Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cena výrobků nabízených spotřebiteli

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Cena výrobků nabízených spotřebiteli

Označování prodejní ceny a jednotkové ceny je povinné pro všechny výrobky nabízené obchodníky spotřebitelům, aby se tak zlepšila informovanost spotřebitelů a usnadnilo porovnávání cen. Označování cen musí být jednoznačné, dobře čitelné a snadno rozpoznatelné.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES ze dne 16. února 1998 o ochraně spotřebitelů při označování cen výrobků nabízených spotřebiteli

PŘEHLED

Prodejní a jednotková cena musí být označeny u všech výrobků nabízených obchodníky spotřebitelům, a musí být jednoznačné, snadno rozpoznatelné a dobře čitelné. Pro účel směrnice je pojem „jednoznačné“ chápán jako konečná cena včetně DPH a všech ostatních daní.

Pokud je jednotková cena shodná s cenou prodejní, není ji třeba uvádět.

Nicméně členské státy se mohou rozhodnout, že nepoužijí toto pravidlo:

  • u výrobků dodávaných během poskytování služby;
  • u dražeb a prodejů uměleckých děl a starožitností.

U výrobků volně ložených musí být označena pouze jednotková cena.

V kterékoli reklamě, jež uvádí prodejní cenu výrobku, je třeba označit rovněž jednotkovou cenu.

Členské státy mohou:

  • osvobodit od povinnosti označovat jednotkovou cenou výrobky, u kterých to není vzhledem k povaze nebo účelu výrobků vhodné nebo kde by to mohlo vést k záměně;
  • vypracovat seznam nepotravinářských výrobků, na něž se i nadále vztahuje povinnost označit jednotkovou cenu.

Směrnice stanoví přechodné období, během nějž maloobchodní podniky nepodléhají povinnosti označovat jednotkovou cenu u jiných než volně ložených výrobků.

Členské státy:

  • přijmou vhodná opatření, aby uvědomily všechny dotčené osoby o vnitrostátních předpisech přijatých k provedení této směrnice;
  • určí režim sankcí za porušování vnitrostátních předpisů přijatých k provedení této směrnice a informují o jeho přijetí.

Tato směrnice ruší směrnice 79/581/EHS (ceny potravinářských výrobků) a 88/314/EHS (ceny nepotravinářských výrobků) s účinkem od 18. března 2000.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 98/6/ES (přijetí: spolurozhodování COD/1995/0148)

18. 3. 1998

18. 3. 2003

Úř. věst. L 80 ze dne 18. 3. 1998

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 21. července 2006 o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 1998/6/ES ze dne 16. února 1998 o ochraně spotřebitelů při označování cen výrobků nabízených spotřebiteli (KOM(2006) 325 v konečném znění - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku) Sdělení v první řadě uvádí, že i přes provádění směrnice, které se vztahuje pouze na movitý majetek, některé země zahrnují také služby: Belgie, Německo, Lucembursko, Portugalsko, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Slovensko a Slovinsko.

Za druhé potvrzuje, že všechny členské státy osvobodily některé druhy zboží či seznamy výrobků od povinnosti označování jednotkové ceny.

Kromě toho se jednotková cena vztahuje také na reklamu. Neoznačování ceny je považováno za klamavou reklamu, a tedy zakázáno směrnicí o nekalých obchodních praktikách.

Reklama porovnávající ceny

Věc C-356/04: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná rozsudkem Rechtbank van Koophandel (Brusel) ze dne 29. července 2004 ve věci Lidl Belgium GmbH & Co KG proti NV Etablissementen Franz Colruyt (Úř. věst. C 273 ze dne 6.11.2004) Tento rozsudek dospěl k závěru, že reklama, která porovnává ceny různých velkých obchodů a provádí extrapolaci na základě srovnání cen vybraného vzorku výrobků, je klamavou reklamou a v důsledku toho je zakázaná.

Dne 23. dubna 1998 Komise předložila doporučení o uvádění dvojích cen a ostatních peněžních částek.

Poslední aktualizace: 03.11.2006

Top