Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Snížení znečišťujících emisí z lehkých vozidel

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Snížení znečišťujících emisí z lehkých vozidel

Lehká užitková vozidla - osobní automobily a dodávky - patří k hlavním zdrojů znečištění ovzduší a produkují asi 15 % emisí oxidu uhličitého (CO2) v Evropské unii (EU). EU se snaží zmírnit dopad silniční dopravy na životní prostředí a napomoci přechodu na nízkouhlíkové hospodářství.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla.

PŘEHLED

Lehká užitková vozidla - osobní automobily a dodávky - patří k hlavním zdrojů znečištění ovzduší a produkují asi 15 % emisí oxidu uhličitého (CO2) v Evropské unii (EU). EU se snaží zmírnit dopad silniční dopravy na životní prostředí a napomoci přechodu na nízkouhlíkové hospodářství.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Harmonizuje technické požadavky na emise - známé jako ES schvalování typu - pro motorová vozidla a náhradní díly, aby tyto požadavky byly v celé EU stejné a předešlo se tak narušení jednotného trhu. Stanovuje konkrétní povinnosti výrobců a poskytuje přístup k informacím o opravách a údržbě.

KLÍČOVÉ BODY

Výrobci musí:

prokázat, že všechna nová vozidla, která jsou prodávána, registrována nebo uváděná do provozu, odpovídají emisním normám uvedeným v nařízení,

při prodeji vozidla poskytnout kupujícím údaje o emisích CO2 a spotřebě paliva,

zajistit, že zařízení k regulaci znečišťujících látek určená pro vozidlo, vydrží 160 000 km a kontrolují se po 5 letech nebo po 100 000 km, podle toho, co nastane dříve,

zajistit samostatným provozovatelům neomezené a standardizované informace o opravách a údržbě vozidla prostřednictvím internetových stránek. Za tyto služby mohou účtovat přiměřené poplatky.

Další podmínky

Vnitrostátní orgány nesmí odmítnout udělení ES schválení typu, pokud vozidlo splňuje všechny podmínky tohoto nařízení,

je možné poskytovat vnitrostátní finanční pobídky s cílem podpořit včasné používání zařízení k regulaci znečišťujících látek,

je možné uplatnit sankce za porušení tohoto nařízení,

pro různé znečišťující látky, například oxid uhelnatý a oxidy dusíku, a různé typy vozidel, se stanovují emisní limity.

Nařízení (ES) č. 443/2009 stanovuje pro nové osobní automobily průměrné výkonnostní požadavky na emise CO2 ve výši 130 g CO2/km. Od roku 2020 se tato hodnota snižuje na 95 g CO2/km.

V roce 2014 vydala Evropská komise návrh nařízení, které by jí zajistilo větší pravomoci k opatřením na snižování znečišťujících emisí.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Od 2. července 2007.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise věnovaných snižování emisí CO2z vozidel.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 715/2007

2. 7. 2007

-

Úř. věst. L 171 ze dne 29. 6. 2007, s. 1-16

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 692/2008

31. 7. 2008

-

Úř. věst. L 199 ze dne 28. 7. 2008, s. 1-136

Nařízení (ES) č. 595/2009

7. 8. 2009

-

Úř. věst. L 188 ze dne 18. 7. 2009, s. 1-13

Nařízení (EU) č. 566/2011

19. 6. 2011

-

Úř. věst. L 158 ze dne 16. 6. 2011, s. 1-24

Nařízení (EU) č. 459/2012

4. 6. 2012

-

Úř. věst. L 142 ze dne 1. 6. 2012, s. 16-24

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 ze dne 23. dubna 2009, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel (Úřední věstník L 140 ze dne 5.6.2009, s. 1-15).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) (Úřední věstník L 263 ze dne 9.10.2007, s. 1-160).

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009, pokud jde o snížení emisí znečišťujících látek ze silničních vozidel (COM(2014) 28 final ze dne 31. 1. 2014).

Poslední aktualizace: 23.07.2015

Top