Help Print this page 
Title and reference
Sucho a nedostatek vody

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Sucho a nedostatek vody

Komise navrhuje strategii pro řešení problémů dočasného sucha a nedostatku vodních zdrojů ve střednědobém až dlouhodobém horizontu. Tato strategie se týká zejména ceny vody, její distribuce, prevence a rychlé reakce v případě sucha, stejně jako informací o kvalitě a vhodných technologických řešeních otázky nedostatku vodních zdrojů a sucha.

AKT

Sdělení Komise ze dne 18. července 2007: „Řešení problému nedostatku vody a sucha v Evropské unii“ (KOM(2007) 414 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Voda je vzácným zdrojem. Problémy s její dostupností, ať se jedná o dočasné snížení dostupného množství, například z důvodu nedostatku srážek (sucho), nebo o trvalou situaci, v níž je potřeba vody vyšší než využitelné vodní zdroje (nedostatek vody), se dotýkají mnoha regionů Evropy a vyžadují koordinovaný soubor akcí na úrovni Evropské unie (EU). Zásah je o to důležitější, že dočasný či trvalý nedostatek vody má z důvodů změny klimatu rostoucí tendenci.

Vypracování vhodného řešení těchto problémů musí vzít v úvahu některé faktory, jako:

  • potřebu pokračovat v provádění rámcové směrnice o vodě;
  • častou neefektivnost současných politik poplatků za vodu na národní úrovni;
  • územní plánování;
  • nezbytnost upřednostnit opatření s cílem úspory vody, což znamená seřadit priority jednak z hlediska řešení (abychom se pokud možná vyhnuli používání dodatečných zásobovacích infrastruktur), jednak z hlediska využití vody (zásobování obyvatel je z tohoto hlediska prioritou);
  • nezbytnost jednat jednotným způsobem a opřít se o vědecké informace.

Komise představuje na úrovni EU a členských států řadu možných směrů pro řízení problémů nedostatku vody a sucha a cituje velké množství osvědčených postupů používaných v různých zemích.

Podle rámcové směrnice o vodě mají členské státy stanovit spravedlivou cenu za vodu, zejména s využitím politiky poplatků za vodu, založené na ekonomické analýze využití vody a její hodnoty a na zavedení povinných programů pro měření spotřeby vody.

S cílem omezit negativní dopady hospodářského rozvoje některých povodí a podpořit racionální využití vody by se rozdělení vody a prostředků spojených s vodou mělo zefektivnit. Proto by měl být kladen důraz na opatření ke zlepšení územního plánování, zejména na integraci problematiky dostupnosti vody v oblasti využívání zemědělské půdy, důsledné uplatňování směrnice o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí, evidenci povodí, která jsou často nebo nepřetržitě vystavena nedostatku vody, a na přijetí řídících opatření vhodných pro tato povodí.

Kromě toho financování racionálního využívání vodních zdrojů vyžaduje: upřesnění pokynů Společenství týkajících se financování struktur pro zásobování vody, posouzení, zda tyto finanční zdroje nevyžadují splnění dalších environmentálních předpokladů, financování odvětvových činností přispívajících k účinnému hospodaření s vodou z fondů Společenství, zajištění správného využívání fondů Společenství a stanovení vnitrostátní daňové pobídky podporující racionální využívání vody.

Zlepšení řízení rizik sucha je předmětem zvláštních pokynů. Komise zejména doporučuje, aby členské státy vypracovaly, jak to stanovuje rámcová směrnice o vodě, plány pro řízení rizik sucha až do roku 2009, na základě výměny osvědčených postupů mezi zeměmi a metod vypracovaných na evropské úrovni. Také plánuje vytvořit observatoř a systém včasného varování pro sucha, jehož prototypy a způsoby použití by měly být přijaty do roku 2012. Také navrhuje optimalizovat využití Fondu solidarity EU a evropského mechanismu civilní ochrany, aby umožnila členským státům, které jsou vážně postiženy suchem, přijímat rychlou a odpovídající pomoc.

Až poté, co budou provedena všechna preventivní řešení a všechna opatření pro úsporu vody a efektivní využívání vody, bude podle Komise možné uvažovat o zřízení dodatečných infrastruktur pro zásobování vodou. Toto řešení musí být přísně kontrolováno, aby byla upřednostněna alternativní opatření s cílem šetřit vodou, co nejvíce snížit dopad na životní prostředí, např. z důvodu skladování nebo zneužití vod nebo vytvoření odsolovacího zařízení, a je třeba zajistit, aby tato opatření byla slučitelná s ostatními prioritami v oblasti životního prostředí a energetickými prioritami EU.

Ztráty a plýtvání by mohly být mimo jiné sníženy díky využití technologií a postupů umožňujících racionální využití vody. Za tímto účelem Komise doporučuje zejména vytvořit normy pro zařízení využívající vodu, zejména pro zemědělské účely, uvažovat o vytvoření zvláštních právních předpisů pro spotřebiče, které nevyužívají energii, ale vodu (např. vodovodní baterie, sprchové hlavice, toalety), integrovat úvahy o využívání vody do výrobkových norem a stavebních norem budov, podporovat výzkum, zkoumat možnost vytvoření ukazatele výkonnosti založeného na využití vody nebo vytvořit dobrovolné dohody se sektory, které využívají vodu ve svých výrobních procesech.

Spotřebitelé a hospodářské subjekty by se měli rovněž zapojit, aby byl podpořen vznik kultury úspory vody v Evropě. Z tohoto důvodu by se mělo uvažovat o některých opatřeních s cílem informovat a posilovat odpovědnost těchto subjektů, zejména zahájení koordinované iniciativy v otázce racionálního využívání vody ze strany společností v oblasti společenské odpovědnosti firem, integraci pravidel týkajících se vodního hospodářství do systémů pro zajištění kvality a certifikace, rozšíření systémů Společenství v oblasti označování a na národní úrovni o podpoře vzdělávacích programů, poradenských služeb, výměny osvědčených postupů a informačních kampaní zaměřených na dostupnost vody.

Rozhodování se musí zakládat na kvalitních informacích a vyžaduje tedy zlepšení znalostí a shromažďování údajů. Měl by být vytvořen Evropský informační systém o nedostatku vodních zdrojů a suchu v Evropě, který by se měl zakládat zejména na Evropském informačním systému o vodě (WISE) (EN), na evropském ročním hodnocení na základě vhodných ukazatelů a na základě informací dodaných v rámci iniciativy GMES. Je třeba stimulovat perspektivy v oblasti výzkumu a technologického rozvoje, zejména podporou výzkumných a rozvojových činností prostřednictvím sedmého rámcového programu pro výzkum, rozsáhlým šířením výsledků těchto činností a zjednodušením jejich využívání.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise ze dne 21. března 2011 nazvané „Třetí zpráva o následných opatřeních ke sdělení Komise o nedostatku vody a o suchu v Evropské unii“ (KOM(2011) 133 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Sdělení Komise ze dne 18. května 2010 nazvané „Druhá zpráva o následných opatřeních ke sdělení Komise o nedostatku vody a o suchu v Evropské unii“ (KOM(2010) 288 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Sdělení Komise ze dne 19. prosince 2008 nazvané „Zpráva o následných opatřeních ke sdělení Komise o nedostatku vody a o suchu v Evropské unii“ (KOM(2008) 875 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Poslední aktualizace: 04.10.2011

Top