Help Print this page 
Title and reference
Infrastruktura pro prostorové informace (INSPIRE)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Infrastruktura pro prostorové informace (INSPIRE)

Evropská unie (EU) vytvořila infrastrukturu INSPIRE umožňující sdílení harmonizovaných prostorových informací a informací o životním prostředí. Tyto informace jsou přístupné přes internet.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE)

PŘEHLED

Tato směrnice stanovuje pravidla pro zřízení infrastruktury pro prostorové informace (INSPIRE) v rámci Evropské unie (EU), jejímž cílem je umožnit výměnu, sdílení, přístup a používání interoperabilních prostorových dat a dat o životním prostředí, jakož i služeb spojených s těmito daty. INSPIRE si klade za cíl zajistit koordinaci mezi uživateli a poskytovateli informací tak, aby bylo možno kombinovat a šířit informace pocházející z různých odvětví.

INSPIRE se vztahuje na informace týkající se geografického rámce, jako je pozorování životního prostředí, statistiky atd., které jsou v elektronické podobě drženy orgány veřejné správy nebo jejich jménem. Tyto informace se týkají oblastí, ve kterých členský stát má nebo vykonává svrchovaná práva, a pokrývají témata jako jsou správní hranice, pozorování kvality ovzduší, vodních ploch, půdy, biologická rozmanitost, půdní pokryv, dopravní sítě, vodopis, nadmořská výška, geologie, rozložení obyvatelstva nebo druhů, stanoviště, průmyslová zařízení anebo oblasti ohrožené přírodními riziky (pro kompletní seznam viz přílohy I, II a III této směrnice).

Tyto informace musí být doplněny kompletními metadaty *, která se mimo jiné týkají podmínek pro přístup k uvedeným prostorovým informacím a jejich používání, kvality a platnosti těchto informací, podmínek přístupu a orgánů veřejné správy odpovědných za tyto informace.

K zajištění interoperability těchto informací musí Komise vypracovat prováděcí pravidla, a to nejpozději do 15. května 2009 nebo 15. května 2012 (v případě informací uvedených v příloze I, respektive v přílohách II a III). Nové prostorové informace musí být v souladu s těmito prováděcími pravidly do dvou let po jejich přijetí, zatímco stávající informace do sedmi let. Prováděcí pravidla zahrnují definici a klasifikaci geoobjektů vztahující se k informacím pokrytým touto směrnicí a způsob, jakým je pro tato data provedena přímá lokalizace.

Pro uživatele jsou členskými státy zpřístupněné síťové služby, týkající se zejména vyhledávání, prohlížení a stahování prostorových informací. Toto zpřístupnění se děje prostřednictvím geoportálu INSPIRE, který je na úrovni Společenství spravovaný Komisí, případně prostřednictvím dalších přístupových míst patřících členským státům. Některé služby mohou být zpoplatněné. Přístup veřejnosti k prostorovým informacím může být také omezen z důvodů spojených například s dobrým fungováním mezinárodních vztahů, s veřejnou bezpečností, s národní obranou, s utajením jednání orgánů veřejné správy nebo některých obchodních nebo průmyslových informací, s respektováním práv duševního vlastnictví a osobních údajů anebo s ochranou životního prostředí.

Členské státy musí sdílet svá data a umožnit orgánům veřejné správy přístup k těmto datům, jejich výměnu a používání za účelem plnění veřejných úkolů, které mohou mít vliv na životní prostředí. Tento přístup může být zpoplatněn s výjimkou případů, kdy jde o zpřístupnění informací spojených s požadavky na předkládání zpráv podle právních předpisů. Tento přístup může být také omezen z důvodů spojených s výkonem spravedlnosti, s veřejnou bezpečností, s národní obranou nebo s mezinárodními vztahy.

Koordinaci infrastruktury INSPIRE na úrovni EU vykonává Komise a na úrovni členských států příslušné struktury a mechanismy určené těmito státy.

Členské státy a Komise vypracují do 15. května 2010 a do 15. května 2014 zprávy o obsahu a provádění infrastruktury INSPIRE.

Klíčové pojmy aktu

  • Metadata: informace, které popisují soubory prostorových dat nebo služby založené na prostorových datech a které umožňují jejich vyhledávání, třídění a používání.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2007/2/ES

15. 5. 2007

15. 5. 2009

Úř. věst. L 108 ze dne 25. 4. 2007

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 911/2010 ze dne 22. září 2010 o Evropském programu monitorování Země (GMES) a jeho počátečních provozních činnostech (2011–2013) (Úř. věst. L 276 ze dne 20.10.2010)

Systém GMES je síť pro shromažďování a šíření informací o životním prostředí a bezpečnosti založená na vesmírném monitorování Země a in situ monitorování Země. Tento systém bude podporou pro rozhodování orgánů veřejné správy a soukromých orgánů v Evropě, jakož i podporou pro výzkum.

Poslední aktualizace: 02.09.2011

Top