Help Print this page 
Title and reference
Vadné výrobky: odpovědnost

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Vadné výrobky: odpovědnost

Evropská legislativa chrání spotřebitele proti škodám způsobeným vadnými výrobky. Poškozené osoby takto mohou požadovat náhradu za výrobky uvedené do oběhu na vnitřním trhu.

AKT

Směrnice Rady 85/374/EHS ze dne 25. července 1985 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky (Viz pozměňovací akty)

PŘEHLED

Tato směrnice stanoví princip objektivní odpovědnosti vztahující se na evropské výrobce. Pokud výrobek *, který vykazuje vadu, způsobí škodu spotřebiteli, může být výrobce volán k odpovědnosti.

Za výrobce jsou považováni:

 • výrobce suroviny, výrobce finálního výrobku nebo součásti výrobku;
 • dovozce výrobku;
 • jakákoliv osoba, která na výrobek uvede své jméno, ochrannou značku nebo jiný rozlišovací znak;
 • každý dodavatel výrobku, jehož výrobce či dovozce nelze identifikovat.

V případech, kdy je za stejnou škodu odpovědno více osob, odpovídají za ni solidárně.

Prokázání škody

Výrobek je vadný v případě, že nezajišťuje bezpečné používání, které je od výrobku očekáváno, zejména co se týká:

 • předvádění výrobku;
 • používání výrobku přiměřeným způsobem;
 • časového období uvedení výrobku do oběhu.

Poškozená osoba nese důkazní břemeno a musí prokázat:

 • existenci škody;
 • závadu výrobku;
 • příčinné souvislosti mezi škodou a touto závadou.

Osvobození výrobce od odpovědnosti

Výrobce nebude odpovědným, pokud prokáže, že:

 • neuvedl výrobek do oběhu;
 • závada se objevila až po uvedení výrobku do oběhu;
 • výrobek nebyl vyroben za účelem prodeje nebo distribuce s ekonomickým účelem;
 • výrobek nebyl ani vyroben, ani distribuován během jeho obchodní činnosti;
 • závada byla způsobená v důsledku souladu výrobku s předpisy vydanými veřejnými orgány;
 • stav vědeckých a technických poznatků v čase uvedení výrobku nebyl na takové úrovni, která by umožnila zjistit závadu. Členské státy jsou oprávněny v rámci tohoto bodu přijmout odchylná opatření;
 • závada součásti výrobku byla způsobena během výroby finálního výrobku.

Odpovědnost výrobce může být snížena v případě zavinění poškozenou osobou.

Škody kryté zárukou

Směrnice se vztahuje na škody:

 • způsobené smrtí nebo tělesným zraněním;
 • způsobené na používané věci nebo věci soukromé spotřeby jiné, než je závadný výrobek, s hraniční sazbou 500 EUR.

Členské státy mohou stanovit maximální celkovou výši odpovědnosti výrobce v případě smrti nebo tělesného zranění zaviněných sérií článků představujících tutéž závadu.

Tato směrnice se navíc nevztahuje na škody vzniklé následkem jaderných nehod, které jsou kryty mezinárodními úmluvami ratifikovanými členskými státy.

Zánik odpovědnosti

Poškozená osoba má tři roky na to, aby požádala o náhradu škody. Tato lhůta počíná datem, kdy poškozená osoba zjistila škodu, závadu a totožnost výrobce.

Výrobce již nemůže být volán k odpovědnosti, uplynulo-li deset let od data uvedení výrobku do oběhu.

Žádná smluvní klauzule nemůže výrobci umožnit snížit jeho odpovědnost vůči poškozené osobě.

Národní legislativy týkající se občanskoprávní odpovědnosti zůstávají v platnosti.

Klíčové pojmy

 • Výrobek: všechny movité věci kromě prvotních zemědělských produktů a produktů lovu, také tehdy, jsou-li zabudovány do jiné movité věci nebo do nemovitosti. „Výrobek“ zahrnuje i elektřinu.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 85/374/EHS

30. 7. 1985

30. 7. 1988

Úř. věst. L 210 ze dne 7. 8. 1995

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 1999/34/ES

4. 6. 1999

4. 12. 2000

Úř. věst. L 141 ze dne 4. 6. 1999

Postupné změny a opravy směrnice 85/374/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Poslední aktualizace: 27.04.2011

Top