Help Print this page 
Title and reference
Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství

Evropská unie (EU) má za cíl bojovat proti podvodům, které mají vliv na její výdaje a příjmy, a to tím, že podniká příslušná trestněprávní opatření, jako je například trestnost podvodu, trestní sankce, trestní odpovědnost vedoucích podniků a pravidla o soudní pravomoci.

AKT

Akt Rady ze dne 26. července 1995 o vypracování Úmluvy o ochraně finančních zájmů Evropských společenství [Úřední věstník C 316 ze dne 27.11.1995].

PŘEHLED

Tímto aktem Rada vypracovala úmluvu pro boj proti podvodům, které ohrožují finanční zájmy Evropských společenství. V rámci úmluvy musí být možné trestat podvody ohrožující výdaje * i příjmy * účinnými, přiměřenými a odrazujícími tresty v každé zemi Evropské unie (EU).

Úmluva vyžaduje, aby každá země EU podnikla opatření nezbytná k tomu, aby jednání uvedené výše a účastenství na takovém jednání, návod k němu nebo pokus o ně bylo možné trestat účinnými, přiměřenými a odrazujícími tresty. V případech závažných podvodů musí k těmto trestům patřit tresty odnětí svobody, pro které je možné vydání.

Každá země EU musí také přijmout opatření nezbytná k tomu, aby vedoucí podniků nebo jiné osoby s rozhodovacími nebo kontrolními pravomocemi v podniku mohli být v souladu se zásadami stanovenými vnitrostátním právem uznáni trestně odpovědnými za podvody ohrožující finanční zájmy Evropských společenství.

Každá země EU musí přijmout nezbytná opatření k zavedení své soudní pravomoci ve vztahu k trestným činům, která zavedla podle úmluvy.

Je-li podvod trestným činem a týká se alespoň dvou členských států, spolupracují tyto země účinně při vyšetřování, trestním stíhání a výkonu uloženého trestu, a to například prostřednictvím vzájemné právní pomoci, vydávání, předávání trestního řízení nebo výkonu trestů uložených v jiné členské zemi.

Pokud mezi zeměmi EU vznikne spor týkající se výkladu nebo uplatňování této úmluvy, projedná případ nejprve Rada. Pokud Rada nenalezne řešení do šesti měsíců, může jedna ze stran sporu věc předložit Soudnímu dvoru Evropské unie. Soudní dvůr má také soudní pravomoc ve věci sporů mezi zeměmi EU a Komisí.

Kontext

Úmluva a její protokoly, přijaté v rámci hlavy VI Smlouvy o Evropské unii (nyní, když 1. prosince 2009 vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, tato ustanovení patří pod hlavu V Smlouvy o fungování Evropské unie), mají za cíl vytvořit společný právní základ pro trestněprávní ochranu finančních zájmů Evropských společenství.

Úmluva vstoupila v platnost dne 17. října 2002 zároveň se svým prvním protokolem a protokolem o jejím výkladu Soudním dvorem. Druhý protokol vstoupil v platnost 19. května 2009. Úmluva a její protokoly může podepsat každá země, která vstoupí do EU.

Klíčové termíny použité v aktu

  • Podvod v oblasti výdajů: úmyslné jednání nebo opomenutí týkající se použití nebo předložení nepravdivých, nesprávných nebo neúplných prohlášení nebo dokladů, které má za následek neoprávněné přisvojení nebo zadržování prostředků ze souhrnného rozpočtu Evropských společenství či rozpočtů spravovaných Evropskými společenstvími nebo jejich jménem; neposkytnutí informací v rozporu se zvláštní povinností se stejnými následky; neoprávněné použití těchto prostředků pro jiné účely, než pro které byly původně poskytnuty.
  • Podvod v oblasti příjmů: úmyslné jednání nebo opomenutí týkající se použití nebo předložení nepravdivých, nesprávných nebo neúplných údajů nebo dokladů, které má za následek nedovolené snížení prostředků v souhrnném rozpočtu Evropských společenství či v rozpočtech spravovaných Evropskými společenstvími nebo jejich jménem; neposkytnutí informací v rozporu se zvláštní povinností se stejnými následky; neoprávněné použití dovoleně získaného prospěchu se stejnými následky.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Akt Rady ze dne 19. června 1997 o vypracování Druhého protokolu k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství [Úřední věstník C 221 ze dne 19.7.1997]. Tento protokol se zaměřuje na odpovědnost právnických osob, zabavení, praní peněz a spolupráci mezi zeměmi EU a Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství a ochrany osobních údajů ve spojitosti s těmito zájmy. Tento protokol vstoupil v platnost dne 19. května 2009.

