evropská soudní síť v trestních věcech, Evropská soudní síť pro další vzdělávání (EN) (FR), síť evropských spotřebitelských center (síť ESC) a také sítě pro soudní spolupráci vytvořené mezi třetími zeměmi a s mezinárodními organizacemi.

Informování veřejnosti

Informační systém založený na Internetu poskytuje přístup k informacím o platných soudních opatřeních, judikatuře, právních a soudních systémech členských států a spolupráci v občanských a obchodních věcech. Systém také obsahuje praktické informační listy pro veřejnost.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí 2001/470/ES

1. 12. 2002

-

Úř. věst. L 174 ze dne 27. 6. 2001

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí č. 568/2009/ES

11. 1. 2011

-

Úř. věst. L 168 ze dne 30. 6. 2009

Postupné změny a opravy rozhodnutí Rady č. 2001/470/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru ze dne 16. května 2006 o uplatňování rozhodnutí Rady č. 2001/470/ES o zřízení Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci (KOM(2006) 203 v konečném znění – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku).

Tuto zprávu vypracovala Komise podle čl. 19 rozhodnutí uvedeného výše. Zpráva shrnuje aktuální charakteristiky a práci sítě. Komise je přesvědčena, že síť obecně naplňuje očekávání, ale uznává, že stále má obrovský potenciál pro další rozvoj. Pokud má síť tento potenciál naplnit, musí dostat potřebné prostředky. Komise tudíž doporučuje dosažení následujících cílů:

 • všechna hlavní kontaktní místa v členských státech musí být schopna soustředit svou činnost výlučně na práci sítě; za tímto účelem je členské státy vybaví potřebnými výsadami a zdroji;
 • při vytváření internetových stránek soudní sítě je třeba vyvinout větší snahu o zkvalitnění jejich obsahu i jejich jazykového aspektu;
 • musí pokračovat práce na praktických příručkách, informačních iniciativách a dalších činnostech v souvislosti s pojednáváním o konkrétních příkladech;
 • kontaktní místa by měla být postupně zpřístupněna veřejnosti s využitím komunikačních prostředků online.

See also

 • Generální ředitelství pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost Evropské komise: Dokumentační centrum pro spolupráci ve věcech občanských (EN): Hodnocení fungování Evropské soudní sítě (EN) ze dne 20. června 2005 provedené Komisí
 • Evropská soudní síť pro občanské a obchodní věci

Poslední aktualizace: 09.06.2011

Top