Help Print this page 
Title and reference
Smlouvy uzavřené na dálku v oblasti finančních služeb

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Smlouvy uzavřené na dálku v oblasti finančních služeb

Evropské právní předpisy stanovují zásady týkající se finančních služeb, které mohou být poskytovány na dálku. Takovéto sladění zásad nabízí větší ochranu spotřebiteli při vyjednávání a uzavírání smluv s poskytovatelem sídlícím v jiném členském státě.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES ze dne 23. září 2002 o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku a o změně směrnice Rady 90/619/EHS a směrnic 97/7/ES a 98/27/ES (Viz pozměňovací akty)

PŘEHLED

Směrnice se vztahuje na maloobchodní finanční služby (bankovní, pojistné, platební a investiční služby, včetně penzijních fondů) sjednané na dálku (např. po telefonu, faxem nebo přes internet), tzn. všemi prostředky, které nevyžadují fyzickou a současnou přítomnost stran smlouvy.

Právo na rozmyšlenou

Tato směrnice uděluje spotřebiteli právo na rozmyšlenou, než uzavře smlouvu s poskytovatelem. Poskytovatel je proto povinen předložit spotřebiteli v písemné podobě či na trvanlivém médiu (např. na disketě, CD-ROMu či e-mailem) návrh smlouvy, který obsahuje veškeré smluvní podmínky. Doba na rozmyšlenou činí 14 dní, během nichž smluvní podmínky zůstávají v platnosti. Strany se však mohou domluvit i na delší lhůtě nebo sjednat jiné podmínky.

Právo na odstoupení

Spotřebitel může do 14 dnů využít právo na odstoupení (u životních pojištění a operací týkajících se osobních penzí do 30 dnů), a to v následujících případech:

  • pokud byla smlouva podepsána předtím, než spotřebitel předem obdržel smluvní podmínky (např. v případě pojistné smlouvy, aby spotřebitel získal okamžitou pojistnou ochranu);
  • pokud spotřebitel sice obdržel smluvní podmínky, ale byl nepoctivým způsobem přesvědčen, aby smlouvu podepsal již v průběhu doby na rozmyšlenou.

Pokud spotřebitel využije svého práva na odstoupení, jestliže už souhlasil s poskytnutím služeb, třeba i v částečné míře, může být po něm požadováno, aby poskytovateli služeb poskytnuté služby uhradil. Pokud před využitím práva na odstoupení dojde k poskytnutí služeb v plné míře, nemůže již toto právo být uplatněno a poskytovatel bude povinen poskytnuté služby uhradit. Cena (nebo údaje, na jejichž základě bude vypočítána) musí být spotřebiteli oznámena předem.

Aby se zamezilo spekulativním krokům, právo na rozmyšlenou a na odstoupení se nevztahují na služby, jejichž cena by mohla kolísat vlivem pohybů na finančních trzích (např. na trhu cenných papírů).

Právo na vrácení peněz

Může se ukázat, že některé finanční služby, zejména termínované služby (např. pokyn spotřebitele k nákupu jistého množství akcií za stanovenou cenu), nejsou v době plnění smlouvy částečně nebo vůbec k dispozici. V takovém případě má spotřebitel právo, aby mu částky vyplacené na nákup těchto služeb byly vráceny.

Zrušení platby kartou v případě krádeže

Spotřebitel postižený podvodným použitím jeho kreditní karty může požádat o zrušení platby nebo navrácení částky, pokud již byl obnos odeslán.

Ochrana proti nevyžádanému poskytnutí služeb

Spotřebitel je chráněn směrnicí 2005/29/ES, která považuje nevyžádané poskytnutí služeb za nekalou obchodní praktiku. Nevyjádří-li se spotřebitel k nabídnuté službě, nevzniká mu žádný závazek. Nejedná se o nevyslovený souhlas.

Postupy pro zjednávání nápravy

Členské státy dbají na to, aby byly k dispozici náležité a účinné postupy (soudní, správní či mimosoudní) pro reklamaci a zjednání nápravy, jimiž se urovnají případné spory mezi poskytovateli a spotřebiteli.

Sankce

Členské státy musí rovněž dbát na to, aby provozovatelé a poskytovatelé komunikačních technologií, pokud je to technicky možné, skoncovali s nedovolenými aktivitami za pomoci prostředků dálkové komunikace.

Kontext

Cílem směrnice je doplnit směrnici Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, která poskytuje náležitou ochranu spotřebitelům u většiny produktů a služeb kromě služeb finančních vzhledem k jejich specifické povaze. Směrnice zaplňuje tuto právní mezeru tím, že stanovuje společný základ pro podmínky, za nichž jsou uzavírány smlouvy na dálku v oblasti finančních služeb.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2002/65/ES

9. 10. 2002

9. 10. 2004

Úř. věst. L 271 ze dne 9. 10. 2002

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2005/29/ES

12. 6. 2005

12. 12. 2007

Úř. věst. L 149 ze dne 11. 6. 2005

Směrnice 2007/64/ES

25. 12. 2007

1. 11. 2009

Úř. věst. L 319 ze dne 5. 12. 2007

Postupné změny a opravy směrnice 2002/65/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Poslední aktualizace: 15.06.2011

Top