Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nekalé obchodní praktiky

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Nekalé obchodní praktiky

Evropští spotřebitelé jsou chráněni proti nekalým obchodním praktikám, které jsou klamavé či agresivní. EU zajišťuje stejnou úroveň ochrany všem spotřebitelům, bez ohledu na místo nákupu nebo prodeje v EU.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnic 84/450/EHS, 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení (ES) č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních praktikách)

PŘEHLED

Tato směrnice stanoví zákaz obchodních praktik v Evropské unii (EU). Chrání tak ekonomické zájmy spotřebitelů před uskutečněním obchodní transakce s obchodníky, během ní a po ní.

Nekalé obchodní praktiky jsou praktiky, které:

 • nerespektují požadavky náležité profesionální péče ;
 • pravděpodobně naruší zásadně ekonomické chování průměrného spotřebitele .

Některé skupiny obyvatel by měly být zvláště chráněny vzhledem k jejich obzvláštní zranitelnosti vůči praxi nebo produktu, vzhledem k jejich věku (děti a starší osoby), důvěřivosti nebo duševní nebo fyzické slabosti.

Směrnice definuje dvě specifické kategorie nekalých obchodních praktik: klamavé praktiky (v důsledku jednání nebo opomenutí) a agresivní praktiky.

KLAMAVÉ PRAKTIKY

Klamavé kroky

Obchodní praktika je klamavá, pokud obsahuje nesprávné či zavádějící informace, nebo pokud tyto informace, i když jsou svou podstatou správné, mohou uvést průměrného spotřebitele v omyl a je pravděpodobné, že ho přimějí k rozhodnutí k transakci, které by jinak neučinil. Příklady takových kroků zahrnují nepravdivé nebo zavádějící informace týkající se:

 • existence nebo povahy výrobku;
 • hlavních vlastností produktu (jeho dostupnost, přínosy, rizika, složení, geografický původ, očekávané výsledky jeho použití atd.);
 • rozsahu závazků obchodníka, procesu prodeje;
 • ceny nebo existence specifického cenového zvýhodnění;
 • nutnosti servisu, náhradních dílů, výměny nebo opravy.

Klamavé opomenutí

Klamavá opomenutí vznikají, když jsou vynechány závažné informace, které v dané souvislosti průměrný spotřebitel potřebuje pro rozhodnutí o obchodní transakci, čímž způsobí nebo může způsobit, že spotřebitel učiní rozhodnutí o obchodní transakci, které by jinak neučinil.

AGRESIVNÍ OBCHODNÍ PRAKTIKY

Obchodní rozhodnutí spotřebitele musí být svobodná. Nesmí být činěna na základě použití obtěžování, donucování či nepatřičného ovlivňování .

Proto je třeba při stanovení, zda se jedná o agresivní obchodní praktiky,vzít v úvahu několik faktorů. Patří mezi ně:

 • povaha, místo a doba trvání agresivní praktiky;
 • možné použití fyzického či slovního vyhrožování;
 • využití specifické okolnosti, týkající se spotřebitele, obchodníkem k ovlivnění rozhodnutí spotřebitele;
 • jakékoli nepřiměřené mimosmluvní podmínky uložené spotřebiteli, který chce uplatnit svá smluvní práva (např. ukončit nebo změnit smlouvu).

Příloha I směrnice obsahuje seznam 31 obchodních praktik, které by měly být za všech okolností považovány za nekalé.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2005/29/ES

12. 6. 2005

12. 6. 2007

Úř. věst. L 149 ze dne 11. 6. 2005

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise týkající se uplatňování směrnice o nekalých obchodních praktikách: Dosažení vysoké úrovně ochrany spotřebitele a budování důvěry ve vnitřní trh [ COM(2013)138 final - dosud nezveřejněno v Úř. věstníku] a

První zpráva o uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních praktikách) [ COM(2013)139 final - dosud nezveřejněna v Úředním věstníku]

Tato zpráva obsahuje první hodnocení toho, jak členské státy uplatňují směrnici, stejně jako přehled opatření nutných pro maximalizaci jejího přínosu.

Díky směrnici byly vnitrostátní úřady schopny omezit širokou škálu nekalých obchodních praktik, jako je poskytování nepravdivých informací spotřebitelům nebo využívání agresivních marketingových technik k ovlivnění jejich výběru. Ukazuje se, že jejich právní rámec je vhodný k zajištění spravedlnosti nových on-line postupů, které se rozvíjejí souběžně s vývojem reklamních prodejních technik.

Hodnocení Komise však ukazuje, že pro zaručení vysoké úrovně ochrany spotřebitelů je zapotřebí přijmout další opatření, zejména v oblasti přeshraničního obchodu. Je tudíž nutné přijmout přísnější a důslednější opatření pro vymáhání práva.

Sdělení určuje pět klíčových oblastí, kde by mělo být vymáhání práva zintenzivněno: cestovní ruch a doprava, digitální a on-line obchody, finanční služby a nemovitosti. Mezi klíčové priority pro další kroky patří další rozvoj dokumentu Pokynů z roku 2009, rozšíření právní databáze směrnice o nekalých obchodních praktikách, pořádání tematických seminářů s vnitrostátními orgány pro vymáhání práva o klíčových oblastech zájmu pro spotřebitele a zahajování řízení o neplnění právních předpisů, pokud má Komise doloženo, že členské státy neplní náležitě své povinnosti v oblasti provádění právních předpisů a jejich vymáhání.

Poslední aktualizace: 25.02.2014

Top