Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropa pro občany (2007–2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Evropa pro občany (2007–2013)

Toto rozhodnutí stanoví program „Evropa pro občany“ na období 2007–2013. Tento program má s určitými navrhovanými úpravami pokračovat s činnostmi zahájenými v rámci programu 2004–2006. Pro zajištění aktivního zapojení občanů do procesu evropské integrace rozhodnutí navrhuje vytvoření podmínek pro setkávání občanů Evropy a posílení vědomí evropské identity.

AKT

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1904/2006/ES ze dne 12. prosince 2006 kterým se zavádí program „Evropa pro občany“ na podporu aktivního evropského občanství na období 2007–2013 (Viz pozměňovací akt(y))

PŘEHLED

Tento program má posílit spolupráci mezi občany a organizacemi občanů v různých zemích s cílem aktivně zapojit veřejnost do procesu evropské integrace. Mohou se tak setkávat a spolupracovat v evropském prostředí, které respektuje jejich rozmanitost.

Před zveřejněním tohoto rozhodnutí Komise od prosince 2004 do února 2005 uspořádala rozsáhlou veřejnou konzultaci a potom ve dnech 3. a 4. února 2005 zorganizovala poradní fórum. Výsledkem online konzultace bylo více než tisíc reakcí, z nichž 700 bylo od organizací a přibližně 300 od jednotlivců. Tento program pro období 2007–2013 navazuje na akční program Společenství na podporu aktivního evropského občanství (2004–2006).

Cíle

Toto jsou obecné cíle programu:

 • poskytovat občanům příležitost spolupracovat a podílet se na budování do světa otevřené Evropy, která bude stále užším svazkem, sjednoceným a obohaceným díky své kulturní rozmanitosti;
 • rozvíjet mezi evropskými občany vědomí evropské identity, vycházející ze společných hodnot, historie a kultury;
 • podporovat pocit přináležitosti k Evropské unii (EU) mezi jejími občany;
 • posilovat toleranci a vzájemné porozumění mezi evropskými občany, respektovat a podporovat kulturní a jazykovou rozmanitost a zároveň přispívat k dialogu mezi kulturami.

Toto jsou jeho konkrétní cíle:

 • setkávání občanů z různých místních komunit po celé Evropě, aby mohli sdílet a vyměňovat si zkušenosti, názory a hodnoty, poučit se z historie a utvářet budoucnost;
 • podpora činnosti, diskusí a úvah souvisejících s evropským občanstvím a demokracií prostřednictvím spolupráce organizací občanské společnosti na evropské úrovni;
 • přiblížení Evropy jejím občanům tak, že budou propagovány evropské hodnoty a úspěchy, jichž Evropa dosáhla, a zároveň bude uchovávána vzpomínka na její minulost;
 • vyvážené začleňování občanů a organizací občanské společnosti ze všech zúčastněných zemí, příspěvek k interkulturnímu dialogu a zdůrazňování rozmanitosti i jednoty Evropy, přičemž by se zvláštní pozornost měla věnovat činnostem se členskými státy, které nedávno přistoupily do EU.

Cíle programu se musí odrážet ve čtyřech typech akcí:

Akce 1: „Aktivní občané pro Evropu“

Tato akce zapojuje občany přímo prostřednictvím partnerství měst a občanských projektů, aby mohli diskutovat o evropských otázkách a rozvíjet vzájemné porozumění prostřednictvím přímé účasti. Aby bylo možné zlepšit partnerství měst a projekty zaměřené na občany, je nutné vypracovat podpůrná opatření, která by zajistila správné postupy, výměnu zkušeností mezi zástupci zúčastněných stran na místní i regionální úrovni a rozvoj nových kvalifikací, například prostřednictvím školení. Orientačně bude z celkového rozpočtu programu na činnost v rámci této akce přiděleno přinejmenším 45 % prostředků.

