Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek (PRTR)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek (PRTR)

Evropská unie (EU) zavedla registr úniků a přenosů znečišťujících látek (PRTR). Tato elektronická databáze je přístupná veřejnosti a má přispět ke snížení znečištění.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (Viz pozměňovací akt(y))

PŘEHLED

Toto nařízení zřizuje integrovaný registr úniků a přenosů znečišťujících látek na úrovni Společenství (PRTR) ve formě veřejně přístupné elektronické databáze. Tato databáze reaguje na požadavky Protokolu Evropské hospodářské komise OSN (EHK OSN) o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek, který EU podepsala v květnu 2003.

Tento registr je zdarma přístupný veřejnosti na internetu. Informace, které obsahuje, mohou být vyhledávány podle různých kritérií (znečišťující látky, místa výskytu, zasaženého prostředí, provozovny apod.).

Obsah PRTR

Registr obsahuje informace o únicích znečišťujících látek do ovzduší, vody a půdy, o přenosech odpadů a znečišťujících látek v odpadních vodách mimo lokalitu. Registr zahrnuje 91 znečišťujících látek uvedených v příloze II, včetně skleníkových plynů, jiných plynů, těžkých kovů, pesticidů, chlorovaných organických látek, jiných organických látek a anorganických látek.

Úniky jsou oznamovány, pokud hladina emisí pocházejících z 65 činností uvedených v příloze I překročí prahové hodnoty. Většina těchto činností je regulována také směrnicí o průmyslových emisích a týká se zejména zařízení v odvětví výroby energie, hornictví, chemického průmyslu, správy odpadů a odpadních vod a výroby a zpracování papíru a dřeva.

Registr se také týká úniků znečišťujících látek z rozptýlených zdrojů .

Fungování PRTR

Databáze se pravidelně doplňuje o informace, které na vnitrostátní úrovni shromažďují členské státy a předávají je Komisi. Provozovatelé dotčených zařízení tyto informace každoročně ohlašují příslušnému vnitrostátnímu orgánu.

Členské státy musí shromažďovat informace o únicích z rozptýlených zdrojů podle mezinárodně schválených metodik.

Jakmile jsou informace shromážděny, musí členské státy předat tyto údaje Komisi ve stanovené lhůtě (do 18 měsíců od konce roku 2007 pro údaje roku 2007 a za všechny následující ohlašovací roky do 15 měsíců od konce ohlašovacího roku). Členské státy mají možnost s určitou informací zacházet jako s důvěrnou; v takovém případě musí informovat Komisi, jaký druh informací byl zadržen a z jakého důvodu.

Komise, jíž je nápomocna Evropská agentura pro životní prostředí, zpřístupní informace z této databáze veřejnosti tím, že je uvede na internetu ve stanovené lhůtě (do 21 měsíců od konce roku 2007 pro údaje týkající se roku 2007, dále za všechny následující ohlašovací roky do 16 měsíců od konce ohlašovacího roku).

Účast veřejnosti

Nařízení stanoví možnost veřejnosti účastnit se rozšiřování a změn tohoto registru.

Kontext

V květnu 2003 podepsalo Evropské společenství Protokol EHK OSN o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek (Protokol PRTR).

Evropský registr obsahuje více látek než Protokol EHK OSN, aby se zohlednily stávající právní předpisy Společenství v oblasti vody a perzistentních organických znečišťujících látek. Lhůty stanovené v tomto nařízení pro oznamování informací jsou také kratší, než lhůty stanovené v protokolu.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 166/2006

24. 2. 2006

-

Úř. věst. L 33 ze dne 4. 2. 2006

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 596/2009

7. 8. 2009

-

Úř. věst. L 188 ze dne 18. 7. 2009

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 166/2006 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o pokroku dosaženém při provádění nařízení (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR) [ COM(2013)111 final ze dne 5. 3. 2013 - dosud nezveřejněna v Úředním věstníku).

Zpráva přezkoumává výkazy emisí členských států předložených prostřednictvím registru E-PRTR a v obecnější rovině posuzuje zkušenosti získané během prvních třech let fungování tohoto registru.

Její hlavní závěry jsou tyto:

  • znalostní základna: integrovaný a jednotný registr E-PRTR je důležitým nástrojem ke zlepšení znalostní základny pro nákladově efektivní a transparentní řízení kvality ovzduší, vody a půdy,
  • transparentnost: vytvoření registru E-PRTR je významným krokem k zajištění větší transparentnosti typů a množství průmyslových emisí a sledování životního prostředí, a
  • poměrná úspěšnost: členské státy si se svými novými povinnostmi rychle poradily, takže proces shromažďování údajů a jejich hodnocení a předkládání Komisi je nyní u většiny úniků úplný.

Zůstává však prostor pro další nutná zlepšení. Ta zahrnují: i) zlepšení kvality údajů a posílení důvěry uživatelů; ii) lepší využívání a výměna údajů; a iii) další přezkum právního základu registru E-PRTR a návaznost na jiné právní předpisy.

Protokol EHK OSN o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek ( EN ) ( FR )

Rozhodnutí Rady 2006/61/ES ze dne 2. prosince 2005 o uzavření Protokolu EHK OSN o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 32 ze dne 4.2.2006).

Protokol byl podepsán Evropským společenstvím a členskými státy (s výjimkou Malty a Slovenska) dne 21. května 2003 v Kyjevě. Jedná se o první mnohostrannou právně závaznou dohodu mimo hranice EU, která se týká úniků a přenosů znečišťujících látek. Jejím cílem je vytvořit v každém smluvním státě soudržné, integrované registry přístupné veřejnosti, které se zaměří na úniky a přenosy znečišťujících látek v národním měřítku.

Poslední aktualizace: 09.01.2014

Top