Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategie pro mořské prostředí

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Strategie pro mořské prostředí

Mořské prostředí v Evropě trpí v důsledku různých tlaků, které poškozují zdraví mořských ekosystémů. Tato směrnice stanoví společný rámec a cíle pro prevenci, ochranu a zachování mořského prostředí v souvislosti se škodlivými lidskými činnostmi.

AKT

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí).

PŘEHLED

Mořské prostředí v Evropě trpí v důsledku různých tlaků, které poškozují zdraví mořských ekosystémů. Tato směrnice stanoví společný rámec a cíle pro prevenci, ochranu a zachování mořského prostředí v souvislosti se škodlivými lidskými činnostmi.

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

 • Stanoví minimální požadavky pro strategie, které mají země EU vytvořit s cílem chránit mořské ekosystémy a zajistit, aby hospodářské činnosti spojené s mořským prostředím byly udržitelné.
 • Zajišťuje spolupráci v rámci mořských oblastí (severovýchodní Atlantský oceán, Baltské moře, Středozemní moře a Černé moře) vytvářením přeshraničních programů. Tyto programy zahrnují činnosti zaměřené na splnění schválených cílů, aby bylo možné do roku 2020 dosáhnout „dobrého stavu prostředí“*.
 • Podporuje vytvoření celosvětové sítě chráněných mořských oblastí a navazuje dialog se zeměmi mimo EU.

NEDÁVNÝ VÝVOJ

 • V roce 2014 Komise přezkoumala první kroky v provádění směrnice. Od té doby země EU stanovily své programy sledování.
 • Rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí slouží jako environmentální vodítko pro směrnici o územním plánování námořních prostor, která byla zveřejněna v roce 2014.
 • Tato posledně jmenovaná směrnice je součástí integrované námořní politiky, jejímž cílem je provádění optimální správy oceánů a námořní správy. Integrovaná námořní politika má podporovat a usnadňovat provádění evropské strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění.
 • Od orgánů v zemích EU se očekává, že zorganizují lidské činnosti v mořských oblastech v zájmu dosažení ekologických, hospodářských a sociálních cílů.
 • Země EU musí vytvořit programy zaměřené na potřebná opatření. Ty mají zmapovat rozsah zahrnuté oblasti a stanovit časový rámec pro stávající a budoucí činnosti tak, aby se mořské činnosti řídily udržitelným způsobem.

KLÍČOVÉ BODY

 • Země EU musí posoudit stav prostředí svých mořských vod a dopad lidských činností (včetně sociálně-ekonomické analýzy). Potom musí stanovit cíle pro dosažení dobrého stavu mořského prostředí do roku 2020, stanovit environmentální cíle, vytvořit sítě pro sledování a připravit programy opatření.
 • Počáteční posouzení mohou pomoci zlepšit povědomí o evropských mořských vodách prostřednictvím programů, jako je Znalosti v námořní oblasti, INSPIRE nebo Copernicus.
 • Evropská moře se dělí na 4 mořské oblasti: Baltské moře, severovýchodní Atlantský oceán, Středozemní moře a Černé moře. Země, které působí ve stejné mořské oblasti, musí své činnosti koordinovat.
 • Vytvářejí se programy sledování, které mají měřit a vyhodnocovat pokrok při plnění cílů. Pokud některé cíle splněny nejsou, země EU musí uvést důvod a v případě potřeby mohou použít určité výjimky.

KLÍČOVÉ POJMY

„Dobrý stav prostředí“ se vztahuje na ekologicky rozmanité a dynamické oceány a moře, které jsou čisté, zdravé a výnosné. Cílem je zajistit ochranu mořského prostředí pro současné i budoucí generace.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise o našich oceánech, mořích a pobřežích.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2008/56/ES

15. 7. 2008

15. 7. 2010

Úř. věst. L 164 ze dne 25. 6. 2008, s. 19-40

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/89/EU ze dne 23. července 2014, kterou se stanoví rámec pro územní plánování námořních prostor (Úřední věstník L 257 ze dne 28.8.2014, s. 135-145).

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu: První etapa provádění rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí (2008/56/ES) - Posouzení a pokyny Evropské komise (COM(2014) 97 final ze dne 20. 2. 2014).

Poslední aktualizace 19.12.2014

Top