Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Infrastruktura pro prostorové informace v EU (Inspire)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Infrastruktura pro prostorové informace v EU (Inspire)

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2007/2/ES o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (Inspire)

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

 • Stanoví obecná pravidla pro zřízení Infrastruktury pro prostorové informace* v Evropě pro účely politik EU v oblasti životního prostředí a politik nebo činností, které mohou mít vliv na životní prostředí.
 • Evropská infrastruktura je založena na prostorových informacích zřízených a spravovaných zeměmi EU.

KLÍČOVÉ BODY

 • Tato směrnice upravuje soubory prostorových dat, které splňují tyto podmínky:
  • vztahují se k oblasti, ve které země EU mají nebo vykonávají svrchovaná práva,
  • jsou v elektronické podobě,
  • jsou drženy orgánem veřejné správy nebo jiným subjektem, který síť využívá,
  • týkají se informací o životním prostředí.
 • Země EU zajistí vytvoření metadat* pro různé soubory prostorových dat* a služby založené na prostorových datech uvedené v tomto nařízení. V závislosti na tématech musí být metadata vytvořena do dvou nebo pěti let ode dne přijetí prováděcích pravidel.
 • Evropská komise, které je nápomocen výbor, přijme technická opatření, aby zajistila vzájemné fungování souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech, a tam, kde je to prakticky možné, provádí jejich harmonizaci.
 • Tato prováděcí pravidla měla být v závislosti na tématech přijata nejpozději do 15. května 2009 nebo 15. května 2012.
 • Země EU musí zřídit a provozovat síť následujících služeb:
  • Vyhledávání: vyhledání souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech.
  • Prohlížení: zobrazení, procházení, přibližování/oddalování, posouvání nebo překrývání zobrazitelných souborů prostorových dat.
  • Stahování: tam, kde je to prakticky možné, přímý přístup k úplným souborům prostorových dat a jejich stažení.
  • Transformace: transformování souborů prostorových dat za účelem dosažení interoperability.
 • Orgány veřejné správy musí mít možnost provázat své soubory prostorových dat a služby založené na prostorových datech s vnitrostátní sítí.
 • Země EU mohou omezit přístup veřejnosti k souborům prostorových dat a službám založeným na prostorových datech z různých důvodů, jako je zákonné utajení, veřejná bezpečnost, práva duševního vlastnictví nebo ochrana životního prostředí.
 • Komise provozuje geoportál Inspire na úrovni EU. Ten poskytuje přístup k vnitrostátním sítím.
 • Tato směrnice nevyžaduje sběr nových prostorových dat.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Tato směrnice se používá od 15. května 2007. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 14. května 2009.

KONTEXT

Podívejte se na internetové stránky Evropské komise do části věnované směrnici o Inspire.

KLÍČOVÉ POJMY

* Infrastruktura pro prostorové informace: metadata, soubory prostorových dat a služby založené na prostorových datech; síťové služby a technologie; dohody o sdílení, přístupu a používání; a mechanismy, procesy a postupy koordinace a sledování.

* Metadata: informace, které popisují soubory prostorových dat nebo služby založené na prostorových datech a které umožňují jejich vyhledávání, třídění a používání.

* Prostorová data: data, jež přímo nebo nepřímo odkazují na určitou polohu nebo zeměpisnou oblast, jako jsou adresy, dopravní sítě, nadmořská výška a využití území.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (Inspire) (Úř. věst. L 108, 25.4.2007, s. 1–14)

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise (ES) č. 1205/2008 ze dne 3. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES týkající se metadat (Úř. věst. L 326, 4.12.2008, s. 12–30). Postupné změny nařízení (ES) č. 1205/2008 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Rozhodnutí Komise 2009/442/ES ze dne 5. června 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o sledování a podávání zpráv (Úř. věst. L 148, 11.6.2009, s. 18–26). Viz konsolidované znění

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí) (OJ L 164, 25.6.2008, s. 19–40)

Nařízení Komise (ES) č. 976/2009 ze dne 19. října 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o síťové služby (Úř. věst. L 274, 20.10.2009, s. 9–18). Viz konsolidované znění.

Nařízení Komise (EU) č. 268/2010 ze dne 29. března 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o poskytnutí přístupu k sadám prostorových dat a službám prostorových dat členských států orgánům a subjektům Společenství za harmonizovaných podmínek (Úř. věst. L 83, 30.3.2010, s. 8–9)

Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat (Úř. věst. L 323, 8.12.2010, s. 11–102). Viz konsolidované znění.

Nařízení Komise (EU) č. 1088/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 976/2009, pokud jde o služby stahování dat a transformační služby (Úř. věst. L 323, 8.12.2010, s. 1–10)

Nařízení Komise (EU) č. 102/2011 ze dne 4. února 2011, kterým se mění nařízení (EU) č. 1089/2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat (Úř. věst. L 31, 5.2.2011, s. 13–34)

Nařízení Komise (EU) č. 1253/2013 ze dne 21. října 2013, kterým se mění nařízení (EU) č. 1089/2010, kterým se provádí směrnice 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat (Úř. věst. L 331, 10.12.2013, s. 1–267)

Nařízení Komise (EU) č. 1311/2014 ze dne 10. prosince 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 976/2009, pokud jde o definici INSPIRE prvku metadat (Úř. věst. L 354, 11.12.2014, s. 6–7)

Nařízení Komise (EU) č. 1312/2014 ze dne 10. prosince 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 1089/2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu služeb prostorových dat (Úř. věst. L 354, 11.12.2014, s. 8–16)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU ze dne 4. července 2012 o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES (Úř. věst. L 197, 24.7.2012, s. 1–37)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy (Úř. věst. L 207, 6.8.2010, s. 1–13)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 377/2014 ze dne 3. dubna 2014, kterým se zavádí program Copernicus a zrušuje nařízení (EU) č. 911/2010 (Úř. věst. L 122, 24.4.2014, s. 44–66)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/89/EU ze dne 23. července 2014, kterou se stanoví rámec pro územní plánování námořních prostor (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 135–145)

Poslední aktualizace 25.02.2016

Top