Akt Rady ze dne 29. listopadu 1996, kterým se na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii vypracovává protokol o výkladu Úmluvy o ochraně finančních zájmů Evropských společenství Soudním dvorem Evropských společenství prostřednictvím rozhodnutí o předběžné otázce [Úřední věstník C 151 ze dne 20.5.1997]. Tento protokol umožňuje vnitrostátním soudům požádat Soudní dvůr o rozhodnutí o předběžné otázce v souvislosti s výkladem Úmluvy o ochraně finančních zájmů Evropských společenství a jejích protokolů. Protokol vstoupil v platnost dne 17. října 2002.

Akt Rady ze dne 27. září 1996 o vypracování protokolu k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství [Úřední věstník C 313 ze dne 23.10.1996]. Tento protokol se zaměřuje na definování pojmů „úřední“ a „aktivní a pasivní korupce“ a také na harmonizaci trestů za trestné činy korupce. Vysvětlující zpráva k tomuto protokolu byla přijata dne 19. prosince 1997. Protokol vstoupil v platnost dne 17. října 2002.

Rozhodnutí Rady 2008/40/JHA ze dne 6. prosince 2007 o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii, k Protokolu ze dne 27. září 1996, k Protokolu ze dne 29. listopadu 1996 a k druhému protokolu ze dne 19. června 1997 [Úřední věstník L 9 ze dne 12.1.2008]. Na základě tohoto rozhodnutí Bulharsko a Rumunsko přistoupily k úmluvě a jejím protokolům.

Zprávy

Second Report from the Commission – Implementation of the Convention on the Protection of the European Communities' financial interests and its protocols [KOM(2008) 77 - Not published in the Official Journal] (Druhá zpráva Komise – Provádění Úmluvy o ochraně finančních zájmů Evropských společenství a jejích protokolů) [KOM(2008) 77 – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku]. Po první zprávě vypracované v roce 2004 Komise zkoumá, jakého pokroku dosahuje 27 zemí EU při ratifikování a provádění nástrojů pro ochranu finančních zájmů Evropských společenství. Zpráva poukazuje na problémy vyplývající z častých zpoždění při ratifikaci a na případy nesprávného provádění.

Report from the Commission – Implementation by Member States of the Convention on the Protection of the European Communities' financial interests and its protocols [KOM(2004) 709 - Not published in the Official Journal] (Zpráva Komise – Provádění Úmluvy o ochraně finančních zájmů Evropských společenství a jejích protokolů členskými státy) [KOM(2004) 709 – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku]. Tato zpráva se zaměřuje na provádění úmluvy a jejích protokolů 15 zeměmi EU před rozšířením, k němuž došlo 1. května 2004. Zpráva uvádí, že v trestněprávní ochraně finančních zájmů Evropských společenství došlo k pokroku díky vnitrostátním právním předpisům přijatým v zemích EU, ale žádná země žel neprovedla všechna opatření nutná pro úplné dodržování úmluvy. Komise doporučuje, aby Rada vyzvala země EU, aby zintenzívnily své úsilí v posilování vnitrostátních právních předpisů a neprodleně ratifikovaly druhý protokol.

Poslední aktualizace: 11.03.2011

Top