Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Spolupráce mezi zeměmi EU při ochraně spotřebitele

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Spolupráce mezi zeměmi EU při ochraně spotřebitele

Toto nařízení zřizuje síť orgánů zodpovědných za sledování uplatňování právních předpisů v oblasti ochrany spotřebitele. Nařízení se vztahuje výhradně na porušení právních předpisů spáchaná v Evropské unii (EU).

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 2006/2004 ze dne 27. října 2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele („nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele“)

PŘEHLED

Toto nařízení zřizuje síť orgánů zodpovědných za sledování uplatňování právních předpisů v oblasti ochrany spotřebitele. Nařízení se vztahuje výhradně na porušení právních předpisů spáchaná v Evropské unii (EU).

Spolupráce mezi orgány v zemích EU

Každá země EU určí orgány veřejné moci příslušné k vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele, které se zapojí do sítě vzájemné pomoci. V každé zemi ústřední styčný úřad zajišťuje koordinaci mezi vnitrostátními orgány.

Síť vnitrostátním orgánům umožňuje vyměňovat si informace a spolupracovat s jejich protějšky v dalších zemích EU.

Nařízení pokrývá situace zahrnující společné zájmy spotřebitelů a usnadňuje spolupráci mezi orgány s cílem zastavit porušování nařízení o spotřebitelích, když se obchod a spotřebitel nacházejí v jiné zemi.

Tato spolupráce se vztahuje na nařízení o spotřebitelích pokrývající řadu aspektů, jako jsou nekalé obchodní praktiky, nepřiměřené smluvní podmínky, elektronický obchod, srovnávací reklama, souborné služby pro pobyty, dočasné užívání, prodej na dálku a práva cestujících.

Vzájemná pomoc a činnosti Společenství

Každý orgán si může vyžádat pomoc od ostatních členů sítě při vyšetřování možných porušení zákonů na ochranu zájmů spotřebitelů.

Pro zastavení porušování zákonů, ke kterým dochází současně v několika nebo ve všech zemích EU, orgány mohou:

  • provádět společné akce, jako jsou kontroly „sweep“, které zahrnují kontrolu internetových stránek v celé EU v určitém odvětví (letenky, stáhnutelný digitální obsah atd.) pod roční operací, kterou vede Evropská komise;
  • přijímat ve spolupráci s Komisí společné přístupy při uplatňování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele vzhledem k určitému problému.

První z těchto opatření zahrnuje nákupy aplikací v oblasti online her.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 2006/2004

29. 12. 2004

-

Úř. věst. L 364,9. 12. 2004

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2005/29/ES

12. 6. 2005

12. 6. 2007

Úř. věst. L 149, 11. 06. 2005

Směrnice 2007/65/ES

19. 12. 2007

19. 12. 2009

Úř. věst. L 332, 18. 12. 2007

Směrnice 2009/136/ES

19. 12. 2009

20. 5. 2011

Úř. věst. L 337, 18. 12. 2009

Nařízení (EU) č. 1177/2010

6. 1. 2011

18. 12. 2012

Úř. věst. L 334, 17. 12. 2010

Nařízení (EU) č. 181/2011

20. 3. 2011

1. 3. 2013

Úř. věst. L 55, 28. 02. 2011

Nařízení (EU) č. 954/2011

7. 10. 2011

-

Úř. věst. L 259, 4. 10. 2011

Směrnice 2013/11/EU

8. 7. 2013

9. 7. 2015

Úř. věst. L 165, 18. 6. 2013

Nařízení (EU) č. 524/2013

8. 7. 2013

-

Úř. věst. L 165, 18. 6. 2013

Postupné změny a opravy nařízení č. (ES) 2006/2004 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Komise 2007/76/ES ze dne 22. prosince 2006, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele, pokud jde o vzájemnou pomoc ( Úř. věst. L 32, 6.2.2007, s. 192 )

Toto rozhodnutí obsahuje požadavky na informace, například minimální informace, které musí být obsaženy v žádostech o vzájemnou pomoc a v upozorněních, lhůty, které je nutné dodržovat, přístup k informacím a používání jazyků.

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 2. července 2009 o provádění nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele („nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele“)( KOM(2009) 336 v konečném znění)

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 ze dne 13. března 2012 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele („nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele“) ( COM(2012) 100 final)

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 1. července 2014 o fungování nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele („nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele“) ( COM(2014) 439 final)

Tato zpráva ukazuje, že od roku 2007 vymáhání nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele přineslo pozitivní výsledky. Kontrolní akce „sweep“ a společné postupy při vymáhání práva umožnily členským státům koordinovat postupy při vymáhání práva ve větším měřítku. Vedlo to ke zlepšení při dodržování právních předpisů EU na ochranu zájmů spotřebitele v mnoha odvětvích.

Poslední aktualizace 30.09.2014

Top