Help Print this page 
Title and reference
Společný právní rámec pro boj proti podvodům v politikách Společenství

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Společný právní rámec pro boj proti podvodům v politikách Společenství

Toto nařízení v zájmu účinného boje proti podvodům stanoví společný právní rámec pro všechny oblasti politik Společenství. Zejména stanoví kontroly a správní sankce na ochranu finančních zájmů Společenství.

AKT

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství

PŘEHLED

Toto nařízení obsahuje ustanovení pro boj proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Evropských společenství. Stanoví stejnorodé kontroly ve všech členských státech a správní opatření a sankce postihující nesrovnalosti s ohledem na právo Společenství.

Nesrovnalost: hospodářský subjekt poškozuje rozpočet Společenství

„Nesrovnalostí“ se rozumí jakékoli porušení právního předpisu Společenství vyplývající z jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu, v důsledku kterého je nebo by mohl být poškozen souhrnný rozpočet Společenství nebo rozpočty Společenstvím spravované, a to buď snížením nebo ztrátou příjmů z vlastních zdrojů vybíraných přímo ve prospěch Společenství, nebo formou neoprávněného výdaje.

Sankce mohou být uloženy hospodářským subjektům, totiž fyzickým nebo právnickým osobám a jiným subjektům, kterým vnitrostátní právo přiznává právní subjektivitu a které se dopustily nesrovnalosti. Sankce mohou být též uloženy osobám, které se podílely na nesrovnalosti, a těm, kdo odpovídají za nápravu nesrovnalosti nebo jsou povinni zajistit, aby k ní nedošlo.

Vytvoření právního rámce pro všechny oblasti politik Společenství

Více než polovina výdajů Společenství je vyplácena příjemcům prostřednictvím členských států. Tato decentralizovaná správa a kontrola používání výdajů se řídí podle různých podrobných předpisů, které jsou předmětem zvláštních ustanovení pro dané politiky Společenství. Toto nařízení stanoví právní rámec pro všechny oblasti politik Společenství na ochranu finančních zájmů Evropských společenství, zejména prostřednictvím kontrol, správních opatření a sankcí.

Členské státy jsou zodpovědné za přijetí nezbytných opatření pro zajištění správnosti a reálnosti operací týkajících se finančních zájmů Společenství. Opatření týkající se kontrol musí být úměrná sledovaným cílům, aby z nich nevyplývala nadměrná ekonomická omezení nebo správní výdaje, a musí brát v úvahu správní praxi a struktury členských států.

Evropská komise má odpovědnost ověřit:

  • zda se správní praxe shoduje s pravidly Společenství;
  • existenci nezbytných podkladů a jejich shodu s příjmy a výdaji Společenství;
  • podmínky, za nichž jsou prováděny a kontrolovány finanční operace.

Evropská komise kromě toho může provádět kontroly a inspekce na místě.

Odnětí neoprávněně získané výhody

Každá nesrovnalost vede zpravidla k odnětí neoprávněně získané výhody a podle okolností jsou připočteny úroky, které mohou být určeny paušálně. To může zahrnovat:

  • povinnost zaplatit nebo nahradit dlužné nebo neoprávněně získané částky;
  • úplné nebo částečné propadnutí jistoty poskytnuté na podporu žádosti o udělení výhody nebo při přijetí zálohy.

Úmyslné nesrovnalosti nebo nesrovnalosti způsobené z nedbalosti mohou vést k těmto správním sankcím:

  • zaplacení správní pokuty;
  • zaplacení další částky, která nesmí překročit úroveň bezpodmínečně nutnou k tomu, aby měla odrazující povahu;
  • úplné nebo částečné odnětí udělené výhody, a to i tehdy, jestliže hospodářský subjekt měl neoprávněný prospěch pouze z části uvedené výhody, nebo vynětí z nároku na výhodu nebo odnětí výhody po dobu následující po nesrovnalosti;
  • jiné sankce výlučně ekonomické povahy podle práva Společenství.

Obecné zásady

Kontroly, správní opatření a sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Musí brát ohled na povahu a závažnost nesrovnalostí, poskytnutou nebo přijatou výhodu a míru zavinění.

Správní sankce smí být uložena, pouze pokud ji stanoví právní předpis Společenství předcházející nesrovnalosti.

Promlčecí doba pro zahájení stíhání činí čtyři roky od okamžiku, kdy došlo k nesrovnalosti. V případě pokračujících nebo opakovaných nesrovnalostí běží promlčecí doba ode dne, ke kterému nesrovnalost skončila. V případě víceletých programů běží promlčecí doba v každém případě až do definitivního ukončení programu.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES, EURATOM) č. 2988/95

26. 12. 1995

-

Úř. věst. L 312 ze dne 23. 12. 1995

See also

Poslední aktualizace: 02.05.2011

Top