Help Print this page 
Title and reference
Jednotný vzor povolení k pobytu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Jednotný vzor povolení k pobytu

Evropská unie stanovila jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 1030/2002 ze dne 13. června 2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí (Viz pozměňovací akty)

PŘEHLED

Toto nařízení nahrazuje společnou akci Rady 97/11/JVV (viz níže rubrika „související akty“) o jednotném vzoru povolení k pobytu * a opatření přijatá Radou pro její požívání. V rámci Schengenské úmluvy může povolení k pobytu společně s cestovním dokladem nahradit vízum. Státní příslušník třetí země * může po předložení pasu a povolení k pobytu vstoupit do členského státu v schengenském prostoru a strávit tam krátkodobý pobyt.

Nařízení popisuje obecné parametry jednotného vzoru, jehož vyhotovení je součástí přílohy nařízení. Povolení k pobytu jsou vyhotovena ve formě zvláštních dokumentů na základě předloženého vzoru. Další technická ustanovení, jejichž cílem je boj proti padělání a napodobování, určuje Komise a výbor zřízený nařízením (ES) č. 1683/95, kterým se stanoví jednotný vzor víz. Pokud je rozhodnuto, že tato ustanovení mají být tajná, jsou předána pouze subjektům pověřeným tiskem povolení k pobytu, které stanoví členské státy.

Podle směrnice 95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů má každá osoba s uděleným povolením k pobytu právo požádat o opravu osobních údajů, které jsou v tomto povolení uvedeny.

Součástí povolení k pobytu jsou biometrické identifikační prvky *, aby bylo možno ověřit pravost dokumentu a totožnost státního příslušníka třetí země. Součástí těchto identifikačních prvků je zobrazení obličeje (fotografie) a dva otisky prstů, s nimiž bude nakládáno podle vnitrostátních zvyklostí a v souladu s Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod a Úmluvou Organizace spojených národů o právech dítěte. Technické specifikace pro shromažďování biometrických identifikačních prvků jsou stanoveny v souladu s předpisy Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) a vycházejí z technických specifikací použitých v cestovních pasech vydaných v členských státech jejich státním příslušníkům v souladu s nařízením (ES) č. 2252/2004.

Toto nařízení se nevztahuje na státní příslušníky třetí země v následujících případech:

 • rodinní příslušníci občana Unie, který uplatňuje své právo na volný pohyb;
 • státní příslušníci ze zemí Evropského sdružení volného obchodu, které jsou smluvními stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru, kteří uplatňují své právo na volný pohyb, jakož i jejich rodinní příslušníci;
 • státní příslušníci třetích zemí, na které se nevztahuje vízová povinnost, a s povolením strávit v členském státě období maximálně tří měsíců.

Členské státy mohou použít jednotný vzor k jiným účelům, než na které se vztahuje toto nařízení. Musejí však být přijata opatření, která zamezí jakékoliv záměně s jednotným povolením k pobytu.

Členské státy vydávají jednotný vzor povolení k pobytu v souladu s tímto nařízením nejpozději jeden rok po přijetí dalších bezpečnostních opatření. Biometrické identifikační prvky budou zavedeny nejpozději dva (zobrazení obličeje) nebo tři roky (otisky prstů) po přijetí potřebných technických opatření. Dříve vydaná povolení na jiných vzorech povolení k pobytu zůstávají v platnosti, nestanoví-li členské státy jinak. Během přechodného období dvou let po přijetí technických specifikací pro zobrazení obličeje lze povolení k pobytu vydat ve formě nálepky.

Irsko a Spojené království sdělily svou vůli podílet se na přijetí a použití nařízení. Pokud jde o Dánsko, Islandskou republiku, Norské království a Švýcarskou konfederaci, toto nařízení představuje rozvoj schengenského acquis.

Kontext

Na zasedání v Soluni ve dnech 19. a 20. června 2003 podtrhla Evropská rada ve vztahu k biometrickým identifikačním prvkům nutnost zajistit určitou soudržnost, která bude zárukou jistého stupně jednotnosti dokumentů vydávaných státním příslušníkům třetích zemí, pasů vydávaných občanům Unie a informačních systémů. Jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí přispívá především k prevenci nelegálního přistěhovalectví a neoprávněného pobytu. Použití biometrických identifikačních prvků přispívá k ochraně povolení k pobytu před podvodným použitím a vytváří spolehlivější vazbu mezi povolením k pobytu a jeho držitelem.

Klíčové pojmy aktu

 • Povolení k pobytu: každé oprávnění vydané orgány členského státu, které dovoluje státnímu příslušníkovi třetí země oprávněně pobývat na jeho území (včetně několika výjimek podle čl. 1, odst. 2, písm. a)).
 • Státní příslušník třetí země: každá osoba, která není občanem Evropské unie (včetně několika výjimek podle čl. 5).
 • Biometrie: cílem biometrie je uložit na nosiči (čipová karta, čárový kód nebo prostý dokument) jednu nebo více tělesných charakteristik jednotlivce (otisky prstů, rozpoznání tváře, oční duhovka) a díky tomu ověřit, že držitel dokumentu je skutečně jeho majitelem. Biometrický identifikační prvek charakterizuje jednu jedinou osobu, a proto při ověření uživatele představuje rozhodující faktor.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1030/2002

15. 6. 2002

-

Úř. věst. L 157 ze dne 15. 6. 2002

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 380/2008

19. 5. 2008

-

Úř. věst. L 115 ze dne 29. 4. 2008

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Rady 98/243/SVV ze dne 19. března 1998 o rozdělení nákladů na zhotovení tiskařských matric jednotného vzoru povolení k pobytu (Úř. věst. L 99 ze dne 31.3.1998)

Rozhodnutí Rady 98/701/SVV ze dne 3. prosince 1998 o společných normách týkajících se způsobu vyplňování jednotného vzoru povolení k pobytu (Úř. věst. L 333 ze dne 9.12.1998)

Společná akce 97/11/JVV ze dne 16. prosince 1996 přijatá Radou na základě čl. K.3 smlouvy o Evropské unii o jednotném vzoru povolení k pobytu (Úř. věst. L 7 ze dne 10.1.1997) Tato společná akce stanovila jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí. Společnou akcí se pro povolení k pobytu rozumí „každé povolení vydané orgány členského státu, které dovoluje státnímu příslušníku třetí země oprávněně pobývat na jeho území...“. Společná akce se nevztahuje na:

 • víza;
 • povolení, jehož trvání nepřekračuje šest měsíců;
 • povolení vydaná na dobu posuzování žádosti o povolení k pobytu nebo o azyl.

Z působnosti této společné akce jsou dále vyňaty:

 • rodinní příslušníci občana Unie, který uplatňuje své právo na volný pohyb;
 • státní příslušníci členských zemí ESVO, které jsou smluvními stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru, a jejich rodinní příslušníci, kteří uplatňují své právo na volný pohyb.

Poslední aktualizace: 24.04.2009

Top