Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Řešení sucha a nedostatku vody v EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Řešení sucha a nedostatku vody v EU

PŘEHLED DOKUMENTU:

Řešení nedostatku vody a sucha v EU – KOM(2007) 414 v konečném znění

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO SDĚLENÍ?

Uznává hlavní problémy, které představuje nedostatek vody a střednědobá nebo dlouhodobá sucha v EU. Uvádí obecné zásady pro jejich řešení. Ty se zabývají:

cenou vody,

příděly vody,

předcházením sucha a reakcemi na sucho,

alternativami dodávek vody,

vysoce kvalitními informačními a technologickými řešeními týkajícími se nedostatku vody a sucha.

KLÍČOVÉ BODY

Pro vyřešení problémů nedostatku vody a sucha je nutné se zabývat určitými otázkami. Patří k nim:

potřeba plně provést rámcovou směrnici o vodě s cílem vyřešit nesprávné řízení vodních zdrojů,

neúčinné vnitrostátní politiky poplatků za vodu,

plánování využití půdy,

opatření podporující úspory vody, a

potřeba jednat integrovaně a vědecky.

Země EU musí pomocí účinné politiky poplatků za vodu stanovit správnou cenu za vodu.

Příděl vody a finanční prostředky vztahující se k vodě musí být účinnější, aby byly zmírněny negativní účinky v povodích. Zvláštní opatření by měla být přijata zejména k provádění směrnice o strategickém posouzení vlivů na životní prostředí.

Zlepšení řízení rizik sucha lze dosáhnout, pokud země EU v případě potřeby vypracují plány řízení rizik sucha a pokud si budou vyměňovat správné postupy a metodiky na úrovni EU. Fond solidarity EU a Evropský mechanismus civilní ochrany mohou pomoci zajistit, aby země EU obdržely náležitou pomoc bez prodlení.

Na pomoc omezit úniky a plýtvání doporučuje Evropská komise například, aby byly vytvořeny normy pro zařízení využívající vodu společně se specifickými právními předpisy pro neenergetické produkty, které využívají vodu (např. kohoutky, sprchové hlavice, toalety).

Spotřebitelé a hospodářské subjekty by měli být též zapojeni, aby byly vytvořeny návyky zaměřené na úsporu vody.

Nedílnou součástí rozhodování jsou zlepšené znalosti a sběr údajů. Informační systém o nedostatku vody a suchu v celé Evropě by měl být zakomponován do Evropského systému informací o vodě (WISE).

Na základě informací ze zemí EU a své vlastní práce připravuje Evropská komise roční následné zprávy, které hodnotí provádění možností politiky v celé EU.

Následný dokument z roku 2012, Plán na ochranu vodních zdrojů Evropy zahrnuje přezkum politiky pro nedostatek vody a sucho. Ten uvádí, že nebylo dosaženo cíle zvrátit trendy v oblasti nedostatku vody a sucha.

KONTEXT

Voda je cenný zdroj, ale její dostupnost může být dočasně nízká z důvodu sucha nebo trvalého období, v němž je poptávka po vodě vyšší než využitelné vodní zdroje (nedostatek vody).

Problémy s dostupností vody mohou postihnout mnoho regionů v Evropě. Do roku 2007 bylo nedostatkem vody postiženo nejméně 11 % obyvatelstva EU a 17 % její půdy. Tento problém vyžaduje společné úsilí na úrovni EU a podniknout kroky je o to nutnější vzhledem k tomu, že nedostatek vody bude z důvodu změny klimatu pravděpodobně přetrvávat.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o řešení problému nedostatku vody a sucha v Evropské unii (KOM(2007) 414 v konečném znění ze dne 18.7.2007)

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Plán na ochranu vodních zdrojů Evropy (COM(2012) 673 final, 14.11.2012)

Poslední aktualizace 28.10.2015

Top