Akce 2: „Aktivní občanská společnost v Evropě“

Orientačně bude z celkového rozpočtu programu na činnost v rámci této akce přiděleno přibližně 31 % prostředků. Akce zahrnuje:

 • strukturální podporu evropských organizací zabývajících se výzkumem v oblasti veřejné politiky (skupiny expertů);
 • strukturální podporu organizací občanské společnosti na evropské úrovni;
 • podporu projektů uskutečňovaných z podnětu organizací občanské společnosti na místní, regionální a celostátní úrovni.

Akce 3: „Společně pro Evropu“

Orientačně bude z celkového rozpočtu programu na činnost v rámci této akce přiděleno přibližně 10 % prostředků. Akce zahrnuje:

 • velmi významné události, jako jsou vzpomínkové oslavy historických událostí, umělecké projekty, udělování cen za významné úspěchy a celoevropské konference;
 • studie, průzkumy a výzkumy veřejného mínění;
 • nástroje pro šíření informací.

Akce 4: „Aktivní evropská paměť“

Orientačně budou z celkového rozpočtu programu na činnost v rámci této akce přidělena přibližně 4 % prostředků. Akce zahrnuje projekty pro zachování aktivní evropské paměti. Jedná se zejména o projekty určené k ochraně hlavních míst a archivů spojených s masovými deportacemi a bývalými koncentračními tábory a k připomínání památky obětí masového vyhlazování a masových deportací spojených s nacismem a stalinismem.

Účast

Programu se mohou účastnit následující země v souladu s obecnými zásadami, podmínkami a postupy pro jejich účast v programech Společenství:

 • členské státy;
 • země ESVO, které jsou stranami Dohody o EHP;
 • kandidátské země, které využívají předvstupní strategii;
 • země západního Balkánu.

Program se vztahuje na:

 • místní orgány a organizace;
 • evropské organizace zabývající se výzkumem v oblasti veřejné politiky (skupiny expertů);
 • skupiny občanů a jiné organizace občanské společnosti, například nevládní organizace, platformy, sítě, sdružení, svazy, odbory, vzdělávací instituce a organizace činné v oblasti dobrovolnické práce a amatérského sportu.

Řízení, rozpočet a hodnocení

Komisi pomáhá výbor a musí přijmout většinu prováděcích opatření v souladu s řídicím postupem. Patří sem rozhodnutí o výběru v souvislosti s provozními granty, víceletými dohodami o partnerství a velmi významnými událostmi. Pokud jde o další rozhodnutí o výběru, má Komise povinnost informovat výbor a Evropský parlament o přijatých rozhodnutích. Rozpočet navržený na provádění tohoto programu je 215 milionů EUR. Orientačně bude z celkového rozpočtu věnováno přibližně 10 % prostředků na správní výdaje.

Nejpozději 31. prosince 2010 Komise předloží průběžnou hodnotící zprávu o provádění programu. Nejpozději 31. prosince 2011 bude předloženo sdělení o pokračování programu. Nejpozději 31. prosince 2015 bude předložena zpráva o následném hodnocení.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost – Datum ukončení platnosti

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí č. 1904/2006/ES

1. 1. 2007–31. 12. 2013

-

Úř. věst. L 378 ze dne 27. 12. 2006

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost – Datum ukončení platnosti

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí č. 1358/2008/ES

31. 12. 2008–31. 12. 2013

-

Úř. věst. L 350 ze dne 30. 12. 2008

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Communication from the Commission - Making citizenship Work: fostering European culture and diversity through programmes for Youth, Culture, Audiovisual and Civic Participation [COM(2004) 154 final – Official Journal C 122 of 30.4.2004] (Sdělení Komise ze dne 9. března 2004 – Občanství v akci – podpora evropské kultury a různorodosti programy v oblasti mládeže, kultury, audiovizuální oblasti a občanské účasti (KOM(2004) 154 v konečném znění - Úřední věstník C 122 ze dne 30.4.2004)).

See also

 • Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise: Občanství (DE) (EN) (FR)

Poslední aktualizace: 27.01.2009

Top